Uredba o kriterijumima i pokazateljima za utvrđivanje devastiranih područja Republike Srbije

1726

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 20/92),

Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O KRITERIJUMIMA I POKAZATELjIMA ZA UTVRĐIVANjE DEVASTIRANIH

PODRUČJA REPUBLIKE SRBIJE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se osnovni kriterijumi i pokazatelji, granične vrednosti pokazatelja i ostali elementi neophodni za objektivno utvrđivanje devastiranog područja (opština) Republike Srbije (u daljem tekstu: devastirano područje

(opština)).

Član 2.

Status devastiranog područja (opštine) utvrđuje se primenom sledećih kriterijuma:

– izraženost ekonomskih i socijalnih problema nastalih prvenstveno usled dominantne zavisnosti od velikih preduzeća, koja su restrukturirana ili likvidirana;

– procena mogućnosti ulaganja na devastiranom području (opštini).

Član 3.

Za utvrđivanje statusa devastiranog područja (opštine) koriste se pokazatelji:

– realni pad ukupnog dohotka;

– realan pad dohotka iz industrije;

– učešće dohotka iz industrije u ukupnom dohotku;

– narodni dohodak po stanovniku;

– ukupan broj nezaposlenih.

Osnovni pokazatelj iz stava 1. ovog člana je realni pad ukupnog dohotka.

Kao podaci za pokazatelje iz stava 1. ovog člana koriste se samo podaci koje objavljuju Republički zavod za statistiku i Nacionalna služba za zapošljavanje, i to za poslednju godinu za koju su podaci objavljeni.

Član 4.

Radi objektivnog iskazivanja kriterijuma i podizanja stepena pouzdanosti iz člana 3. ove uredbe kao njihove realne vrednosti koriste se:

– za realan pad dohotka opštine, odnos ostvarenog dohotka u poslednjoj godini za koju postoje statistički podaci prema 1990. godini, u stalnim cenama;

za realan pad dohotka u industriji, odnos ostvarenog dohotka u industriji u poslednjoj godini za koju postoje statistički podaci prema 1990. godini u stalnim cenama;

– za narodni dohodak po stanovniku, ostvaren ukupan dohodak u tekućim cenama i po principu čistih delatnosti u odnosu na prosek Republike;

– ukupan broj nezaposlenih registrovan u filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje.

Član 5.

Status devastiranog područja (opštine) ima ono devastirano područje (opština):

– čiji je realni pad dohotka iznad 75%, a učešće dohotka iz industrije u ukupnom dohotku u 1990. godini veće od 40%;

– čiji je realni pad dohotka iznad 65%, realni pad dohotka iz industrije iznad 80%, a učešće dohotka iz industrije u ukupnom dohotku u 1990. godini veće od 40%;

– čiji je realni pad dohotka iznad 65%, realni pad dohotka iz industrije iznad 75%, a koja ima više od 5000 nezaposlenih;

– koja ima više od 15.000 nezaposlenih, a čiji je dohodak po stanovniku manji od 2/3 proseka Republike.

Status devastiranog područja (opštine) ne mogu imati područje grada Beograda i devastirano područje (opštine) na čijoj se teritoriji nalaze veliki energetski objekti.

Član 6.

U sladu sa članom 5. ove uredbe, na predlog ministarstva nadležnog za poslove privrede, Vlada Republike Srbije odlukom određuje devastirana područja (opštine), na rok od najmanje tri godine.

Ako se u roku iz stava 1. ovog člana utvrdi da postoje područja koja su u skladu sa članom 5. stav 1. ove uredbe stekla status devastiranog područja (opštine), na predlog ministarstva nadležnog za poslove privrede, Vlada Republike Srbije izvršiće izmenu odluke.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 110-3687/2004-002

U Beogradu, 27. maja 2004. godine

Vlada Republike Srbije

Potpredsednik,

Miroljub Labus, s.r.

Ostavite komentar