Uredba o zaštiti Opšteg rezervata prirode „Danilova kosa“

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 66/91, 83/92, 53/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 53/95 i 135/04) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O ZAšTITI OPšTEG REZERVATA PRIRODE

„ DANILOVA KOSA”

Član 1.

Deo područja planine Boranje, na mestu zvanom Danilova kosa, stavlja se pod zaštitu kao Opšti rezervat prirode pod imenom „Danilova kosa” i utvrđuje za zaštićeno prirodno dobro od izuzetnog značaja, odnosno zaštićeno prirodno dobro I kategorije (u daljem tekstu: Rezervat prirode „Danilova kosa”).

Član 2.

Rezervat prirode „Danilova kosa” stavlja se pod zaštitu da bi se očuvala izvorna šumska zajednica planinske bukve (Fagetum montanum serbicum, Rudski), u kojoj dominira bukva sa istaknutim primercima stabala starosti preko 200 godina, i da bi se očuvalo stanište te zajednice sa brojnim biljnim vrstama (zelenika, rebrača, kostrika i druge) i vrstama ptica (crna žuna, kratkokljuni puzić, mišar i druge) zaštićenim kao prirodne retkosti, a u interesu nauke, obrazovanja i kulture.

Član 3.

Rezervat prirode „Danilova kosa” se nalazi na teritoriji opštine Krupanj, katastarska opština Brštica, katastarska parcela broj 999-deo.

Površina Rezervata prirode „Danilova kosa” iznosi 6,73 ha, sve u državnoj svojini.

Granica Rezervata prirode „Danilova kosa” podudara se u potpunosti sa granicom odseka b, odeljenja 132. Gazdinske jedinice „Istočna Boranja”.

Grafički prikaz Rezervata prirode „Danilova kosa” odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 4.

U Rezervatu prirode „Danilova kosa” utvrđuje se režim zaštite I stepena kojim se zabranjuje korišćenje prirodnih bogatstava i isključuju svi drugi oblici korišćenja prostora i aktivnosti na zaštićenom prostoru, osim naučnih istraživanja i ograničene edukacije.

U Rezervatu prirode „Danilova kosa” obezbeđuje se naučno praćenje stanja šumske zajednice planinske bukve (Fagetum montanum serbicum, Rudski) i ekoloških uslova staništa, stanja populacija svih biljnih i životinjskih vrsta, prikupljanje i analiza podataka o dendrometrijskim i drugim karakteristikama drveća i žbunja, preduzimanje mera zaštite od požara i biljnih bolesti i štetočina jačeg inteziteta, ograničena poseta u cilju obrazovnog rada i prikazivanja vrednosti zaštićenog prirodnog dobra.

Član 5.

Zaštita i razvoj Rezervata prirode „Danilova kosa” sprovodi se prema programu upravljanja (u daljem tekstu: Program) koji se donosi kao srednjoročni dokument za period od pet godina.

Program naročito sadrži:

ciljeve zaštite i održivog korišćenja prirodnih vrednosti, uslove, mere, pogodnosti i ograničenja za njihovo ostvarivanje;

prikaz osnovnih prirodnih vrednosti zaštićenog prirodnog dobra i njihovih korisnika;

prioritetne zadatke na čuvanju i održavanju zaštićenog prirodnog dobra, odnosno šumske zajednice planinske bukve, staništa i biljaka i životinja koji čine tu zajednicu;

prioritetne zadatke naučnoistraživačkog i obrazovnog rada i zadatke na praćenju stanja zaštićenog prirodnog dobra, vrstu i sadržaj dokumentacije za sprovođenje tih zadataka;

dinamiku i subjekte realizacije programskih zadataka;

sredstva potrebna za realizaciju Programa i način njihovog obezbeđenja.

Na Program na koji su prethodno pribavljenja mišljenja ministarstava nadležnih za poslove nauke, prosvete, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i finansija, saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Program se ostvaruje godišnjim programom upravljanja. Godišnji program upravljanja za narednu godinu, zajedno sa izveštajem o ostvarivanju programa u tekućoj godini, staralac dostavlja Ministarstvu do 15. decembra.

Član 6.

O Rezervatu prirode „Danilova kosa” stara se Javno preduzeće „Srbijašume”, Beograd (u daljem tekstu: staralac).

Staralac je dužan da:

čuva zaštićeno prirodno dobro i sprovodi utvrđeni režim zaštite, odnosno propisane zabrane i pravila unutrašnjeg reda;

obeležava zaštićeno prirodno dobro i njegovu granicu;

donosi Program, godišnji program upravljanja i izveštaj o njegovom izvršavanju, akt o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi;

organizuje sprovođenje programa upravljanja, a posebno podstiče i prati izradu i primenu programa i projekata zaštite i unapređenja stanja divljih vrsta biljaka i životinja i njihovog staništa, naučnih istraživanja, vaspitno-obrazovnih i drugih aktivnosti koje treba da doprinesu afirmaciji zaštićenog prirodnog dobra;

organizuje nadgledanje i evidentira prirodne vrednosti i njihove promene.

Član 7.

Staralac je dužan da obezbedi unutrašnji red i čuvarsku službu u skladu sa aktom koji donosi, uz saglasnost Ministarstva.

Aktom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se pravila za sprovođenje propisanog režima zaštite i razvoja, a naročito: mere zaštite prilikom izvođenja naučnih istraživanja i obrazovnih aktivnosti i praćenja stanja; uslovi i način kretanja i boravka posetilaca, mesta i uslovi za odlaganje otpada i način održavanja urednosti i čistoće zaštićenog prirodnog dobra, oprema i sredstva neophodna za čuvanje i održavanje; način i uslovi postavljanja informativnih i drugih oznaka.

Pravila određena aktom iz stava 1. ovoga člana i druge neophodne informacije za sprovođenje režima zaštite, staralac je dužan da javno oglasi i na pogodan način učini dostupnim posetiocima i korisnicima.

Član 8.

Sredstva za zaštitu i razvoj Rezervata prirode „Danilova kosa” obezbeđuju se iz: prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti staraoca; budžeta Republike; naknade za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra; drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 9.

Program i godišnji program upravljanja Rezervata prirode „Danilova kosa” staralac će doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Do donošenja dokumenata iz stava 1. ovog člana staralac će poslove zaštite i razvoja obavljati prema privremenom programu upravljanja koji će doneti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, uz saglasnost Ministarstva.

Staralac će u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe izvršiti geodetsku identifikaciju granice zaštićenog prirodnog dobra na terenu i u odgovarajućem katastarskom planu, kao i obeležavanje granice zaštićenog prirodnog dobra na propisan način.

Član 10.

Planovi uređenja prostora, šumske, lovne, vodoprivredne, poljoprivredne i druge osnove i programi koji obuhvataju zaštićeno prirodno dobro usaglasiće se sa Prostornim planom Republike Srbije i Programom iz člana 5. ove uredbe.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar