Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja „Dečje nedelje” u 2010. godini

Na osnovu člana 74. stav 4. Zakona o društvenoj brizi o deci („Službeni glasnik RS”, br. 49/92, 29/93, 53/93, 53/93-dr. zakon, 67/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 47/94, 48/94-dr. zakon, 25/96, 29/01, 16/02 – dr. zakon, 62/03-dr. zakon, 101/05-dr. zakon i 18/10-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja

„Dečje nedelje” u 2010. godini

Član

Za vreme trajanja „Dečje nedelje” od 4. do 10. oktobra 2010. godine plaća se poseban iznos, i to na:

Dinara 1. Svaku prodatu voznu kartu u železničkom, vodnom, vazdušnom i drumskom, međumesnom i međunarodnom saobraćaju 30,00 2. Svaku poštansku pošiljku u unutrašnjem poštanskomsaobraćaju, osim na dopisnice Crvenog krsta – pozivnice dobrovoljnim davaocima krvi, pošiljke novina i časopisa čiji prijem, prenos i uručenje obavljaju javni poštanski operator i drugi poštanski operatori, u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama („Službeni glasnik RS”, br.18/05 i 30/10) 10,00 3. Svaku prodatu ulaznicu za pozorište, bioskop, drugukulturnu manifestaciju i sportsku priredbu za koju se naplaćujuulaznice 30,00 4. Svaku prodatu gramofonsku ploču, muzički kompakt-disk i video kasetu 20,00

Član

Distribuciju propagandnog materijala i organizaciju naplate posebnih iznosa iz člana 1. ove uredbe obavlja organizacija „Prijatelji dece Srbije” u saradnji sa opštinskom upravom – službom dečije zaštite.

Član

Sredstva iz člana 1. ove uredbe prikupljena u opštinama u vreme trajanja „Dečje nedelje” uplaćuju se u roku od sedam dana po završetku „Dečje nedelje” na račun propisan za uplatu javnih prihoda budžeta Republike broj 840-716211843-56 – Sredstva prikupljena za vreme „Dečje nedelje” u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS”, br. 20/07, 25/07 – ispravka, 37/07, 63/07, 25/08, 50/08, 3/09, 26/09, 37/09, 64/09, 110/09, 11/10, 31/10 i 40/10).

Član

Sredstva iz člana 1. ove uredbe koristiće se za realizaciju Programa aktivnosti za vreme trajanja „Dečje nedelje” u vremenu od 4. do 10. oktobra 2010. godine (u daljem tekstu: Program), i to:

1) 40% za aktivnosti na republičkom nivou u skladu sa Programom i za štampanje i distribuciju propagandnog materijala i nalepnica;

2) 60% za aktivnosti na opštinskom nivou u skladu sa Programom.

Član

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-6230/2010

U Beogradu, 9. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Ostavite komentar