Uredba o prestanku važenja Uredbe o postupku sa robom u prometu sa Republikom Crnom Gorom

Na osnovu člana 398. st. 2. i 4. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 73/03, 61/05, 85/05 – dr. zakon i 62/06 – dr. zakon), a u vezi sa članom 7a i čl. 38-41. Zakona o uslovima obavljanja prometa robe, vršenja usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS”, br. 39/96, 20/97, 46/98, 24/99, 33/99, 34/01, 80/02 i 101/05),

Vlada donosi

UREDBU

O PRESTANKU VAžENJA UREDBE O POSTUPKU SA ROBOM U PROMETU SA REPUBLIKOM CRNOM GOROM

Član 1.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o postupku sa robom u prometu sa Republikom Crnom Gorom („Službeni glasnik RS”, broj 130/03).

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”

05 broj

U Beogradu, 8. novembra 2007. godine

VLADA

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar