Uredba o načinu i uslovima određivanja ujednačenih cena pristupa distributivnom sistemu u uslovima otvaranja tržišta električne energije

Na osnovu člana 164. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, br. 57/11, 80/11 – ispravka, 93/12 i 124/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O NAČINU I USLOVIMA ODREĐIVANJA UJEDNAČENIH CENA PRISTUPA DISTRIBUTIVNOM SISTEMU U USLOVIMA OTVARANJA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuju način i uslovi određivanja ujednačenih cena pristupa distributivnom sistemu u uslovima otvaranja tržišta električne energije, radi ublažavanja negativnih efekata otvaranja tog tržišta.

Član 2.

Obračun cene pristupa distributivnom sistemu svim kupcima koji nemaju pravo na javno snabdevanje, privredna društva za distribuciju električne energije koja na dan stupanja na snagu ove uredbe posluju u Republici Srbiji, vršiće prema jedinstvenim tarifnim stavovima navedenim u Prilogu 1. koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni.

Član 3.

Osnivač privrednih društava iz člana 2. ove uredbe izvršiće preraspodelu sredstava prikupljenih u skladu sa članom 2. ove uredbe, tako da svakom privrednom društvu pripadne deo sredstava obračunat u skladu sa regulisanom cenom pristupa distributivnom sistemu, utvrđenom i odobrenom na način propisan Zakonom o energetici.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, a primenjivaće se od 1. januara do 30. juna 2014. godine.

Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Prilog 1.

Korisnici sistema i tarife Jed. mere Dinara za jedinicu mere Potrošnjana srednjem naponu Odobrena snaga din./kW 90,823 Prekomerna snaga din./kW 363,294 Aktivna energijaviša dnevna tarifa din./kWh 1,023 Aktivna energijaniža dnevna tarifa din./kWh 0,341 Reaktivna energija(cos ϕ≥0,95) din./kVArh 0,428 Prekomerna reaktivna energija(cos ϕ<0,95) din./kVArh 0,855 Potrošnjana niskom naponu Odobrena snaga din./kW 145,317 Prekomerna snaga din./kW 581,270 Aktivna energijaviša dnevna tarifa din./kWh 2,352 Aktivna energijaniža dnevna tarifa din./kWh 0,784 Reaktivna energija(cos ϕ≥0,95) din./kVArh 1,197 Prekomerna reaktivna energija(cos ϕ<0,95) din./kVArh 2,394 Široka potrošnja Odobrena snaga din./kW 45,412 Jednotarifno merenje din./kWh 2,599 Dvotarifno merenjeViša dnevna tarifa za aktivnu energiju din./kWh 2,971 Dvotarifno merenjeNiža dnevna tarifa za aktivnu energiju din./kWh 0,743 Upravljana potrošnjaViša dnevna tarifa za aktivnu energiju din./kWh 2,525 Upravljana potrošnjaNiža dnevna tarifa za aktivnu energiju din./kWh 0,631 Javno osvetljenje Aktivna energija din./kWh 3,063

Ostavite komentar