Uredba o utvrđivanju Programa podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama za 2017. godinu

Na osnovu člana 17. Zakona o upravljanju migracijama („Službeni glasnik RS”, broj 107/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

o utvrđivanju Programa podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama

za 2017. godinu

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama u jedinicama lokalne samouprave, za 2017. godinu (u daljem tekstu: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Program obuhvata podsticaje, mere i aktivnosti, visinu sredstava za podsticaj sprovođenja mera i aktivnosti u jedinicama lokalne samouprave, kriterijume za njihovu raspodelu i kriterijume za učešće jedinica lokalne samouprave u programu podsticaja.

Podsticaj iz stava 1. ovog člana sastoji se od finansiranja planova koje utvrde nadležni organi jedinice lokalne samouprave iz budžeta Republike Srbije, pod uslovima propisanim zakonom i u cilju realizacije programa od posebnog značaja za oblast upravljanja migracijama u jedinici lokalne samouprave.

Mera iz stava 1. ovog člana predstavlja skup aktivnosti koje jedinica lokalne samouprave sprovodi radi realizacije utvrđenog plana.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2296/2017-1

U Beogradu, 17. marta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar