Uredba o izmeni Uredbe o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

Ha osnovu člana 11. stav 4. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik PC”, broj 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU

PODNOŠENJA JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA I JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOS PODATAKA U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

Član 1.

U Uredbi o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik PC”, br. 54/10 i 124/12), u članu 12. stav 2. Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik PC”, broj 124/12), reči: „isteka jedne godine od dana stupanja na snagu ove uredbe” zamenjuju se rečima: „1. marta 2014. godine.”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11114/2013-2

U Beogradu, 30. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar