Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i postupku otuđenja ili davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 96. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 – US i 24/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OTUĐENjA ILI DAVANjA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO AUTONOMNE POKRAJINE

Član 1.

U Uredbi o uslovima, načinu i postupku otuđenja ili davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine („Službeni glasnik RS”, broj 67/11), u članu 9. posle stava 3. dodaju se tri nova stava, koja glase:

„Izuzetno, kada se otuđenje ili davanje u zakup građevinskog zemljišta iz stava 1. ovog člana vrši neposrednom pogodbom, u skladu sa Zakonom i propisima donetim na osnovu Zakona, o zahtevu za otuđenje ili davanje u zakup odlučuje rešenjem Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, odnosno nadležni organ.

Rešenje iz st. 3. i 4. ovog člana je konačno.

Na osnovu konačnog rešenja iz st. 3. i 4. ovog člana, ugovor o otuđenju, odnosno zakupu građevinskog zemljišta, u ime Republike Srbije zaključuje direktor Direkcije, odnosno lice koga ovlasti autonomna pokrajina”.

Dosadašnji st. 4. i 5. brišu se.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 11. novembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar