Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o ceni obrasca putnih isprava i vize i troškovima dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije

Na osnovu člana 44. stav 2. Zakona o putnim ispravama („Službeni glasnik RS”, br. 90/07, 116/08, 104/09 i 76/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O CENI OBRASCA PUTNIH ISPRAVA I VIZE I TROŠKOVIMA DOSTAVLJANJA PASOŠA

PREKO DIPLOMATSKOG ILI KONZULARNOG

PREDSTAVNIŠTVA REPUBLIKE SRBIJE

Član 1.

U Uredbi o ceni obrasca putnih isprava i vize i troškovima dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 8/08 i 3/09) član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Cena obrasca pasoša, diplomatskog pasoša i službenog pasoša iznosi 3.600,00 dinara.

Cena obrasca putnog lista iznosi 345,00 dinara, u bruto iznosu.

Cena obrasca vize iznosi 180,00 dinara, u bruto iznosu.

Cena obrasca pogranične propusnice iznosi 514,00 dinara, u bruto iznosu.

Cena obrasca uloška uz pograničnu propusnicu za poljoprivrednike iznosi 80,00 dinara, u bruto iznosu.

Troškovi dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije iznose 1.550,00 dinara, ako se predstavništvo nalazi u evropskoj zemlji, odnosno 1.700,00 dinara ako se predstavništvo nalazi u nekoj drugoj zemlji.”

Član 2.

Član 3. Uredbe menja se i glasi:

„Novčani iznos iz člana 2. ove uredbe plaća se prilikom podnošenja zahteva za izdavanje putne isprave, odnosno vize.

Novčani iznos iz člana 2. stav 1. ove uredbe uplaćuje se tako što se iznos od 3.000,00 dinara uplaćuje na račun Narodne banke Srbije – Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, a iznos od 600,00 dinara na račun propisan za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije.

Novčani iznos iz člana 2. st. 2–5 ove uredbe uplaćuje se na račun Narodne banke Srbije – Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca.

Novčani iznos iz člana 2. stav 6. ove uredbe plaća se na način na koji se plaćaju i ostali troškovi u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Srbije.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2599/2013-1

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar