Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja „Dečije nedelje“ u 2004. godini

Na osnovu člana 74. stav 4. Zakona o društvenoj brizi o deci („Službeni glasnik RS”, br. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02, 62/03 i 64/03),

Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU POSEBNIH IZNOSA KOJI SE PLAĆAJU ZA VREME TRAJANjA „DEČIJE NEDELjE” U 2004. GODINI

Član 1.

Za vreme trajanja „Dečije nedelje” od 4. do 10. oktobra 2004. godine plaća se poseban iznos, i to na:

Dinara

1. -svaku prodatu voznu kartu u železničkom,brodskom, avionskom i autobuskom,međumesnom i međunarodnom saobraćaju 10,00

2. -svaku poštansku pošiljku u unutrašnjemsaobraćaju, osim za pošiljke novinai časopisa 8,00

3. -svaku prodatu ulaznicu za pozorište,bioskop, drugu kulturnu manifestacijui sportsku priredbu za kojuse naplaćuju ulaznice 10,00

4. -svaku prodatu gramofonsku ploču, muzičkikompakt-disk i video kasetu 20,00

Član 2.

Distribuciju propagandnog materijala i organizaciju naplate posebnih iznosa iz člana 1. ove uredbe obavlja Organizacija „Prijatelji dece Srbije” u saradnji sa opštinskom upravom – službom dečije zaštite.

Član 3.

Sredstva iz člana 1. ove uredbe prikupljena u opštinama u vreme trajanja „Dečije nedelje” uplaćuju se na račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike broj 840-716211843-56 – Sredstva prikupljena za vreme „Dečije nedelje”, u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS”, br. 64/03, 125/03 i 58/04).

Član 4.

Sredstva iz člana 1. ove uredbe koristiće se za realizaciju Programa aktivnosti za vreme trajanja „Dečije nedelje” u vremenu od 4. do 10. oktobra 2004. godine (u daljem tekstu: Program), i to:

1) 40% za aktivnosti na republičkom nivou u skladu sa Programom i za štampanje i distribuciju propagandnog materijala i nalepnica;

2) 60% za aktivnosti na opštinskom nivou u skladu sa Programom.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 110-5714/2004-001

U Beogradu, 19. avgusta 2004. godine

Vlada Republike Srbije

Potpredsednik,

Miroljub Labus, s.r.

Ostavite komentar