Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU O IZMENAMA UREDBE

O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Službeni glasnik RS”, br. 20/12 i 123/12), u članu 2. tačka 9) broj: „50” zamenjuje se brojem: „30”.

Član 2.

U članu 5. stav 3. broj: „10” zamenjuje se brojem: „17”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

OBRAZLOŽENJE

I. Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje Uredbe o izmenama Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija sadržan je u članu 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije i članu 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12).

II. Razlozi za donošenje Uredbe o izmenama Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

Usvajanje predložene Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija uključuje se u okvir niza aktivnosti koje Republika Srbija preduzima u cilju omogućavanja bržeg privrednog rasta putem povećanog priliva direktnih investicija, posebno srednjih investicionih projekata.

Za ubrzavanje privrednog rasta na celoj teritoriji Republike Srbije od posebnog su značaja direktne investicije koje podrazumevaju izgradnju novih kapaciteta i otvaranje novih radnih mesta. Direktne investicije donose i nove tehnologije, nova znanja i utiču povoljno na povećanje konkurentnosti privrede Republike Srbije, a dosadašnja iskustava govore da one znatno utiču i na povećanje izvoznih kapaciteta privrede, te je neophodno nastaviti sa merama privlačenja direktnih investicija, posebno u podsticanju srednjih investicionih projekata.

Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. predviđena je promena u članu 2. tački 9) gde se predlaže da se iznos od 50 mliona evra zameni iznosom od 30 miliona.

Članom 2. predviđena je izmena u članu 5. stav 3. gde se predlaže da ukupan iznos dodeljenih sredstava za ulaganje za srednje investicione projekte ne može biti veći od 17% od ukupne vrednosti ulaganja.

Članom 3. predviđeno je stupanje na snagu.

IV. Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje uredbe

Za primenu predložene Uredbe o privlačenju direktnih investicija nije potrebno izdvojiti dodatna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije, s obzirom da su predviđena Zakonom o budžetu za 2013. godinu – na razdelu Ministarstva finansija i privrede.

V. Analiza efekata

Predložena Uredba će omogućiti ubrzano privlačenje direktnih investicija u Republiku Srbiju, u smislu da će podstaći investicione projekte srednje vrednosti. Takođe, jedan od najznačajnih efekata je smanjenje stope nezaposlenosti.

Mere predložene u Uredbi, posebno će povećati atraktivnost Republike Srbije za priliv direktnih investicija iz inostranstva, što utiče i na poboljšanje slike o Srbiji. Predložena rešenja imaće pozitivan efekat na ubrzanje privrednog rasta, izgradnju novih kapaciteta, kao i izgradnju potrebne infrastrukture što je posebnog značaja u manje razvijenim opštinama Srbije.

VI. Razlozi za hitno donošenje Uredbe

Predviđeno je da predmetna uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, imajući u vidu Javni poziv za dodelu sredstava za privlačenje direktnih investicija pod važećim uslovima ističe 15. februara 2013. godine, te je neophodno novi Javni poziv za dodelu sredstava za privlačenje direktnih investicija raspisati pod novim uslovima, predloženim ovom Uredbom.

VII. Pregled odredaba čija se izmena predlaže

Pojmovi

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) direktne investicije jesu nova ulaganja u osnovna sredstva privrednog društva u proizvodnom sektoru ili sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine ili sektoru turizma, a kojima se obezbeđuje otvaranje novih radnih mesta i to u slučaju:

(1) započinjanja obavljanja nove poslovne delatnosti,

(2) proširenja postojeće delatnosti,

(3) diversifikacije postojećeg proizvodnog programa u nove dodatne proizvode,

(4) bitne promene u celokupnom proizvodnom procesu postojeće delatnosti.

Direktne investicije u proizvodnom sektoru mogu biti:

(a) investicije kojim se grade novi proizvodni kapaciteti (greenfield),

(b) investicije koje koriste postojeće kapacitete (brownfield);

2) investitor je domaće ili strano privredno društvo koje podnosi prijavu u postupku dodele sredstava;

3) korisnik sredstava jeste privredno društvo registrovano u skladu sa propisima Republike Srbije kojem su dodeljena sredstva u skladu sa ovom uredbom;

4) usluge koje mogu biti predmet međunarodne trgovine su usluge u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija koje jesu ili mogu biti predmet izvoza, objedinjeno i/ili ustupljeno obavljanje administrativnih procesa korporacija, kao i korisnički centri, logistički i distributivni centri, projektni i dizajn centri;

5) ulaganje od posebnog značaja jeste ulaganje u vrednosti od najmanje 200 miliona evra kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 1000 novih radnih mesta u roku predviđenom ugovorom o dodeli sredstava, koji ni u kom slučaju ne može biti duži od deset godina od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava, a koje doprinosi rešavanju pitanja nezaposlenosti, povećanju izvoza ili supstituciji uvoza, kao i razvoju privrede Republike Srbije;

6) investitor koji vrši ulaganje od posebnog značaja jeste renomirano privredno društvo ili konzorcijum povezanih privrednih društava koji zajedno čine jedinstvenu i neodvojivu proizvodno-tehnološku celinu, a koji ispunjava visoke standarde u delatnosti kojom se bavi, u smislu finansijskih, poslovnih i tehničko-tehnoloških kapaciteta;

7) zajedničko privredno društvo jeste privredno društvo u koje, pored investitora koji vrši ulaganje od posebnog značaja, ulaže i Republika Srbija;

8) veliki investicioni projekat jeste ulaganje u vrednosti od najmanje 50 miliona evra kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 300 novih radnih mesta u roku predviđenom ugovorom o dodeli sredstava, koji ni u kom slučaju ne može biti duži od deset godina od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava, a koji doprinosi razvoju privrede Republike Srbije;

9) srednji investicioni projekat jeste ulaganje u vrednosti od najmanje 30 50 miliona evra kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 150 novih radnih mesta u roku predviđenom ugovorom o dodeli sredstava, koji ni u kom slučaju ne može biti duži od deset godina od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava, a koji doprinosi razvoju privrede Republike Srbije;

10) strateški projekat iz oblasti turizma predstavlja projekat iz oblasti turizma kojim se sprovodi Strategijski master plan ili Program razvoja turističkog proizvoda ili Program razvoja turizma.

Član 5

Izuzetno od člana 4. ove uredbe, za velike i srednje investicione projekte, visina sredstava koja mogu biti dodeljena određuje se procentualno u odnosu na ukupnu vrednost ulaganja.

Kriterijumi za dodelu sredstava iz člana 16. ove uredbe primenjuju se kod velikih i srednjih investicionih projekata bez primene kriterijuma za bodovanje.

Ukupan iznos dodeljenih sredstava za ulaganje za velike investicione projekte ne može biti veći od 20% od ukupne vrednosti ulaganja, za ulaganja preko 100 miliona evra taj procenat ne može biti veći od 17%, a za srednje investicione projekte ne može biti veći od 17 10% od ukupne vrednosti ulaganja.

Za ulaganje od posebnog značaja i za velike i srednje investicione projekte, novim radnim mestima se smatraju radna mesta na kojima se zasniva radni odnos na neodređeno vreme kod korisnika sredstava u roku predviđenom ugovorom o dodeli sredstava, koji ni u kom slučaju ne može biti duži od deset godina od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava.

Ostavite komentar