Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

Na osnovu člana 212a stav 8. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 ( ispravka, 57/11, 110/12 – US i 119/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, 55/05, 71/05 –ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi, način i postupak planiranja potreba zdravstvenih ustanova iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koje donosi Vlada (u daljem tekstu: zdravstvene ustanove), određuje se vrsta roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke i koje su obuhvaćene Planom centralizovanih javnih nabavki i uređuju druga pitanja od značaja za planiranje, organizovanje i sprovođenje centralizovanih javnih nabavki.

Uslovi, način i postupak planiranja potreba zdravstvenih ustanova za sprovođenje centralizovanih javnih nabavki

Član 2.

Planiranje potreba zdravstvenih ustanova za nabavku roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke i koje su obuhvaćene Planom centralizovanih javnih nabavki, vrši se ako su za te nabavke obezbeđena sredstva u godišnjem finansijskom planu zdravstvene ustanove, odnosno u godišnjem finansijskom planu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond).

Član 3.

Plan centralizovanih javnih nabavki priprema se na osnovu planova potreba roba i usluga zdravstvenih ustanova (u daljem tekstu: plan potreba) koji se donose za svaku budžetsku godinu, odnosno za period na koji se zaključuje ugovor sa Republičkim fondom, na način i po postupku propisanim ovom uredbom.

Plan centralizovanih javnih nabavki sadrži:

1) deo koji se odnosi na plan potreba svake pojedinačne zdravstvene ustanove za robe i usluge za koje se sprovode centralizovane javne nabavke;

2) deo koji se odnosi na plan potreba iskazan po vrsti i količini roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke.

Član 4.

Plan potreba zdravstvenih ustanova za koje se sprovode centralizovane javne nabavke donosi upravni odbor zdravstvene ustanove, na predlog direktora zdravstvene ustanove.

Član 5.

Zdravstvena ustanova priprema plan potreba za koje se sprovode centralizovane javne nabavke u skladu sa Stručno-metodološkim uputstvom za izradu plana potreba, na jedinstvenom obrascu koji je sastavni deo tog uputstva.

Stručno-metodološko uputstvo i jedinstveni obrazac iz stava 1. ovog člana donosi zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike (u daljem tekstu: Institut za javno zdravlje Srbije), po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva zdravlja.

Stručno-metodološko uputstvo i jedinstveni obrazac iz stava 2. ovog člana Institut za javno zdravlje Srbije dostavlja zdravstvenim ustanovama najkasnije 30 dana pre dana koji je ovom uredbom određen kao dan dostavljanja plana potreba zdravstvenih ustanova.

Član 6.

Za izradu predloga plana potreba zdravstvenih ustanova za koje se sprovode centralizovane javne nabavke, direktor zdravstvene ustanove obrazuje komisiju sastavljenu od lica stručnih za oblast medicine, farmacije, odnosno stomatologije, kao i lica stručnih za oblast ekonomije i prava.

Komisija iz stava 1. ovog člana, izrađuje predlog plana potreba najkasnije do 30. juna tekuće godine za narednu budžetsku godinu, na osnovu:

1) plana rada zdravstvene ustanove iz prethodne budžetske godine, odnosno iz perioda na koji je zaključen ugovor sa Republičkim fondom;

2) iskazane potrošnje lekova i medicinskih sredstava u prethodnoj godini, na osnovu fakturisanih usluga prema Republičkom fondu;

3) konačnog obračuna zdravstvene ustanove i Republičkog fonda po završenoj budžetskoj godini;

4) plana rada zdravstvene ustanove za budžetsku godinu, za koju se planira sprovođenje centralizovane javne nabavke, na koje je mišljenje dao zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju na kojoj se zdravstvena ustanova nalazi;

5) planirane potrošnje roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke za narednu budžetsku godinu, na koje je mišljenje dao zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju na kojoj se zdravstvena ustanova nalazi;

6) finansijskih sredstava planiranih za robe i usluge za koje se sprovode centralizovane javne nabavke u finansijskom planu zdravstvene ustanove za određenu budžetsku godinu, odnosno za period za koji zaključuje ugovor sa Republičkim fondom.

Republički fond dužan je da zdravstvenim ustanovama dostavi podatke iz stava 1. tačka 6) ovog člana, najkasnije do 10. jula tekuće godine, a na osnovu uputstva o pripremi nacrta budžeta Republike Srbije, koje donosi ministar nadležan za poslove finansija, kao i na osnovu Fiskalne strategije za organizacije za obavezno socijalno osiguranje, za narednu budžetsku godinu.

Zdravstvena ustanova dužna je da uskladi predlog plana potreba iz stava 2. ovog člana sa podacima iz stava 3. ovog člana.

Član 7.

Predlog plana potreba pripremljen na način propisan članom 6. ove uredbe, direktor dostavlja na mišljenje stručnom savetu zdravstvene ustanove.

Po pribavljenom mišljenju iz stava 1. ovog člana, direktor utvrđuje predlog plana potreba i dostavlja ga upravnom odboru zdravstvene ustanove radi usvajanja.

Član 8.

Zdravstvena ustanova dostavlja plan potreba za narednu budžetsku godinu, donet na način iz člana 6. stav 2. ove uredbe, Institutu za javno zdravlje Srbije, najkasnije do 20. jula tekuće godine, u elektronskoj formi kao i u pismenom obliku, radi donošenja Plana centralizovanih javnih nabavki za narednu budžetsku godinu.

Donošenje Plana centralizovanih javnih nabavki

Član 9.

Institut za javno zdravlje Srbije na osnovu prikupljenih, objedinjenih i analiziranih planova potreba zdravstvenih ustanova utvrđuje predlog Plana centralizovanih javnih nabavki, koji dostavlja na mišljenje republičkim stručnim komisijama osnovanim u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita (u daljem tekstu: republičke stručne komisije).

Republičke stručne komisije u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga plana centralizovanih javnih nabavki daju mišljenje na taj predlog.

Republičke stručne komisije u mišljenju iz stava 2. ovog člana mogu da predlože izmene, odnosno dopune podataka iz predloga Plana centralizovanih javnih nabavki u oblastima za koje su osnovane.

Ako republičke stručne komisije u roku iz stava 2. ovog člana ne dostave mišljenje na predlog Plana centralizovanih javnih nabavki, Institut za javno zdravlje Srbije nastavlja sa postupkom donošenja Plana centralizovanih javnih nabavki, u skladu sa ovom uredbom.

Ako su republičke stručne komisije dostavile predlog za izmene, odnosno dopune predloga Plana centralizovanih javnih nabavki u skladu sa stavom 3. ovog člana, Institut za javno zdravlje Srbije sprovodi postupak usklađivanja predloga Plana centralizovanih javnih nabavki sa datim mišljenjima.

Po utvrđivanju konačnog teksta predloga Plana centralizovanih javnih nabavki upravni odbor Instituta za javno zdravlje Srbije na predlog direktora donosi Plan centralizovanih javnih nabavki, koji se dostavlja Republičkom fondu najkasnije do 15. avgusta u tekućoj godini za narednu budžetsku godinu.

Član 10.

Republički fond započinje sa postupcima centralizovanih javnih nabavki u skladu sa Planom centralizovanih javnih nabavki za narednu budžetsku godinu, najkasnije 1. novembra tekuće godine, odnosno najkasnije narednog dana od dana kada Vlada usvoji predlog zakona kojim se uređuje budžet Republike Srbije i predlog odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje i finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

4. Vrste robe i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

4.1. Vrste robe i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke u zdravstvenim ustanovama

Član 11.

Za potrebe zdravstvenih ustanova sprovode se centralizovane javne nabavke robe za odgovarajuću vrstu energenata koje koriste određene zdravstvene ustanove.

Za potrebe zdravstvenih ustanova sprovode se centralizovane javne nabavke usluga, i to za:

1) osiguranje imovine zdravstvene ustanove;

2) osiguranje lica zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi.

4.2. Vrste robe stacionarnih zdravstvenih ustanova za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

Član 12.

Za potrebe stacionarnih zdravstvenih ustanova sprovode se centralizovane javne nabavke robe, i to za:

1) lekove sa Liste lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (u daljem: tekstu: Lista lekova);

2) medicinski gasovi;

3) medicinska sredstva:

(1) ugradni materijal:

– graftovi,

– endovaskularni graftovi,

– valvule i ringovi,

– koronarni stentovi,

– koronarni stentovi obloženi lekom,

– periferni stentovi,

– karotidni stentovi,

– pejsmejkeri i defibrilatori,

– intraokularna sočiva,

– implantati za kukove i kolena,

(2) sanitetski i medicinski potrošni materijal:

– zavoji,

– vata,

– toplomeri,

– špricevi,

– špatule/štapići,

– skalpel nožići,

– sistemi za transfuziju,

– autotransfuzioni sistemi/setovi za intraoperativno spašavanje krvi,

– sistemi za infuziju,

– rukavice lateks i PVC rukavice,

– hirurške rukavice (sterilne),

– maske,

– komprese,

– kese za urin,

– kateteri,

– balon kateteri,

– igle,

– gaza,

– flasteri,

– EKG elektrode,

– RTG filmovi.

(3) materijal za dijalizu u skladu sa propisima kojima se uređuju standardi materijala za dijalizu;

4) medicinski alkohol;

5) kape;

6) kaljače;

7) hirurški mantili.

4.3. Vrste robe u domovima zdravlja i zavodima koje obavljaju delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

Član 13.

Za potrebe domova zdravlja i zavoda koji obavljaju delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite sprovode se centralizovane javne nabavke robe, i to za:

1) lekove sa Liste lekova za parenteralnu primenu koji se primenjuju u ovim zdravstvenim ustanovama, u skladu sa zakonom;

2) medicinska sredstva:

(1) sanitetski i medicinski potrošni materijal:

– zavoji,

– vata,

– toplomeri,

– špricevi,

– špatule/štapići,

– skalpel nožići,

– sistemi za infuziju,

– rukavice lateks i PVC rukavice,

– hirurške rukavice (sterilne),

– maske,

– komprese,

– kese za urin,

– kateteri,

– igle,

– gaza,

– flasteri,

– EKG elektrode.

3) medicinski alkohol.

4.4. Vrste robe u apotekama koje obavljaju delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

Član 14.

Za potrebe apoteka koje obavljaju delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite sprovode se centralizovane javne nabavke robe, i to za lekove sa Liste lekova.

4.5. Vrste robe u zavodima, odnosno institutima za transfuziju krvi za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

Član 15.

Za potrebe zavoda, odnosno instituta za transfuziju krvi sprovode se centralizovane javne nabavke robe potrebne za obavljanje transfuziološke zdravstvene delatnosti, i to za:

1) plastične kese za krv (dvostruke i četvorostruke);

2) filteri za eritrocite;

3) filteri za trombocite;

4) reagensi za testiranje transmisijom prenosivih bolesti;

5) test serumi za tipizaciju eritrocitnih angitena;

6) reagensi za određivanje krvnih grupa (A, B, O, Rh i ostali za metodu u epruveti);

7) setovi za donorske aferezne postupke;

8) reagensi za određivanje krvnih grupa, skrining i identifikaciju antitela u mikroepruveti.

5. Prelazne i završna odredba

Član 16.

Stručno-metodološko uputstvo sa jedinstvenim obrascem za izradu plana potreba koje se donosi na osnovu ovlašćenja iz člana 5. ove uredbe biće doneto u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 17.

Do početka sprovođenja centralizovanih javnih nabavki u skladu sa Planom centralnih javnih nabavki za narednu budžetsku godinu, na osnovu ove uredbe, Republički fond sprovodi centralizovane javne nabavke za potrebe zdravstvenih ustanova u 2013. godini, sa kojima ima zaključene ugovore o pružanju zdravstvene zaštite, u skladu sa zakonom, i to:

1) lekovi sa Liste lekova:

(1) citostatici sa B i C Liste lekova,

(2) lekovi za lečenje hemofilije,

(3) eritropoetini,

(4) biološki lekovi za lečenje Chronove bolesti i Ulceroznog kolitisa,

(5) biološki lekovi za lečenje reumatoidnih bolesti,

(6) pegilovani interferon alfa 2a i 2b,

(7) interferon beta 1a i 1b,

(8) vakcine za obaveznu imunizaciju,

(9) glatiramer acetat,

(11) antituberkulotici prve i druge linije,

(12) lekovi za koje nije izdata dozvola za stavljanje u promet sa D Liste lekova;

2) ugradni materijal:

(1) graftovi,

(2) endovaskularni graftovi,

(3) valvule i ringovi,

(4) koronarni stentovi,

(5) koronarni stentovi obloženi lekom,

(6) periferni stentovi,

(7) karotidni stentovi,

(8) pejsmejkeri i defibrilatori,

(9) intraokularna sočiva,

(10) implantati za kukove i kolena;

3) materijal za dijalizu u skladu sa propisima kojima se uređuju standardi materijala za dijalizu;

4) sanitetski materijal:

(1) balon kateteri,

(2) autotransfuzioni sistemi ( setovi za intraoperativno spašavanje krvi.

Član 18.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2664/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar