Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije

Na osnovu člana 90. tačka 9. Ustava Republike Srbije,

Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O GENERALNOM

SEKRETARIJATU I DRUGIM SLUŽBAMA VLADE REPUBLIKE

SRBIJE

Član 1.

U Uredbi o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije (“Službeni glasnik RS“, br. 15/01, 16/01, 32/01, 64/01, 29/02, 54/02, 16/03, 91/03, 95/03, 117/03, 130/03, 132/03, 23/04, 25/04 i 51/04), u članu 1. stav 1. reči: “ i stručno-operativne poslove“, brišu se.

Tačka 3. menja se i glasi:

„3) druge službe Vlade obrazovane posebnim uredbama.“

Član 2.

Član 5. briše se.

Član 3.

Član 12v briše se.

Član 4.

Član 12d briše se.

Član 5.

U članu 18. stav 2. menja se i glasi:

“Radom službe Vlade koja je obrazovana posebnom uredbom rukovodi i za njen rad odgovara sekretar.“

Stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 3. menja se i glasi:

„Šefa Kancelarije za odnose sa medijima i sekretare drugih službi Vlade postavlja Vlada na četiri godine, na predlog predsednika Vlade.“

Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

„Zamenika i pomoćnike šefa Kancelarije postavlja Vlada na četiri godine, na predlog šefa Kancelarije.“

Član 6.

U članu 19. reči: “,agencija i Centra za uklanjanje mina,“ zamenjuju se rečima: “i drugih službi Vlade obrazovanih posebnim uredbama.“

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj: 110-5943/2004-001

U Beogradu, 26. avgusta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIK,Miroljub Labus, s.r.

Ostavite komentar