Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za podsticanje proizvodnje i zapošljavanja u devastiranim područjima u 2011. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RSˮ, br. 101/10 i 78/11) i Zakonom o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09 i 88/10),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA ZA PODSTICANjE PROIZVODNjE I ZAPOŠLjAVANjA U DEVASTIRANIM PODRUČJIMA U 2011. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima za podsticanje proizvodnje i zapošljanja u devastiranim područjima u 2011. godini („Službeni glasnik RSˮ, br. 3/11 i 48/11), u članu 3. stav 2. reči: „Malo Crniće, Knić; Žabari, Rekovac; Osečina; Blace, Plandište; Žitište; Nova Crnja, Mionica; Krupanj; Rača; Doljevac; Varvarinˮ brišu se, a posle reči: „Ljubovijaˮ dodaje se reč: „Surdulica.ˮ.

Član 2.

Član 6. menja se i glasi:

„Član 6

Korisnik kredita može biti i novoformirano privredno društvo čiji su osnivači:

privredno društvo koje ima proizvodnju u devastiranom području i/ili

privredno društvo koje je zainteresovano za ulaganje, a koje ispunjava uslove iz člana 5. ove uredbe.ˮ.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar