Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina

Na osnovu člana 10. stav 9. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11 i 101/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA IZNOSA PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način i postupak utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina.

Član 2.

Prosečna ponderisana maloprodajna cena cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (u daljem tekstu: duvanske prerađevine) predstavlja odnos ukupne vrednosti svih duvanskih prerađevina koje su puštene u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom duvanskih prerađevina puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu.

Član 3.

Prosečna ponderisana maloprodajna cena cigareta izračunava se stavljanjem u odnos ukupne vrednosti svih cigareta koje su puštene u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom cigareta puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu.

Prosečna ponderisana maloprodajna cena duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) izračunava se stavljanjem u odnos ukupne vrednosti celokupnog duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu.

Član 4.

Ukupna vrednost svih duvanskih prerađevina predstavlja zbir pojedinačnih vrednosti duvanskih prerađevina, koja se utvrđuje tako što se svaka marka duvanskih prerađevina po svim maloprodajnim cenama posebno koja je prijavljena Upravi za duvan (u daljem tekstu: Uprava) i objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije” u prethodnom polugodištu množi sa količinom tih duvanskih prerađevina posebno puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu.

Marke duvanskih prerađevina iz stava 1. ovog člana moraju biti upisane u odgovarajući registar kod Uprave.

Ukupnom količinom duvanskih prerađevina puštenih u promet u Republici Srbiji, smatra se ukupna količina prodatih duvanskih prerađevina trgovini na veliko koju ostvare proizvođači, odnosno uvoznici u prethodnom polugodištu u Republici Srbiji.

Izuzetno, ako proizvođač, odnosno uvoznik duvanskih prerađevina ima sopstvenu trgovinu na veliko, tada se u ukupnu količinu duvanskih prerađevina puštenih u promet u Republici Srbiji, iz stava 3. ovog člana tog proizvođača, odnosno uvoznika uračunava i ukupna količina prodatih duvanskih prerađevina koju ostvari njegova trgovina na veliko trgovini na malo.

Proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih prerađevina dužni su da utvrde ukupnu vrednost svih duvanskih prerađevina i ukupnu količinu puštenih u promet duvanskih prerađevina za svaku marku duvanskih prerađevina po svim maloprodajnim cenama posebno koje su prijavljene Upravi i objavljene u „Službenom glasniku Republike Srbije”, u prethodnom polugodištu i izveštaj sa tim podacima dostave Upravi u roku od 15 dana po isteku tog polugodišta.

Uprava za svaku vrstu tih duvanskih prerađevina obrazuju cenovne kategorije koje obuhvataju sve duvanske prerađevine iste vrste koje imaju istu maloprodajnu cenu, nezavisno od toga što pripadaju različitim markama tih vrsta duvanskih prerađevina, radi utvrđivanja ukupne vrednosti svih duvanskih prerađevina i ukupne količine duvanskih prerađevina puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu u Republici Srbiji.

Član 5.

Obrađene podatake iz člana 4. ove uredbe Uprava dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove finansija (u daljem tekstu: ministarstvo), radi utvrđivanja predloga iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina i minimalne akcize.

Ministarstvo utvrđuje predlog iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina i minimalne akcize iz člana 10. stav 4. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11 i 101/11), na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srbije” i ukupnoj količini cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu.

Iznose prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina i minimalne akcize iz stava 2. ovog člana ministarstvo predlaže Vladi.

Član 6.

Vlada dva puta godišnje, na predlog ministarstva, utvrđuje iznose prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina i minimalne akcize iz člana 5. stav 2. ove uredbe, i to do 31. jula – iznose prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina i minimalne akcize u prvom polugodištu tekuće godine, odnosno do 31. januara – iznose prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina i minimalne akcize u drugom polugodištu prethodne godine.

Iznosi prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznosi minimalne akcize za sve vrste duvanskih prerađevina iz stava 1. ovog člana, utvrđeni do 31. januara, odnosno do 31. jula tekuće godine, primenjivaće se do početka primene novih iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznosa minimalne akcize za sve vrste duvanskih prerađevina utvrđenih do 31. jula tekuće godine, odnosno do 31. januara naredne godine.

Član 7.

Iznos prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznos minimalne akcize iz člana 6. ove uredbe primenjivaće se od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 8.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – proizvođač, odnosno uvoznik duvanskih prerađevina ako ne dostavi u propisanom roku izveštaj sa traženim podacima (član 4. stav 5).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Član 9.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina („Službeni glasnik RS”, br. 49/05, 116/06, 22/09 i 41/09).

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 24. maja 2012. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

O b r a z l o ž e nj e

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 10. stav 9. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11 i 101/11), prema kojem Vlada uređuje način i postupak utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Razlozi za donošenje ove uredbe sadržani su u činjenici da je odredbom člana 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, broj 101/11), koji je stupio na snagu 1. januara 2012. godine, uveden institut prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut), umesto instituta najpopularnije cene, kao osnovice za obračunavanje minimalne akcize na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut). S tim u vezi, propisano je da Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija utvrđuje polugodišnje, i to do 31. januara, odnosno do 31. jula tekuće godine, iznose prosečne ponderisane maloprodajne cene i minimalne akcize cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

Ovim članom propisuje se da je predmet ove uredbe način i postupak utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina.

Uz član 2.

Propisuje se da prosečna ponderisana maloprodajna cena cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (u daljem tekstu: duvanske prerađevine) predstavlja odnos ukupne vrednosti svih duvanskih prerađevina koje su puštene u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom duvanskih prerađevina puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu.

Uz član 3.

Ovim članom se propisuje da se prosečna ponderisana maloprodajna cena cigareta izračunava stavljanjem u odnos ukupne vrednosti svih cigareta koje su puštene u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom cigareta puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu.

Takođe, propisuje se da se prosečna ponderisana maloprodajna cena duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) izračunava stavljanjem u odnos ukupne vrednosti celokupnog duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu.

Uz član 4.

Ovim članom propisuje se da ukupna vrednost svih duvanskih prerađevina predstavlja zbir pojedinačnih vrednosti duvanskih prerađevina koja se utvrđuje tako što se svaka marka duvanskih prerađevina po svim maloprodajnim cenama posebno koja je prijavljena Upravi za duvan i objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije” u prethodnom polugodištu množi sa količinom tih duvanskih prerađevina posebno puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu, pri čemu marke duvanskih prerađevina moraju biti upisane u odgovarajući registar kod Uprave za duvan.

Ukupnom količinom duvanskih prerađevina puštenih u promet u Republici Srbiji, smatra se ukupna količina prodatih duvanskih prerađevina trgovini na veliko koju ostvare proizvođači, odnosno uvoznici u prethodnom polugodištu u Republici Srbiji. Međutim, ukoliko proizvođač, odnosno uvoznik duvanskih prerađevina ima sopstvenu trgovinu na veliko, tada se u ukupnu količinu duvanskih prerađevina puštenih u promet u Republici Srbiji uračunava ukupna količina prodatih duvanskih prerađevina koju ostvari njegova trgovina na veliko trgovini na malo.

Propisuje se obaveza proizvođačima, odnosno uvoznicima duvanskih prerađevina da utvrde ukupnu vrednost svih duvanskih prerađevina i ukupnu količinu puštenih u promet duvanskih prerađevina za svaku marku duvanskih prerađevina po svim maloprodajnim cenama posebno koje su prijavljene Upravi i objavljene u „Službenom glasniku Republike Srbije”, u prethodnom polugodištu i izveštaj sa tim podacima dostave Upravi za duvan u roku od 15 dana po isteku tog polugodišta.

Uprava za duvan za svaku vrstu tih duvanskih prerađevina obrazuju cenovne kategorije koje obuhvataju sve duvanske prerađevine iste vrste koje imaju istu maloprodajnu cenu, nezavisno od toga što pripadaju različitim markama tih vrsta duvanskih prerađevina, radi utvrđivanja ukupne vrednosti svih duvanskih prerađevina i ukupne količine duvanskih prerađevina puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu u Republici Srbiji.

Uz član 5.

Propisuje se da Uprava za duvan dostavlja Ministarstvu finansija obrađene podatke o ukupnoj vrednosti i količini duvanskih prerađevina puštenih u promet u prethodnom polugodištu, a radi utvrđivanja predloga iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina i minimalne akcize. Ministarstvo finansija utvrđuje predlog iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina i minimalne akcize iz člana 10. stav 4. Zakona o akcizama, na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srbije” i ukupnoj količini cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu. Iznose prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina i minimalne akcize ministarstvo finansija predlaže Vladi.

Uz član 6.

Propisuje se da Vlada dva puta godišnje, na predlog ministarstva, utvrđuje iznose prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina i minimalne akcize, i to do 31. jula – iznose prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina i minimalne akcize u prvom polugodištu tekuće godine, odnosno do 31. januara – iznose prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina i minimalne akcize u drugom polugodištu prethodne godine. Iznosi prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznosi minimalne akcize za sve vrste duvanskih prerađevina utvrđeni do 31. januara, odnosno do 31. jula tekuće godine, primenjivaće se do utvrđivanja novih iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznosa minimalne akcize za sve vrste duvanskih prerađevina, i to do 31. jula tekuće godine, odnosno do 31. januara naredne godine.

Uz član 7.

Propisuje se da se iznosi prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznosi minimalne akcize primenjuju od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Uz član 8.

Ovim članom propisuju se novčane kazne za učinjene prekršaje za pravno lice – proizvođača, odnosno uvoznika duvanskih prerađevina, i za odgovorno lice u pravnom licu, kao i za preduzetnika ako ne dostavi u propisanom roku tražene podatke iz člana 4. stav 5. ove uredbe.

Uz član 9.

Propisje se da danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina („Službeni glasnik RS”, br. 49/05, 116/06, 22/09 i 41/09).

Uz član 10.

Propisuje se da ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. SREDSTVA NEOPHODNA ZA SPROVOĐENJE OVE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budžetu.

Ostavite komentar