Uredba o utvrđivanju mera podrške i bližih uslova u pogledu kriterijuma za određivanje ugroženih potrošača pri dodeli vaučera za subvencionisanu kupovinu opreme za prijem signala digitalne televizije

Na osnovu člana 104a Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13 – US i 62/14), člana 84. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS”, broj 62/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU MERA PODRŠKE I BLIŽIH USLOVA U POGLEDU KRITERIJUMA ZA ODREĐIVANJE UGROŽENIH POTROŠAČA PRI DODELI VAUČERA ZA SUBVENCIONISANU KUPOVINU OPREME ZA PRIJEM SIGNALA DIGITALNE TELEVIZIJE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se mere podrške i bliži uslovi u pogledu kriterijuma za određivanje ugroženih potrošača pri dodeli vaučera za subvencionisanu kupovinu opreme za prijem signala digitalne televizije.

Ovom uredbom bliže se uređuju specifični uslovi za obezbeđivanje usluga od opšteg ekonomskog interesa ugroženim potrošačima, radi prijema signala digitalne televizije.

Član 2.

Mere podrške iz člana 1. ove uredbe su:

1) dodela vaučera ugroženom potrošaču za subvencionisanu kupovinu opreme za prijem signala digitalne televizija, odnosno Set Top Box uređaja (u daljem tekstu: STB uređaj) koji mora biti usklađen sa uslovima za digitalni signal iz Pravilnika o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu („Službeni glasnik RS”, br. 86/14 i 18/15);

2) pružanje tehničko-tehnološke podrške putem telefonskih linija, odnosno uspostavljanje pozivnog centra koju sprovodi Javno preduzeće „Pošta Srbije” i informisanje o procesu digitalizacije koji sprovodi Javno medijska ustanova „Radio-televizija Srbije”.

Član 3.

Ugroženi potrošač u smislu ove uredbe je:

1) korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć koji to pravo ostvaruje u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11);

2) korisnik prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica koji to pravo ostvaruje u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti;

3) korisnik prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica koji to pravo ostvaruje u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/14);

4) korisnik prava na penziju koji živi sam i koji ostvaruje mesečni iznos penzije koji nije veći od najnižeg iznosa penzije utvrđenog u osiguranju zaposlenih.

Član 4.

Mere podrške iz člana 2. ove uredbe sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, centrima za socijalni rad, filijalama Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Javnom medijskom ustanovom „Radio-televizija Srbije”, kao nosiocem informisanja javnosti u procesu digitalizacije putem elektronskih medija i Javnim preduzećem „Pošta Srbije”, kao nosiocem aktivnosti pružanja tehničko tehnološke podrške putem telefonskih linija.

Član 5.

Javno preduzeće „Pošta Srbije” u saradnji sa Ministarstvom i Javnim preduzećem „Emisiona tehnika i veze”, obezbeđuje pružanje tehničko-tehnološke podrške putem telefonskih linija.

Posebnim ugovorom između Ministarstva i Javnog preduzeća „Pošta Srbije” bliže će se urediti međusobna prava i obaveze u vezi pružanja tehničko-tehnološke podrške putem telefonskih linija koje će obezbediti Javno preduzeće „Pošta Srbije”, kao i druga pitanja od značaja za realizaciju mere iz člana 2. tačka 2) ove uredbe.

Član 6.

Ministarstvo upućuje javni poziv za prijavu za dodelu STB uređaja ugroženim potrošačima.

Ugroženi potrošač podnosi prijavu za dodelu STB uređaja (u daljem tekstu: prijava) prema mestu prebivališta ugroženog potrošača, na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Prijava sadrži sledeće podatke:

1) ime i prezime podnosioca prijave;

2) jedinstveni matični broj građanina;

3) adresu stanovanja i adresu za dostavu STB uređaja;

4) podatke o ostvarenom pravu iz člana 3. ove uredbe;

5) podatke o visini penzije.

Ugroženi potrošač uz prijavu podnosi:

1) ličnu kartu na uvid;

2) rešenje o ostvarivanju prava na novčanu socijalnu pomoć centra za socijalni rad – za korisnike prava na novčanu socijalnu pomoć;

3) rešenje o ostvarivanju prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, odnosno prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica centra za socijalni rad, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju i Sekretarijata za socijalnu zaštitu – za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica;

4) rešenje o ostvarivanju prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

5) ček od penzije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranja Republike Srbije koja je isplaćena u mesecu koji prethodi tekućem mesecu – za korisnike prava na penziju;

6) dokaz o broju članova domaćinstva, odnosno izjavu dva svedoka datu pred nadležnim organom – za korisnike prava na penziju.

Ugroženi potrošač iz člana 3. tač. 1) i 2) ove uredbe prijavu podnosi centrima za socijalni rad.

Ugroženi potrošač iz člana 3. tač. 3) i 4) ove uredbe prijavu podnosi filijalama Republičkog fonda za penzijsko invalidskom osiguranje.

Član 7.

Centri za socijalni rad i filijale Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje do 5. u mesecu za prethodni mesec, u elektronskoj i pismenoj formi, dostavljaju Ministarstvu podatke o licima koja su podnela prijavu za dodelu STB uređaja, a koja ispunjavaju uslove za dodelu STB uređaja.

Član 8.

Vaučer je dokument koji izdaje Ministarstvo, na osnovu koga ugroženi potrošač ostvaruje subvencionisanu kupovinu STB uređaja koji ima žig garancije „digital TV”. Vaučer se može iskoristiti pri subvencionisanoj kupovini maksimalno jednog STB uređaja.

Vrednost vaučera iznosi 3.000,00 dinara, i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava koju ugroženi potrošač može ostvariti pri subvencionisanoj kupovini, bez obzira da li je cena kupljenog STB uređaja veća od vrednosti vaučera.

Vaučer sadrži sledeće podatke, i to:

odštampani podaci:

1) namena: kupovina STB uređaja sa žigom garancije;

2) izdavalac vaučera: Ministarstvo trgovine, turizma

i telekomunikacija;

3) novčana vrednost: 3.000,00 dinara;

4) serijski broj vaučera;

5) početak i završetak važenja vaučera;

6) podaci o ugroženom potrošaču iz člana 6. stav 3. tač. 1)-3) ove uredbe;

7) izjava imaoca vaučera o preuzimanju STB uređaja.

Podaci koji se ručno popunjavaju:

1) naziv trgovca;

2) PIB broj trgovca;

3) model uređaja;

4) serijski broj uređaja;

5) broj računa;

6) potpis i pečat trgovca;

7) potpis imaoca vaučera, odnosno njegovog zakonskog zastupnik (roditelja, staratelja, punomoćnika).

Član 9.

Ministarstvo objavljuje Obaveštenje kojim se pozivaju privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine u skladu sa Zakonom o trgovini („Službeni glasnik RS”, br. 53/10 i 10/13 – u daljem tekstu: trgovci) da se registruju radi realizcije šeme pomoći ugroženim potrošačima iz člana 3. ove uredbe putem vaučera.

Prijavu u realizaciji šeme pomoći ugroženim potrošačima putem vaučera mogu da podnesu trgovci, registrovani u Agenciji za privredne registre, koji prodaju STB uređaj, poseduju minimalno 15 prodajnih objekata i obezbeđuju kućnu dostavu STB uređaja ugroženim potrošačima.

Trgovci se prijavljuju za učestvovanje u realizaciji šeme pomoći ugroženim potrošačima putem vaučera pismenim putem, odnosno dostavljanjem sledećih podataka:

1) naziv privrednog subjekta;

2) matični broj;

3) PIB;

4) adresa (ulica, broj i mesto);

5) telefon, faks;

6) šifra i naziv pretežne delatnosti;

7) kontakt osoba;

8) spisak prodajnih objekata sa adresama i kontakt telefonima.

Ministarstvo sačinjava listu trgovaca, odnosno prodajnih objekata, koji su se registrovali za realizaciju šeme pomoći ugroženim potrošačima putem vaučera. Lista prodajnih objekata se objavljuje na sajtu Ministarstva.

Ministarstvo vaučer i listu prodajnih objekata šalje preporučenom poštom na adresu ugroženog potrošača.

Na osnovu vaučera ugroženi potrošač ostvaruje subvencionisanu kupovinu STB uređaja u prodajnim objektima iz st. 2. i 3. ovog člana.

Član 10.

Prilikom kupovine trgovac popunjava vaučer podacima iz člana 8. koji se ručno popunjavaju. Trgovac potpisuje i pečatira vaučer, a ugroženi potrošač, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, staratelj, punomoćnik) potpisuje vaučer, odnosno izjavu o preuzimanju STB uređaja.

U slučaju da ugroženi potrošač nabavi STB uređaj po ceni višoj od predviđene vrednosti vaučera, razliku plaća ugroženi potrošač, a trgovcu se refundira iznos sredstava u visini vrednosti vaučera. U slučaju da ugroženi potrošač nabavi STB uređaj po nižoj ceni od predviđene vrednosti vaučera, trgovcu se refundira iznos sredstava u vrednosti nabavljenog STB uređaja.

U cilju refundacije sredstava trgovac dostavlja Ministarstvu do 5. u mesecu zahtev za refundaciju sredstava za vaučere realizovane u prethodnom mesecu sa pratećom dokumentacijom, i to:

1) spisak realizovanih vaučera;

2) vaučere, uredno popunjene, potpisan i pečatirane;

3) za svaki od vaučera kopiju izdatog računa.

Na osnovu uredno dostavljene dokumentacije Ministarstvo vrši refundaciju sredstava trgovcu u roku od 30 dana od dana prijema.

Član 11.

Aktivnosti u vezi sa realizacijom ove uredbe sprovodiće se sledećom dinamikom:

1) prijava korisnika za dodelu STB uređaja do 31. marta 2015. godine;

2) dostavljanje vaučera ugroženim potrošačima do 15. juna 2015. godine;

3) rad pozivnog centra do kraja sprovođenja aktivnosti iz ove uredbe;

4) dostavljanje vaučera Ministarstvu radi refundacije sredstavado 5. novembra 2015. godine.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12.

Prijava za dodelu STB uređaja ugroženog potrošača iz člana 3. ove uredbe koji je podneo Prijavu za dodelu STB uređaja i koji ispunjava uslove za dodelu STB uređaja u skladu sa Uredbom o utvrđivanju mera podrške i bližih uslova u pogledu kriterijuma za određivanje ugroženih potrošača pri nabavci opreme za prijem signala digitalne televizije sadržan („Službeni glasnik RS”, broj 108/14) smatraće se prijavom za dodelu vaučera za subvencionisanu kupovinu STB uređaja.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o utvrđivanju mera podrške i bližih uslova u pogledu kriterijuma za određivanje ugroženih potrošača pri nabavci opreme za prijem signala digitalne televizije („Službeni glasnik RS”, broj 108/14).

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3076/2015-1

U Beogradu, 19. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

4100115.037.doc/6 OBRAZAC 1

PRIJAVA ZA DODELU STB UREĐAJA

PODACI O PODNOSIOCU PRIJAVE Ime i prezime JMBG Adresa stanovanja iz lične karte __________________________________________________(ulica i broj)__________________________________________________(mesto prebivališta)__________________________________________________(poštanski broj i opština) Adresa za dostavu STB uređaja __________________________________________(ulica i broj)__________________________________________(poštanski broj i opština) PODACI O OSTVARENOM PRAVU KORISNIK SAM: Odgovarajući kvadratić označiti saX Broj i datum rešenja Novčane socijalne pomoći Centra za socijalni rad Prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica Centra za socijalni rad Prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Penzije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ZA KORISNIKE PENZIJA Visina penzije ___________________ dinara Izjavljujem da živim sam: Da Ne

U skladu sa članom 10. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 97/08, 104/09 – dr. zakon, 68/12 – US i 107/12), ja,_______________________________________(uneti ime, ime jednog roditelja, prezime korisnika), rođen ________________ (uneti datum i mesto rođenja), JMBG______________________, iz____________________, adresa_______________________, dajem pristanak da centar za socijalni rad i filijala Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje učini dostupnim moje gore navedene podatke koje kao rukovalac podataka obrađuje u postupku dodele STB uređaja, Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Beograd Nemanjina 22-26, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd Nemanjina 22-26 i Dobavljaču ________ adresa __________.

Izjavljujem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su tačni svi gore navedeni podaci.

U _________________ Podnosilac prijave

Datum: ____________ __________________________

Ostavite komentar