Uredba o izmenama Uredbe o cenama derivata nafte

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 8a Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenju usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS”, br. 39/96, 20/97, 46/98, 34/01-dr.zakon, 80/02-dr.zakon i 101/05-dr.zakon),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O CENAMA DERIVATA NAFTE

Član 1.

U Uredbi o cenama derivata nafte („Službeni glasnik RS”, br. 42/05, 111/05, 77/06 i 5/09), u članu 1. stav 1. menja se i glasi:

„Najviše cene osnovnih derivata nafte, bez akciza i poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: bez fiskalnih dažbina), obrazuju se tako što se na najviše proizvođačke cene osnovnih derivata nafte, bez fiskalnih dažbina dodaje iznos troškova prometa osnovnih derivata nafte, bez fiskalnih dažbina i iznose:

Red.br. Naziv Najviše proizvođačke cene osnovnih derivata nafte bez fiskalnih dažbinau din/lit. Troškovi prometa osnovnih derivata nafte bez fiskalnih dažbinau din/lit. Najviše cene osnovnih derivata nafte bez fiskalnih dažbinau din/lit. 1 2 3 4 5 1 Bezolovni motorni benzin – regular BMB 92 34,98 5,00 39,98 2 Bezolovni motorni benzin – EVRO premijum BMB 95 42,38 5,00 47,38 3 Motorni benzin MB 95 36,25 5,00 41,25 4 Motorni benzin BMB 95 36,25 5,00 41,25 5 Dizel gorivo D-1 41,11 5,00 46,11 6 Dizel gorivo D-2 39,81 5,00 44,81 7 EKO 350 dizel 42,33 5,00 47,33 8 EKO 50 dizel 45,30 5,00 50,30 9 EVRO dizel 47,10 5,00 52,10 10 Ulje za loženje EL 50,65 5,00 55,65”

Član 2.

U članu 2. stav 2. reči: „Cp – cena rafinerijske prerade koja iznosi 4,0518 USD za jedan barel sirove nafte tipa URAL (RCMB)” zamenjuju se rečima: „Cp – cena rafinerijske prerade koja iznosi 5,3352 USD za jedan barel sirove nafte tipa URAL (RCMB)”.

Član 3.

U članu 3. stav 1. menja se i glasi:

„Ukupna cena nafte na osnovu koje su obrazovane najviše proizvođačke cene osnovnih derivata nafte iz člana 1. stav 1. ove uredbe iznosi 73,64 USD za jedan barel sirove nafte, pri prosečnom prodajnom kursu USD od 63,86 dinara, određene na dan 28. septembra 2009. godine.”

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar