Uredba o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina

Na osnovu člana 10. stav 8. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09 i 31/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANjA IZNOSA NAJPOPULARNIJIH CENA CIGARETA, CIGARA, CIGARILOSA, DUVANA ZA PUŠENjE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA

Član 1.

U Uredbi o načinu i postupku utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina („Službeni glasnik RS”, br. 49/05, 116/06 i 22/09), u članu 2. stav 1. reči: „prethodnoj godini” zamenjuju se rečima: „prethodnom polugodištu”.

Član 2.

U članu 3. stav 1. reči: „prethodnoj godini” zamenjuju se rečima: „prethodnom polugodištu”.

U stavu 3. reči: „prethodnoj godini” zamenjuju se rečima: „prethodnom polugodištu”, a reči: „te godine” zamenjuju se rečima: „tog polugodišta”.

U stavu 4. reči: „61/07 i 5/09” zamenjuju se rečima: „61/07, 5/09 i 31/09”.

Član 3.

Član 4. menja se i glasi:

„Vlada dva puta godišnje, na predlog Uprave, utvrđuje iznose najpopularnijih cena za vrste duvanskih prerađevina iz člana 3. stav 4. ove uredbe, i to u periodu od 1. do 31. jula – najpopularnije cene u prvom polugodištu tekuće godine, odnosno u periodu od 1. do 31. januara – najpopularnije cene u drugom polugodištu prethodne godine.

Iznosi najpopularnijih cena za vrste duvanskih prerađevina iz stava 1. ovog člana, utvrđeni u periodu od 1. do 31. jula tekuće godine, odnosno u periodu od 1. do 31. januara naredne godine, primenjivaće se za obračun minimalne akcize od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.”

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 28. maja 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

O b r a z l o ž e nj e

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 10. stav 8. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09 i 31/09), prema kome Vlada uređuje način i postupak utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Razlozi za donošenje ove uredbe sadržani su u činjenici da je odredbom člana 2. Zakona o izmenama zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, broj 31/09) propisano da Vlada dva puta godišnje utvrđuje iznose najpopularnije cene duvanskih prerađevina, pa je samim tim, neophodno izmeniti i Uredbu o načinu i postupku utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina („Službeni glasnik RS”, br. 49/05, 116/06 i 22/09).

III. SADRŽINA UREDBE

Uz član 1.

Propisuje se da najpopularniju cenu cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina čini maloprodajna cena onih cenovnih kategorija duvanskih prerađevina koje imaju najveći obim prodaje u Republici Srbiji u prethodnom polugodištu.

Uz član 2.

Propisuje se da se obimom prodaje duvanskih prerađevina smatra ukupna prodaja duvanskih prerađevina trgovini na veliko koju ostvare proizvođači, odnosno uvoznici u prethodnom polugodištu u Republici Srbiji.

Takođe, propisuje se da su proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih prerađevina dužni da utvrde obim ostvarene prodaje za svaku marku duvanskih prerađevina po svim maloprodajnim cenama posebno koje su prijavljene Upravi i objavljene u «Službenom glasniku Republike Srbije» u prethodnom polugodištu i izveštaj sa tim podacima dostave Upravi u roku od 15 dana po isteku tog polugodišta.

Uz član 3.

Propisuje se da Vlada dva puta godišnje, na predlog Uprave, utvrđuje iznose najpopularnijih cena za vrste duvanskih prerađevina i to u periodu od 1. do 31. jula – najpopularnije cene u prvom polugodištu tekuće godine, odnosno u periodu od 1. do 31. januara – najpopularnije cene u drugom polugodištu prethodne godine.

Iznosi najpopularnijih cena za vrste duvanskih prerađevina, utvrđeni u periodu od 1. do 31. jula tekuće godine, odnosno u periodu od 1. do 31. januara naredne godine, primenjivaće se za obračun minimalne akcize od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Uz član 4.

Propisuje se dan stupanja na snagu ove uredbe.

IV. SREDSTVA NEOPHODNA ZA SPROVOĐENjE OVE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budžetu.

ODREDBE UREDBE KOJE SE MENjAJU

Član 2.

Najpopularnija cena je maloprodajna cena onih cenovnih kategorija cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (u daljem tekstu: duvanske prerađevine) koje imaju najveći obim prodaje u Republici Srbiji u prethodnoj godini PRETHODNOM POLUGODIŠTU.

Marke duvanskih prerađevina iz stava 1. ovog člana moraju biti upisane u odgovarajući registar kod Uprave za duvan (u daljem tekstu: Uprava).

Član 3.

Obimom prodaje iz člana 2. stav 1. ove uredbe smatra se ukupna prodaja duvanskih prerađevina trgovini na veliko koju ostvare proizvođači, odnosno uvoznici u prethodnoj godini PRETHODNOM POLUGODIŠTU u Republici Srbiji.

Izuzetno, ako proizvođač, odnosno uvoznik duvanskih prerađevina ima sopstvenu trgovinu na veliko, tada se u obim prodaje iz člana 2. stav 1. ove uredbe tog proizvođača, odnosno uvoznika uračunava i ukupna prodaja duvanskih prerađevina koju ostvari njegova trgovina na veliko trgovini na malo.

Proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih prerađevina dužni su da utvrde obim ostvarene prodaje za svaku marku duvanskih prerađevina po svim maloprodajnim cenama posebno koje su prijavljene Upravi i objavljene u «Službenom glasniku Republike Srbije» u prethodnoj godini PRETHODNOM POLUGODIŠTU i izveštaj sa tim podacima dostave Upravi u roku od 15 dana po isteku te godine TOG POLUGODIŠTA.

Uprava, na osnovu podataka iz stava 3. ovog člana, utvrđuje predloge iznosa najpopularnijih cena po vrstama duvanskih prerađevina iz člana 10. stav 4. Zakona o akcizama («Službeni glasnik RS», br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07 i 5/09 61/07, 5/09 I 31/09), tako što se za svaku vrstu tih duvanskih prerađevina obrazuju cenovne kategorije koje obuhvataju sve duvanske prerađevine iste vrste koje imaju istu maloprodajnu cenu, nezavisno od toga što pripadaju različitim markama tih vrsta duvanskih prerađevina.

Cenovna kategorija za svaku vrstu duvanskih prerađevina koja ima najveći obim prodaje predstavlja najpopularniju cenu za tu vrstu duvanske prerađevine.

Iznose najpopularnijih cena iz stava 5. ovog člana Uprava predlaže Vladi Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada).

Član 4.

VLADA DVA PUTA GODIŠNjE, NA PREDLOG UPRAVE, UTVRĐUJE IZNOSE NAJPOPULARNIJIH CENA ZA VRSTE DUVANSKIH PRERAĐEVINA IZ ČLANA 3. STAV 4. OVE UREDBE, I TO U PERIODU OD 1. DO 31. JULA – NAJPOPULARNIJE CENE U PRVOM POLUGODIŠTU TEKUĆE GODINE, ODNOSNO U PERIODU OD 1. DO 31. JANUARA – NAJPOPULARNIJE CENE U DRUGOM POLUGODIŠTU PRETHODNE GODINE.

IZNOSI NAJPOPULARNIJIH CENA ZA VRSTE DUVANSKIH PRERAĐEVINA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, UTVRĐENI U PERIODU OD 1. DO 31. JULA TEKUĆE GODINE, ODNOSNO U PERIODU OD 1. DO 31. JANUARA NAREDNE GODINE, PRIMENjIVAĆE SE ZA OBRAČUN MINIMALNE AKCIZE OD NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

Vlada, na predlog Uprave, godišnje utvrđuje, i to do 31. januara tekuće godine, iznose najpopularnijih cena iz člana 3. stav 4. ove uredbe u prethodnoj godini.

Iznosi najpopularnijih cena za vrste duvanskih prerađevina iz stava 1. ovog člana, utvrđeni do 31. januara tekuće godine, primenjivaće se za obračun minimalne akcize od narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Ostavite komentar