156. sednica Vlade Republike Srbije, 9. oktobar 2009. godine

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANjA U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Smiljana Kovačević za pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za kontrolu na licu mesta u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6321/2009

U Beogradu, 9. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA

KOMISIJE ZA IZRADU GRAĐANSKOG ZAKONIKA

I

Razrešavaju se dužnosti člana Komisije za izradu Građanskog zakonika:

1. dr Milan Parivodić;

2. Zoran Balinovac;

3. Vojislav Nedić.

II

U Komisiju za izradu Građanskog zakonika imenuju se za članove:

1. dr Dragor Hiber, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

2. Vojkan Simić, pomoćnik ministra pravde;

3. Dragoljub Đorđević, predsednik Advokatske komore Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6229/2009

U Beogradu, 9. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

I

Konstatuje se da je Radovanu Ninkoviću prestala dužnost predsednika, a Branku Sudžukoviću, Branislavu Maraviću i Ljiljani Stojanac dužnost člana Nadzornog odbora Fonda za zaštitu životne sredine, na dan 11. septembra 2009. godine kada je stupio na snagu Zakon o Fondu za zaštitu životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6390/2009

U Beogradu, 9. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO

I

Postavlja se Božidar Laganin za državnog sekretara u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6368/2009

U Beogradu, 9. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZA INFRASTRUKTURU

I

Razrešava se prof. dr Aleksandar Cvetanović dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu za infrastrukturu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6385/2009

U Beogradu, 9. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Mirjana Pokrajac dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za budžetsko računovodstvo i izveštavanje u Ministarstvu finansija, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za budžetsko računovodstvo i izveštavanje u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6359/2009

U Beogradu, 9. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Dubravka Gatić dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove u Ministarstvu finansija, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6363/2009

U Beogradu, 9. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Idrija Hadžibegović dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za carinsko poslovanje i međunarodnu carinsku saradnju u Ministarstvu finansija, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za carinsko poslovanje i međunarodnu carinsku saradnju u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6361/2009

U Beogradu, 9. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Goran Grahovac dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za ljudske resurse i opšte poslove u Ministarstvu finansija, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za ljudske resurse i opšte poslove u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6365/2009

U Beogradu, 9. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Mirjana Pokrajac na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za budžetsko računovodstvo i izveštavanje u Ministarstvu finansija, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6360/2009

U Beogradu, 9. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Dubravka Gatić na položaj pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove u Ministarstvu finansija, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6364/2009

U Beogradu, 9. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Idrija Hadžibegović na položaj pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za carinsko poslovanje i međunarodnu carinsku saradnju u Ministarstvu finansija, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6362/2009

U Beogradu, 9. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Goran Grahovac na položaj pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za ljudske resurse i opšte poslove u Ministarstvu finansija, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6366/2009

U Beogradu, 9. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

I

Razrešava se prof. dr Miroslav Vesković dužnosti pomoćnika ministra za nauku i tehnološki razvoj – Sektor za nuklearnu sigurnost sa 1. oktobrom 2009. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6424/2009

U Beogradu, 9. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Draganu Ivkoviću prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za finansijsko-materijalne i opšte poslove, zbog podnošenja pismene ostavke – od 9. oktobra 2009. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6428/2009

U Beogradu, 9. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr.zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINU I UPRAVNI ODBOR DRUŠTVENOG PREDUZEĆA FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA „RAVANICA”, ĆUPRIJA

I

Razrešavaju se dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Skupštini Društvenog preduzeća Fabrika konditorskih proizvoda „Ravanica”, Ćuprija:

1. Slađan Rakić;

2. Gligor Grigorov;

3. Vladan Arsić.

II

U Skupštinu Društvenog preduzeća Fabrika konditorskih proizvoda „Ravanica”, Ćuprija, imenuju se za predstavnike društvenog kapitala iz preduzeća:

1. Dragana Jovanović, dipl. pravnik;

2. Miodrag Jovanović, referent prodaje;

3. Dragan Jovanović, referent prodaje;

4. Saša Nikolić, prehrambeni tehničar;

5. Gradimir Dimitrijević, prehrambeni tehničar;

6. Zora Vučković, konditor;

7. Jagoda Đulinac, konditor;

8. Radmila Nikolić, dipl. tehnolog;

9. Zdravko Dostić, prehrambeni tehničar;

10. Radmila Perić, hemijski tehničar;

11. Dragan Mitrović, inž. tehnologije;

12. Saša Jovanović, inž. elektrotehnike;

13. Danica Stojiljković, konditor;

14. Miomir Milosavljević, prehrambeni tehničar;

15. Zoran R. Matić, radnik.

Ovlašćenja predsednika Skupštine vršiće Dragana Jovanović.

III

Razrešavaju se dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru Društvenog preduzeća Fabrika konditorskih proizvoda „Ravanica”, Ćuprija:

1. Dejan Savić;

2. Vuk Perić.

IV

U Upravni odbor Društvenog preduzeća Fabrika konditorskih proizvoda „Ravanica”, Ćuprija, imenuju se za predstavnika društvenog kapitala iz preduzeća:

1. Slavica Jovanović, dipl. pravnik;

2. Branko Stojanović, dipl. inž. hemije;

3. Milutin Vasić, dipl. inž. poljoprivrede;

4. Violeta Stojanović, dipl. ekonomista;

5. Radosav Đorđević, komercijalista.

Ovlašćenja predsednika Upravnog odbora vršiće Slavica Jovanović.

V

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6490/2009

U Beogradu, 9. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar