Uredba o mešovitoj civilno – vojnoj komisiji

Na osnovu člana 18. stav 4. Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 66/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O MEŠOVITOJ CIVILNO – VOJNOJ KOMISIJI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi pod kojima se imenuje mešovita civilno-vojna komisija (u daljem tekstu: komisija), način njenog rada i način istraživanja udesa i ozbiljnih nezgoda u vazdušnom saobraćaju.

Član 2.

Za svaki udes ili ozbiljnu nezgodu obrazuje se posebna komisija za istraživanje udesa i ozbiljnih nezgoda u vazdušnom saobraćaju.

U slučaju dobijanja informacije da se dogodio udes ili ozbiljna nezgoda vazduhoplova, glavni istražitelj ili glavni istražitelj za vazdušni saobraćaj po ovlašćenju glavnog istražitelja, u najkraćem mogućem roku, preduzima potrebne radnje radi izvršenja uviđaja na mestu udesa ili ozbiljne nezgode, u saradnji sa organizacionom jedinicom koja se bavi poslovima bezbednosti letenja u ministarstvu nadležnom za poslove odbrane, da bi se što pre prikupili i zaštitili materijalni dokazi i omogućila popravka oštećene infrastrukture i uspostavljanje vazdušnog saobraćaja.

Glavni istražitelj ili glavni istražitelj za vazdušni saobraćaj nakon izvršenog uviđaja dostavlja zahtev ministru nadležnom za poslove odbrane (u daljem tekstu: ministar) koji sadrži informacije iz stava 2. ovog člana, kao i potreban broj i neophodnu stručnost i kvalifikacije članova koje je potrebno imenovati, u zavisnosti od težine, vrste ili obima udesa ili ozbiljne nezgode.

Polovinu članova u komisiji imenuje Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju (u daljem tekstu: Centar), a drugu polovinu članova imenuje ministar u skladu sa članom 18. stav 2. Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju (u daljem tekstu: Zakon).

Polovinu članova komisije koju imenuje, ministar mora da imenuje najkasnije u roku od 48 časova od prijema zahteva iz stava 3. ovog člana.

Glavni istražitelj donosi rešenje o obrazovanju komisije koje sadrži podatke o predsedniku komisije, članovima komisije i ostale podatke koji su od značaja za istraživanje udesa ili ozbiljne nezgode.

Član 3.

Nakon donošenja rešenja o formiranju komisije, predsednik komisije, saziva komisiju i određuje vreme i mesto sastanka.

U radu komisije, kao članovi koje imenuje Centar, mogu da budu i stručna lica izvan Centra.

Stručna lica iz stava 2. ovog člana, imaju pravo na naknadu u skladu sa dužinom angažovanja i složenošću poslova.

Komisija može da angažuje i odgovarajuće organe, organizacije i druga pravna lica za stručnu pomoć, uz određenu naknadu u skladu sa dužinom angažovanja i složenošću poslova.

Komisijom predsedava glavni istražitelj ili glavni istražitelj za vazdušni saobraćaj po rešenju glavnog istražitelja.

Predsednik komisije saziva sastanke komisije, u zavisnosti od toka istražnog postupka i raspoloživih činjenica.

Na sastanku komisija usaglašava tekst obaveštenja o početku istrage.

Komisija donosi sve odluke većinom glasova.

Član 4.

Svaka istraga završava se izveštajem o istrazi, u skladu sa Zakonom.

Komisija sačinjava izveštaj na osnovu utvrđenih činjenica u postupku utvrđivanja okolnosti pod kojima se desio udes ili ozbiljna nezgoda vazduhoplova.

Izveštaj o istrazi dostavlja se nadležnim organima iz člana 27. stav 8. Zakona i ministarstvu nadležnom za poslove odbrane.

Centar i ministarstvo nadležno za poslove odbrane na osnovu izveštaja o istrazi donose bezbednosne preporuke i preduzimaju i druge postupke iz svoje nadležnosti, radi unapređenja bezbednosti vazdušnog saobraćaja.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-802/2016

U Beogradu, 28. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar