Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA

I. UVODNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način privlačenja direktnih investicija u Republiku Srbiju u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu regionalne državne pomoći, kriterijumi za dodelu sredstava, praćenje realizacije investicionih projekata za koje su sredstva dodeljena po ovoj uredbi, kao i druga pitanja od značaja za dodelu sredstava i realizaciju investicionih projekata u cilju povećanja konkurentnosti privrede Republike Srbije kroz direktne investicije koje imaju povoljan uticaj na otvaranje novih radnih mesta, prenos novih znanja i tehnologija i ravnomeran regionalni razvoj Republike Srbije.

Pojmovi

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) direktne investicije, odnosno početna ulaganja jesu ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva, odnosno osnovna sredstva privrednog društva u proizvodnom sektoru ili sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine, osim u sektorima koji su izuzeti ovom uredbom, a kojima se obezbeđuje otvaranje novih radnih mesta i razvoj privrede Republike Srbije, i to u slučaju:

(1) započinjanja obavljanja nove poslovne delatnosti;

(2) proširenja postojeće delatnosti;

(3) diversifikacije postojećeg proizvodnog programa u nove proizvode, koji nisu bili sadržani u postojećem proizvodnom programu;

(4) bitne promene u celokupnom proizvodnom procesu postojeće delatnosti privrednog subjekta, ili

(5) pribavljanja imovine direktno povezane sa privrednim subjektom, koji je prestao sa radom ili bi prestao sa radom ako ne bi bio kupljen od trećeg lica po tržišnim uslovima.

2) direktne investicije, odnosno početna ulaganja u svrhu započinjanja nove poslovne delatnosti, jesu:

(1) ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva kod osnivanja novog privrednog subjekta ili diversifikacije poslovne delatnosti pod uslovom da nova delatnost nije ista ili slična postojećoj delatnosti, ili

(2) pribavljanje imovine koja pripada privrednom subjektu koji je prestao sa radom, ili bi prestao sa radom ako ne bi bio kupljen ili je kupljen od strane trećeg lica po tržišnim uslovima, pod uslovom da nova poslovna delatnost, koja se obavlja korišćenjem pribavljene imovine, nije ista ili slična postojećoj delatnosti privrednog subjekta.

3) investicioni projekat je projekat kojim investitor konkuriše za dodelu sredstava, a kojim se ostvaruje direktna investicija, na način i pod uslovima definisanim ovom uredbom, odnosno poslovni/biznis plan sa detaljnim opisom elemenata direktne investicije za čiju realizaciju se konkuriše za dodelu sredstava po ovoj uredbi;

4) ulaganje u materijalna sredstva jesu ulaganja u zemljište, zgrade, proizvodne pogone, mašine i opremu, a koja se kao opravdani troškovi ulaganja priznaju ako ih koristi isključivo korisnik sredstava, a mogu biti:

(1) ulaganja kojim se grade novi proizvodni kapaciteti (tzv. greenfield investicije),

(2) ulaganja u postojeće proizvodne kapacitete nabavkom mašina i/ili opreme, odnosno proširenjem, adaptacijom ili rekonstrukcijom postojećeg proizvodnog prostora ili novom gradnjom u okviru istog ili sa njime tehnički povezanog proizvodnog pogona na jednoj ili više katastarskih parcela (tzv. brownfield investicije),

4) ulaganje u nematerijalna sredstva jesu ulaganja u sredstva dobijena kroz transfer tehnologije, kao što su patenti, licence ili know-how i koja se kao opravdani troškovi ulaganja priznaju pod uslovom :

(1) da ih koristi isključivo korisnik sredstava,

(2) da se na njih obračunava amortizacija,

(3) da su kupljena po tržišnim uslovima od trećih lica,

(4) da se vode u bilansu korisnika sredstava najmanje pet godina, odnosno najmanje tri godine za mala i srednja privredna društva.

5) nova radna mesta povezana sa investicionim projektom jesu neto povećanje broja zaposlenih na neodređeno vreme kod korisnika sredstava u periodu realizacije investicionog projekta u poređenju sa ukupnim brojem zaposlenih u trenutku podnošenja prijave za dodelu sredstava, a ako se neko radno mesto zatvori to radno mesto se oduzima od broja novootvorenih radnih mesta;

6) investitor je domaći ili strani privredni subjekt koji podnosi prijavu za dodelu sredstava u skladu sa ovom uredbom;

7) korisnik sredstava jeste privredni subjekt registrovan u skladu sa propisima Republike Srbije, koje je direktno ili indirektno zavisno privredno društvo investitora, a kojem se dodeljuju sredstva u skladu sa ovom uredbom;

8) usluge koje mogu biti predmet međunarodne trgovine su usluge koje se pružaju u najvećem delu putem informaciono-komunikacionih tehnologija prevashodno korisnicima van teritorije Republike Srbije (razvoj računarskih programa, objedinjeno i/ili ustupljeno obavljanje administrativnih procesa korporacija, skladištenje i obrada podataka, logistički, korisnički i projektni centri);

9) veliki investicioni projekat jeste ulaganje u osnovna sredstva sa opravdanim troškovima većim od 50 miliona evra;

10) jedinstveni investicioni projekat je svaka direktna investicija koju realizuje korisnik sredstava ili sa njim direktno ili indirektno povezano lice u periodu od tri godine od dana početka radova na prethodnom projektu za koji su dodeljena sredstva na teritoriji iste ili susedne jedinice lokalne samouprave;

11) ulaganje od posebnog značaja za Republiku Srbiju jesu direktne investicije u osnovna sredstva korisnika sredstava veća od 20 miliona evra ili kojima se otvara više od 500 novih radnih mesta, kao i direktne investicije koje se realizuju u jedinicima lokalne samouprave koje se razvrstavaju u najnerazvijeniju grupu prema stepenu razvijenosti, uključujući i devastirana područja, kojima se u osnovna sredstva korisnika sredstava ulaže više od pet miliona evra ili otvara više od 200 novih radnih mesta, o kojima odluku donosi Vlada;

12) investitor koji vrši ulaganje od posebnog značaja za Republiku Srbiju jeste pojedinačni investitor – privredni subjekt ili konzorcijum povezanih privrednih društava koji zajedno čine jedinstvenu i neodvojivu proizvodno-tehnološku celinu koji ispunjava kriterijume iz ove uredbe;

13) zajedničko privredno društvo jeste privredno društvo u koje, pored investitora koji vrši ulaganje od posebnog značaja, ulaže i Republika Srbija;

14) stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se realizuje investicioni projekat, odnosno razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, jeste stepen utvrđen propisima koji uređuju jedinstvenu listu razvijenosti jedinica lokalne samouprave važećem na dan objave javnog poziva iz člana 16. ove uredbe, odnosno na dan podnošenja prijave za ulaganja od posebnog značaja bez objave javnog poziva.

Opravdani troškovi

Član 3.

Opravdani troškovi jesu ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva ili troškovi bruto zarada za nova radna mesta u dvogodišnjem periodu nakon realizacije investicionog projekta.

Kao opravdani troškovi ulaganja uzimaju se u obzir i troškovi zakupa poslovnih prostorija u kojima se realizuje investicioni projekat.

Troškovi koji se odnose na sticanje imovine koja je pod zakupom osim zemljišta i zgrada uzimaju se u obzir samo ako zakup ima oblik finansijskog lizinga i sadrži obavezu kupovine imovine na kraju perioda zakupa.

U slučaju zakupa zemljišta i zgrada, zakup se mora nastaviti najmanje pet godina nakon predviđenog datuma završetka investicionog projekta, odnosno tri godine za male i srednje privredne subjekte.

U slučaju kupovine privrednog subjekta, koji je prestao sa radom, ili bi prestao sa radom ako ne bi bio kupljen, opravdani troškovi su troškovi kupovine imovine tog privrednog subjekta od trećeg lica po tržišnim uslovima.

Kupovina udela i akcija u privrednom društvu ne predstavlja opravdane troškove ulaganja, odnosno početne investicije.

Imovina koju privredni subjekt stiče po osnovu ulaganja, osim zemljišta, mora biti nova, osim u slučaju malih i srednjih privrednih subjekata ili u slučaju kupovine privrednog subjekta, u smislu člana 2. stav 1. tač. 1) i 2) ove uredbe.

Opravdani troškovi ulaganja u nematerijalna sredstva, velikim privrednim subjektima mogu se priznati do 50% ukupne vrednosti opravdanih troškova ulaganja, a malim i srednjim privrednim subjektima mogu se priznati do 100% opravdanih troškova.

Opravdani troškovi bruto zarada za nova radna mesta iz stava 1. ovog člana su ukupan iznos koji korisnik sredstava stvarno plaća za rad zaposlenog i obuhvataju bruto zaradu, tj. zaradu koja sadrži porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji se plaćaju iz zarade, kao i doprinose koji se plaćaju na zaradu.

II. VISINA SREDSTAVA I PRAVO UČEŠĆA U POSTUPKU DODELE SREDSTAVA ZA PRIVLAČENJE DIREKTNIH INVESTICIJA

Izvori i namena sredstava za privlačenje direktnih investicija

Član 4.

Sredstva za privlačenje direktnih investicija (u daljem tekstu: sredstva) obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, u skladu sa ovom uredbom.

Sredstva se mogu obezbediti i iz međunarodne razvojne pomoći u skladu sa propisima.

Sredstva se mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine.

Sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, ribolova i akvakulture, saobraćaja, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, brodogradnje (izgradnja pomorskih trgovačkih plovila na sopstveni pogon – najmanje 100 bruto registrovanih tona), aerodroma i sektoru energetike, širokopojasne mreže, kao ni privrednih subjekata u teškoćama iz člana 8. ove uredbe.

Sredstva koja se dodeljuju za ulaganja od posebnog značaja mogu se koristiti i za finansiranje potreba investitora koji vrši ulaganje od posebnog značaja ili zajedničkog privrednog društva, kao što su infrastrukturna i druga ulaganja neophodna za obavljanje predmetne delatnosti i realizaciju investicionog projekta, a koja naročito obuhvataju pribavljanje zemljišta i drugih nepokretnosti, infrastrukturno opremanje zemljišta, kao i sanaciju eventualnih ekoloških šteta nanetih u periodu koji prethodi ulaganju od posebnog značaja na lokaciji na kojoj se sprovodi predmetno ulaganje, a u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći za pojedinačno ulaganje od posebnog značaja.

Visina sredstava koja mogu biti dodeljena

Član 5.

Visina sredstava koja mogu biti dodeljena za privlačenje direktnih investicija određuje se u skladu sa čl. 13 – 15. ove uredbe, u odnosu na opravdane troškove ulaganja.

Visina sredstava koja mogu biti dodeljena velikim privrednim subjektima utvrđuje se do 50% opravdanih troškova za realizaciju investicionog projekta.

Visina sredstava koja mogu biti dodeljena srednjim privrednim subjektima utvrđuje se do 60% opravdanih troškova, a malim privrednim subjektima do 70% opravdanih troškova za realizaciju investicionog projekta.

Pojmovi veliki, srednji i mali privredni subjekt iz st. 2. i 3. ovog člana imaju značenje utvrđeno propisima koji uređuju pravila za dodelu državne pomoći.

Prilikom određivanja visine sredstava koja mogu biti dodeljena uzima se u obzir kumulacija sa prethodno odobrenom državnom pomoći, u skladu sa propisima o kontroli državne pomoći.

U slučaju preuzimanja privrednog društva iznos sredstava za čije je sticanje državna pomoć već bila odobrena pre preuzimanja, odbija se od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava.

Visina sredstava koja mogu biti dodeljena za velike investicione projekte

Član 6.

Visina sredstava koja mogu biti dodeljena za ulaganja preko 50 miliona evra ne može biti veća od 25% opravdanih troškova ulaganja iznad tog iznosa, a za ulaganja preko 100 miliona evra taj procenat ne može biti veći od 17%, opravdanih troškova ulaganja iznad tog iznosa, i utvrđuje se na sledeći način:

1) za opravdane troškove ulaganja do 50 miliona evra – do 50% tih troškova,

2) za deo opravdanih troškova ulaganja od 50 – 100 miliona evra – do 25% tih troškova,

3) za deo opravdanih troškova ulaganja veći od 100 miliona evra – do 17% tih troškova.

Iznos dodeljenih sredstava korisniku sredstava ili sa njim povezanim pravnim subjektom za direktnu investiciju koja se smatra jedinstvenim investicionim projektom, utvrđuje se do procenta iz stava 1. tač. 1) do 3) ovog člana.

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava

Član 7.

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava imaju investitori koji imaju investicione projekte u sektorima za koje se u skladu sa ovom uredbom dodeljuju sredstva i koji se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu sredstava, na način i pod uslovima predviđenim ovom uredbom.

Korisnik sredstava dužan je da obezbedi učešće od najmanje 25% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili iz drugih izvora koji ne sadrže državnu pomoć.

Velikom privrednom subjektu sredstva se ne mogu dodeliti pre nego što se uvidom u dokumentaciju ne utvrdi da dodela sredstava ima delotvoran podsticajni efekat, odnosno da utiče na:

1) znatno povećanje veličine projekta, ili

2) znatno povećanje ukupnog iznosa sredstava koje korisnik ulaže u projekat, ili

3) znatno povećanje brzine realizacije projekta, ili

4) realizaciju projekta, koji bez dodele državne pomoći ne bi mogao da bude ostvaren.

Izuzimanje od prava na dodelu sredstava

Član 8.

Od prava na dodelu sredstava izuzimaju se sledeći investitori, odnosno korisnici sredstava:

1) privredni subjekti u teškoćama;

2) koji imaju dospele, a neizmirene obaveze prema Republici Srbiji;

3) kod kojih je u prethodnih 12 meseci pre podnošenja prijave znatno smanjen broj zaposlenih;

4) u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu.

Privredni subjekt iz stava 1. tačka 1) ovog člana (u daljem tekstu: privredni subjekt u teškoćama u smislu ove uredbe) je privredni subjekt koji nije sposoban da sopstvenim sredstvima, sredstvima svojih vlasnika/akcionara ili poverilaca ili sredstvima iz drugih izvora na tržištu spreči gubitke i koji bi, bez intervencije države, kratkoročno ili srednjeročno, ugrozili njegov opstanak.

Privredni subjekt je u teškoćama:

(1) ako je odgovornost za njegove dugove ograničena a izgubio je više od polovine osnovnog kapitala, od čega je u poslednjih 12 meseci izgubljeno više od četvrtine osnovnog kapitala;

(2) ako najmanje jedno lice neograničeno odgovara za njegove dugove, a u finansijskim izveštajima prikazano je da je njegov kapital smanjen za više od polovine, od čega je u poslednjih 12 meseci izgubljeno više od četvrtine kapitala;

(3) ako ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka.

Privredni subjekt je u teškoćama i ako nije ispunjen nijedan uslov iz stava 3. ovog člana, ako postoje očigledni pokazatelji koji ukazuju na to da je u teškoćama, kao što su rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrednost imovine. U najvećim teškoćama je privredni subjekt koji je nesposoban za plaćanje (insolventan) ili nad kojim je otvoren stečajni postupak.

Izuzetno od stava 1. tačka 4) ovog člana, investitor, odnosno korisnik sredstava može biti privredno društvo čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, ako pre podnošenja prijave za dodelu sredstava za realizaciju investicionog projekta pribavi prethodnu saglasnost Vlade.

Saglasnost iz stava 5. ovog člana sadrži i saglasnost na davanje sredstava obezbeđenja za dodelu sredstava, u skladu sa članom 25. ove uredbe.

III. INVESTICIONI PROJEKTI, ROK ZA REALIZACIJU

USLOVI I KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA

Investicioni projekti za koje se mogu dodeliti sredstva

Član 9.

Sredstva se mogu dodeliti za:

1) investicione projekte u proizvodnom sektoru kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje 250.000 evra i kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 30 novih radnih mesta, u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u četvrtu grupu, uključujući i devastirana područja;

2) investicione projekte u proizvodnom sektoru kod kojih su opravdani troškovi ulaganja najmanje 500.000 evra i kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 40 novih radnih mesta u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u treću grupu;

3) investicione projekte u proizvodnom sektoru kod kojih su opravdani troškovi ulaganja najmanje jedan milion evra i kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 50 novih radnih mesta u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u drugu grupu, odnosno otvaranje najmanje 70 novih radnih mesta u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u prvu grupu.

4) investicione projekte u sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine čija je minimalna vrednost 150.000 evra i kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 20 novih radnih mesta.

Uslovi za dodelu sredstava

Član 10.

Sredstva mogu biti dodeljena samo pod sledećim uslovima:

1) da se investicija održi na istoj lokaciji u jedinici lokalne samouprave u kojoj se realizuje direktna investicija najmanje pet godina nakon realizacije projekta, odnosno najmanje tri godine za male i srednje privredne subjekte;

2) da se dostignuti broj zaposlenih kod korisnika sredstava nakon realizacije investicionog projekta ne smanjuje u periodu pet godina u slučaju velikih privrednih subjekata, odnosno tri godine u slučaju malih i srednjih privrednih subjekata.

Korisnik sredstava, nakon postizanja pune zaposlenosti, u skladu sa ugovorom o dodeli sredstva iz člana 22. odnosno člana 23. ove uredbe (u daljem tekstu: Ugovor), dužan je da svakom zaposlenom redovno isplaćuje zaradu u skladu sa propisima kojima se uređuju radni odnosi, u iznosu koji je najmanje za 20% veći od minimalne zarade u Republici Srbiji propisane za mesec za koji se isplaćuje zarada, za sve vreme trajanja perioda iz stava 1. tačka 2) ovog člana, osim kod investicionih projekata koji se realizuju u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u četvrtu grupu, uključujući i devastirana područja.

Rok za realizaciju investicionog projekta

Član 11.

Rok za realizaciju investicionog projekta i otvaranje novih radnih mesta je tri godine od dana zaključenja Ugovora, a koji se nakon zaključenja može produžiti najviše na pet godina, po obrazloženom zahtevu korisnika sredstava, ako Komisija za ocenu projekata iz člana 20. ove uredbe (u daljem tekstu: Komisija) oceni da su okolnosti koje su dovele do potrebe za produženjem roka objektivne i da je produženje roka opravdano i svrsishodno, odnosno da se time na najefikasniji način postižu ciljevi ove uredbe.

Ako Komisija oceni da su potrebe za produženjem roka opravdane i svrsishodne, pristupa se izmenama i dopunama Ugovora u skladu sa obrazloženim zahtevom ili se podnosilac zahteva obaveštava o odbijanju zahteva uz obrazloženje o razlozima za odbijanje.

Za velike investicione projekte i ulaganja od posebnog značaja, rok za realizaciju investicionog projekta i/ili otvaranje novih radnih mesta ne može biti duži od deset godina od dana zaključenja Ugovora.

Kriterijumi za analizu kvaliteta investicionih projekata

Član 12.

Kriterijumi za analizu kvaliteta investicionog projekta su:

reference investitora (prepoznatljivost na tržištu, reference klijenata, dosadašnja iskustva i uspešnost u realizaciji investicionih projekata i sl.);

procenat nezaposlenih lica čije kvalifikacije odgovaraju delatnosti investitora, odnosno korisnika sredstava u ukupnom broju lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj se ulaže;

broj, odnosno procenat visokokvalifikovanih radnika koji se zapošljavaju realizacijom investicionog projekta;

visina i vrsta investicije (greenfield ili brownfield investicije), odnosno stepen angažovanja građevinske industrije u realizaciji investicionog projekta;

tehnološki nivo delatnosti koja je predmet ulaganja, u skladu sa klasifikacijom Evrostata;

prethodna saradnja sa dobavljačima i planirani udeo domaćih dobavljača;

efekti investicije na zaposlene (obuke radnika i prosečna visina zarada);

prethodni i planirani obim međunarodnog i ukupnog prometa (pre i nakon investicionog projekta);

uticaj investicionog projekta na povećanje konkurentnosti i izlazak na nova tržišta;

finansijsko-tržišna ocena investicionog projekta (izvori finansiranja, likvidnost, profitabilnost, period povraćaja investicije i dr.);

održivost investicionog projekta po svim poslovnim parametrima, uključujući i kredibilnu analizu tržišta plasmana i nabavke.

Podatke iz stava 1. tačka 2) ovog člana Nacionalna služba za zapošljavanje dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) na njegov detaljan i jasno definisan zahtev.

IV. VRSTA I VISINA SREDSTAVA KOJA SE MOGU DODELITI

Podsticaji za opravdane troškove bruto zarada za nova radna mesta

Član 13.

Korisniku koji otvori nova radna mesta povezana sa investicionim projektom u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u prvu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobriće se bespovratna sredstva u visini od 20% opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe, a u maksimalnom iznosu od 3.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

Korisniku koji otvori nova radna mesta povezana sa investicionim projektom u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u drugu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobriće se bespovratna sredstva u visini od 25% opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe, a u maksimalnom iznosu od 4.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

Korisniku koji otvori nova radna mesta povezana sa investicionim projektom u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u treću grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobriće se bespovratna sredstva u visini od 30% opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe, a u maksimalnom iznosu od 5.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

Korisniku koji otvori nova radna mesta povezana sa investicionim projektom u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u četvrtu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobriće se bespovratna sredstva u visini od 35% opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe, a u maksimalnom iznosu od 6.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

Korisniku koji otvori nova radna mesta povezana sa investicionim projektom u jedinici lokalne samouprave koja prema stepenu razvijenosti jeste devastirano područje, odobriće se bespovratna sredstva u visini od 40% opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe, a u maksimalnom iznosu od 7.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu dodeliti u skladu sa ovom uredbom i drugih podsticaja određuje se u apsolutnom iznosu, uz obezbeđivanje poštovanja maksimalnog dozvoljenog intenziteta u skladu sa propisima koji uređuju dodelu državne pomoći.

Podsticaji za opravdane troškove ulaganja u osnovna sredstva

Član 14.

Korisniku sredstava koji realizuje investicioni projekat u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u prvu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti može se odobriti povećanje iznosa bespovratnih sredstava iz člana 13. ove uredbe u visini od 10% opravdanih troškova ulaganja u osnovna sredstva.

Korisniku sredstava koji realizuje investicioni projekat u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u drugu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti može se odobriti povećanje iznosa bespovratnih sredstava iz člana 13. ove uredbe u visini od 15% opravdanih troškova ulaganja u osnovna sredstva.

Korisniku sredstava koji realizuje investicioni projekat u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u treću grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti može se odobriti povećanje iznosa bespovratnih sredstava iz člana 13. ove uredbe u visini od 20% opravdanih troškova ulaganja u osnovna sredstva.

Korisniku sredstava koji realizuje investicioni projekat u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u četvrtu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti može se odobriti povećanje iznosa bespovratnih sredstava iz člana 13. ove uredbe u visini od 25% opravdanih troškova ulaganja u osnovna sredstva.

Korisniku sredstava koji realizuje investicioni projekat u jedinici lokalne samouprave koja pripada grupi devastiranih područja prema stepenu razvijenosti može se odobriti povećanje iznosa bespovratnih sredstava iz člana 13. ove uredbe u visini od 30% opravdanih troškova ulaganja u osnovna sredstva.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu dodeliti u skladu sa ovom uredbom i drugih podsticaja određuje se u apsolutnom iznosu, uz obezbeđivanje poštovanja maksimalnog dozvoljenog intenziteta u skladu sa propisima koji uređuju dodelu državne pomoći.

O svakom pojedinačnom uvećanju iznosa dodeljenih sredstava u skladu sa ovim članom odluku donosi Komisija imajući u vidu značaj, visinu i period ulaganja, stepen usaglašenosti investicionog projekta sa strateškim ciljevima Vlade, kao i kriterijume iz člana 12. ove uredbe, posebno tač. 3) i 5) tog člana.

Dodatni podsticaji za radno intenzivne investicione projekte

Član 15.

Radno intenzivni investicioni projekat, u smislu ove uredbe, je investicioni projekat kojim se otvara najmanje 200 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom, u roku predviđenom za realizaciju investicionog projekta.

Korisniku koji realizuje radno intenzivni investicioni projekat može se odobriti povećanje iznosa bespovratnih sredstava iz člana 13. ove uredbe za 10% od iznosa opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe.

Korisniku koji realizuje radno intenzivni investicioni projekat kojim se otvara najmanje 500 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom može se odobriti povećanje iznosa bespovratnih sredstava iz člana 13. ove uredbe za 15% od iznosa opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe za nova radna mesta povezana sa investicionim projektom.

Korisniku koji realizuje radno intenzivni investicioni projekat kojim se otvara najmanje 1000 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom može se odobriti povećanje iznosa bespovratnih sredstava iz člana 13. ove uredbe za 20% od iznosa opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe za nova radna mesta povezana sa investicionim projektom.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu dodeliti u skladu sa ovom uredbom i drugih podsticaja određuje se u apsolutnom iznosu, uz obezbeđivanje poštovanja maksimalnog dozvoljenog intenziteta u skladu sa propisima koji uređuju dodelu državne pomoći.

O svakom pojedinačnom uvećanju iznosa dodeljenih sredstava u skladu sa ovim članom odluku donosi Komisija imajući u vidu značaj, visinu, period ulaganja, i stepen usaglašenosti investicionog projekta sa strateškim ciljevima Vlade.

V. POSTUPAK DODELE SREDSTAVA

Javni poziv

Član 16.

Dodela sredstava sprovodi se u skladu sa javnim pozivom i ovom uredbom.

Javni poziv objavljuje se po odluci Ministarstva, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Tekst javnog poziva priprema i na svojoj internet stranici objavljuje Ministarstvo. Tekst javnog oglasa objavljuje se i na internet stranici Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (u daljem tekstu: Agencija).

Javni oglas naročito sadrži:

internet stranicu na kojoj se može steći uvid u odredbe ove uredbe i pratećih akata, a kojima se definišu način, uslovi i kriterijumi za dodelu sredstava;

adresu na kojoj se mogu dobiti obaveštenja u vezi sa učestvovanjem u postupku dodele sredstava i podatke o licu za kontakt;

adresu na koju se dostavljaju prijave;

trajanje javnog poziva;

važeći propis koji utvrđuje jedinstvenu listu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti;

druge informacije od značaja i interesa za investitore i korisnike sredstava.

Odluka o dodeli sredstava za ulaganja od posebnog značaja, može biti doneta bez javnog poziva.

Prijava za dodelu sredstava

Član 17.

Obrazac prijave na javni poziv za dodelu sredstava u skladu sa ovom uredbom (u daljem tekstu: Obrazac prijave) propisuje ministar nadležan za poslove privrede (u daljem tekstu: Ministar), u skladu sa uslovima i kriterijuma za dodelu sredstava utvrđenih ovom uredbom.

Prijavu za dodelu sredstava (u daljem tekstu: Prijava) čine Obrazac prijave i prateća dokumentacija koja se uz njega podnosi.

Obrazac prijave mora da sadrži podatke kojima se obezbeđuju uslovi za uporedivost podataka koji su u njoj sadržani sa potrebama postupka ocene investicionog projekta i postupka kontrole ugovornih obaveza koje je korisnik sredstava dužan da izvršava.

Obrazac prijave objavljuju se na internet stranicama Ministarstva i Agencije.

Investitor Prijavu podnosi Agenciji.

Prijava se podnosi na srpskom jeziku.

Prateća dokumentacija koja se podnosi uz Obrazac prijave obavezno obuhvata:

1) investicioni projekat – poslovni/biznis plan sa detaljnim opisom elemenata direktne investicije za čiju realizaciju se konkuriše za dodelu sredstava po javnom oglasu, koji je sastavni deo Ugovora;

2) original ili overena fotokopija registrovanih finansijskih izveštaja investitora za prethodne tri godine poslovanja, sa nalazom ovlašćenog revizora (ako postoji zakonska obaveza pribavljanja nalaza ovlašćenog revizora), a strano pravno lice podnosi original ili overenu fotokopiju i overeni prevod na srpski jezik (uz nalaz ovlašćenog revizora, ako je to u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom stranog predlagača investicionog projekta, ili izjavu investitora da nije obavezan da pribavlja izveštaj ovlašćenog revizora);

3) projektovani bilansi stanja i uspeha korisnika sredstava i izveštaj o novčanim tokovima za period realizacije investicionog projekta, uključujući i period iz člana 10. ove uredbe;

5) original ili overena fotokopija izvoda iz Registra privrednih subjekata, koji podnosi investitor sa sedištem u Republici Srbiji, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra države u kojoj strani investitor ima sedište, ne stariji od tri meseca, overen od strane nadležnog organa, kao i overeni prevod izvoda na srpski jezik,

6) pisana izjava da za realizaciju istog investicionog projekta, odnosno za iste opravdane troškove nije dodeljena, a ako jeste, po kom osnovu i u kojem obliku i iznosu je dodeljena državna pomoć iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave,

7) dokaz o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji, a za strane investitore koji nisu poslovali u Republici Srbiji potpisana izjava da investitor nije poslovao u Republici Srbiji i da nema ni rezidentni ni nerezidentni poreski identifikacioni broj dodeljen u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija;

8) izvod iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja sa zaposlenima kod Korisnika sredstava u trenutku podnošenja prijave.

Prijava za ulaganje od posebnog značaja van javnog poziva podnosi se Ministarstvu.

Danom podnošenja prijave iz stava 8. ovog člana smatra se dan prijema Prijave od strane Ministarstva.

Utvrđivanje ispunjenosti formalnih uslova za dodelu sredstava

Član 18.

Agencija utvrđuje ispunjenost formalnih uslova za dodelu sredstava u skladu sa ovom uredbom i dostavljenom Prijavom.

Agencija odbacuje neblagovremene Prijave.

Ako Prijava ne ispunjava uslove iz člana 17. ove uredbe, Agencija odbacuje Prijavu kao nepotpunu i dostavlja je podnosiocu Prijave uz obrazloženje u roku od 30 dana od dana okončanja javnog poziva.

Ako Prijava ne ispunjava uslove u skladu sa čl. 4. i 8. ove uredbe Agencija odbacuje Prijavu kao nedopuštenu i dostavlja je podnosiocu Prijave uz obrazloženje u roku od 30 dana od dana okončanja javnog poziva.

Prigovor na odluku Agencije iz st. 2, 3. i 4. ovog člana može se podneti Ministarstvu u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja Agencije.

Ministarstvo odlučuje o prigovoru iz stava 5. ovog člana, i dostavlja odgovor podnosiocu prijave u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Prijave koje su blagovremene, potpune i dopuštene Agencija dostavlja Komisiji preko Ministarstva u roku od 30 dana od dana okončanja javnog poziva.

Analiza podnetog investicionog projekta

Član 19.

Agencija vrši stručnu analizu investicionih projekata u skladu sa ovom uredbom na osnovu dostavljenih Prijava, i dostavlja ih Ministarstvu, zajedno sa Prijavom.

Ako u toku javnog poziva za dodelu sredstava Agenciji bude podneta Prijava koja ispunjava uslove iz člana 2. tačka 11) ove uredbe, Agencija će o tome bez odlaganja obavestiti Ministarstvo, koje će po hitnom postupku dostaviti Prijavu Komisiji.

Agencija vrši stručnu analizu investicionih projekata iz stava 2. ovog člana, kao i stručnu analizu investicionih projekata kod ulaganja od posebnog značaja prijavljenih bez javnog poziva.

Stručna analiza obavezno sadrži analizu mogućeg iznosa bespovratnih sredstava koja se mogu dodeliti u skladu sa čl. 5 – 7. i čl. 13 – 15. ove uredbe.

Agencija može pribaviti i druge potrebne podatke od relevantnih institucija, i zahtevati dodatna objašnjenja od investitora čija je Prijava blagovremena i zadovoljava uslove u skladu sa članom 18. stav 7. ove uredbe.

Komisija za ocenu projekata

Član 20.

Komisiju za ocenu projekata obrazuje Ministar.

Članovi Komisije za ocenu projekata jesu državni sekretar u ministarstvu nadležnom za poslove privrede; državni sekretar u ministarstvu nadležnom za poslove finansija; državni sekretar u ministarstvu nadležnom za poslove infrastrukture; državni sekretar u ministarstvu nadležnom za poslove trgovine i državni sekretar u ministarstvu nadležnom za poslove zapošljavanja.

Članovi Komisije mogu imati zamenike.

Državni sekretar ministarstva nadležnog za poslove privrede je predsednik Komisije.

Komisija odlučuje o dodeli sredstava u skladu sa ovom uredbom i raspoloživim budžetskim sredstvima.

Komisija donosi odluke tročetvrtinskom većinom glasova članova, odnosno njihovih zamenika.

U radu Komisije učestvuju i predstavnici Agencije, koji nemaju svojstvo člana, odnosno zamenika člana Komisije.

Odluka iz stava 5. ovog člana sadrži naročito podatke o investicionom projektu i njegovim elementima bitnim za postupak ugovaranja dodele sredstava, investitoru odnosno korisniku sredstava, o visini dodeljenih sredstava, sredstvima obezbeđenja za dodeljena sredstva i njihovog roka važenja, odnosno razloge zbog kojih sredstva nisu dodeljena.

Komisija odlučuje i o predlozima mera kojima se na najefikasniji način postiže cilj ove uredbe, a koje mogu podrazumevati i izmenu načina realizacije investicionog projekta, izmenu rokova, smanjenje iznosa dodeljenih sredstava srazmerno smanjenju ugovornih obaveza, priznavanje delimičnog ispunjenja ugovornih obaveza, a po obrazloženom predlogu korisnika sredstava, uključujući i predloge za izmene i dopune ili raskid Ugovora o dodeli sredstava i donosi zaključke i preporuke o daljim aktivnostima na otklanjanju eventualnih problema u sprovođenju projekata.

Predlog mera iz stava 9. ovog člana priprema Ministarstvo, a na osnovu izveštaja o praćenju investicionih projekata koje dostavlja Agencija u skladu sa članom 27. stav 2. tačka 6) ove uredbe, odnosno podataka i informacija koje dostavljaju nadležne institucije i organi iz člana 27. ove uredbe.

Ministarstvo pruža administrativno-tehničku pomoć i predlaže predsedniku, ili ovlašćenom članu Komisije, sazivanje sednice Komisije, priprema materijale za odlučivanje i razmatranje na sednicama Komisije, daje potrebne informacije o statusu investicionih projekata, priprema zapisnike sa sednica, i postupa po odlukama Komisije.

Svim učesnicima u postupku dodele sredstava Ministarstvo dostavlja obrazloženu odluku Komisije u roku od 45 dana od dana okončanja javnog poziva, odnosno u roku od 15 dana od predloga mera iz stava 9. ovog člana.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i u slučaju odlučivanja o dodeli sredstava za ulaganja od posebnog značaja.

Komisija donosi poslovnik o svom radu.

Prigovor na odluku o dodeli sredstava

Član 21.

Prigovor na odluku Komisije iz člana 20. st. 5. i 9. ove uredbe dostavlja se Ministarstvu u roku od osam dana od dana prijema odluke, o kojem Ministarstvo odlučuje u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

VI. UGOVOR I NAČIN ISPLATE SREDSTAVA

Ugovor o dodeli sredstava

Član 22.

Bespovratna sredstva u skladu sa ovom uredbom dodeljuju se Ugovorom kojim se uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa konačnom odlukom o dodeli sredstava koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava.

Investicioni projekat kojim se Investitor prijavljuje za dodelu sredstava po ovoj uredbi, čini sastavni deo Ugovora.

Ministarstvo može da raskine Ugovor u svakoj fazi izvršenja ako utvrdi da korisnik sredstava ne ispunjava uslove utvrđene Ugovorom i ako je Komisija donela odluku o raskidu.

Kada postoje opravdane razlozi da će negativne posledice neizvršenja ugovorenih obaveza od strane korisnika sredstava nastupiti pre sednice Komisije, Ministarstvo može da raskine Ugovor i naplati sredstava obezbeđenja o čemu Komisiju obaveštava na prvoj narednoj sednici.

Kopiju Ugovora Ministarstvo dostavlja institucijama iz člana 27. ove uredbe.

Ugovor o dodeli sredstava za ulaganja od posebnog značaja

Član 23.

Bespovratna sredstva i drugi podsticaji za ulaganja od posebnog značaja dodeljuju se ugovorom o dodeli sredstava za ulaganja od posebnog značaja a koji zaključuju Republika Srbija i investitor, odnosno korisnik sredstava koji vrši ulaganje od posebnog značaja u skladu sa aktom Vlade kojim se prihvata status ulaganja od posebnog značaja i usvaja tekst ugovora o dodeli sredstava za ulaganje od posebnog značaja.

Ugovor iz stava 1. ovog člana naročito sadrži: predmet, visinu i dinamiku ulaganja i broj novih radnih mesta sa dinamikom zapošljavanja, rok za realizaciju investicionog projekta, vrstu i iznos dodeljenih sredstava, dinamiku isplate dodeljenih sredstava, odnosno drugih podsticaja za ulaganja od posebnog značaja u skladu sa ovom uredbom, sredstva obezbeđenja u korist Republike Srbije i druga pitanja od značaja za realizaciju tog ugovora.

Isplata dodeljenih sredstava

Član 24.

Isplata dodeljenih sredstava vrši se na zahtev (u daljem tekstu: Zahtev za isplatu) koji korisnik sredstava dostavlja Ministarstvu, u skladu sa Ugovorom.

Dodeljena sredstva isplaćuju se u tri rate, u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima, procentualno, i to prema jednom od sledećih modela:

1) u odnosu na visinu ulaganja u svakoj godini realizacije investicionog projekta u iznosu koji je proporcionalan procentu izvršenog ulaganja u osnovna sredstva definisanih investicionim projektom, ili

2) u odnosu na broj zaposlenih u svakoj godini realizacije investicionog projekta u iznosu koji je proporcionalan procentu novozaposlenih radnika definisanih investicionim projektom.

Uz Zahtev za isplatu sredstava dostavlja se i dokumentacija kojom se dokazuje izvršenje obaveze za čije se ispunjenje traži isplata sredstava.

Komisija za ocenu projekata može odlučiti da se korisniku, osim isplate dodeljenih sredstava po jednom od modela iz stava 2. ovog člana, isplati deo sredstava, koji ne može biti veći od 25% ukupnog iznosa dodeljenih sredstava, nakon potpisivanja Ugovora i dostavljanja sredstava obezbeđenja.

Ministarstvo utvrđuje osnovanost i urednost zahteva za isplatu, i isplatu vrši nakon provere izvršenja svih ugovorenih obaveza Korisnika, uključujući i postupak terenske kontrole, ako je neophodan.

Dinamika isplate iz stava 2. ovog člana može biti drugačije definisana kod ulaganja od posebnog značaja.

Sredstva obezbeđenja

Član 25.

Korisnik sredstava je dužan da priloži bankarsku garanciju izdatu od poslovne banke koja posluje na teritoriji Republike Srbije, bezuslovnu i plativu na prvi poziv u korist Republike Srbije.

Isplaćena sredstva moraju biti obezbeđena bankarskom garancijom u skladu sa Ugovorom.

Kao sredstvo obezbeđenja za isplatu sredstva kod investicionih projekata kojima se vrši direktna investicija u jedinici lokalne samouprave koja je prema stepenu razvijenosti razvrstana u četvrtu grupu ili je devastirano područje, Ugovorom može biti predviđeno drugo sredstvo obezbeđenja.

Drugo sredstvo obezbeđenja iz stava 3. ovog člana mora biti osigurano od svih rizika polisom osiguranja vinkuliranom u korist Republike Srbije, tokom čitavog perioda realizacije investicionog projekta, uključujući i period iz člana 10. ove uredbe, i registrovano u skladu sa propisima.

Polisa osiguranja i dokaz o registraciji iz stava 4. ovog člana dostavljaju se uz Zahtev za isplatu.

Pored bankarske garancije, odnosno drugog sredstva obezbeđenja, korisnik sredstava dužan je da priloži dve registrovane i potpisane blanko solo menice sa potpisanim meničnim ovlašćenjem u cilju naplate zakonske zatezne kamate, u skladu sa zakonom koji utvrđuje visinu stope zakonske kamate, a u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza.

Zakonska zatezna kamata obračunava se za period od dana isplate svake pojedinačne rate do dana povraćaja ukupnog iznosa isplaćenih sredstava.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza, ili delimičnog ispunjenja ugovornih obaveza, Ministarstvo može da, po osnovu izdate bankarske garancije, odnosno drugog sredstva obezbeđenja i blanko solo menice, naplati sredstva do visine iznosa isplaćenih sredstava i propisane zakonske zatezne kamate.

VIII. IZVEŠTAVANJE O IZVRŠAVANJU UGOVORNIH OBAVEZA I REALIZACIJI INVESTICIONIH PROJEKATA

Izveštaji koje podnosi korisnik sredstava

Član 26.

Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvu dostavlja:

1) izveštaj nezavisnog revizora o poslovanju na kraju svake godine, uključujući i period iz člana 10. ove uredbe koji sadrži poseban nalaz o stepenu ispunjenja obaveza iz Ugovora, i Prijave;

2) izveštaj nezavisnog revizora na kraju investicionog perioda o ispunjenosti svih obaveza korisnika sredstava utvrđenih Ugovorom, i Prijavom, zajedno sa izveštajem ovlašćenog procenitelja o vrednosti unete polovne opreme;

3) izveštaj ovlašćenog procenitelja o vrednosti druge unete imovine, ako postoji;

4) izveštaj sa podacima o broju zaposlenih, visini isplaćenih zarada, poreza i doprinosa za sve zaposlene, za svaki mesec, u roku od mesec dana nakon isplate poslednje zarade u toku poslovne godine, uključujući i period iz člana 10. stav 1. tačka 2) i člana 10. stav 2. ove uredbe, sa dokumentacijom, odnosno ispravama kojima se dokazuju navodi iz tog izveštaja.

Kopije izveštaja iz stava 1. ovog člana Ministarstvo dostavlja Agenciji.

Kontrola nad realizacijom investicionog projekta

Član 27.

Ministarstvo prati dinamiku realizacije investicionog projekta i ispunjavanje ugovornih obaveza korisnika sredstava i o tome sačinjava izveštaj koji dostavlja Komisiji, ako se utvrdi da je, u cilju daljeg postupanja Ministarstva potrebna odluka Komisije, u odnosu na predmetni investicioni projekat.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana sadrži podatke i informacije o svim elementima investicionog projekta, a obavezno sadrži:

1) rezime izveštaja nezavisnog revizora, odnosno procenitelja, iz člana 26. stav 1. tač. 1) – 3) sa posebnim osvrtom na podatke relevantne za praćenje izvršenja ugovornih obaveza korisnika;

2) informacije o visini ulaganja korisnika sredstava u odnosu na elemente ulaganja navedene u Prijavi na osnovu koje je doneta odluka o dodeli sredstava;

3) informacije o kretanju broja novih radnih mesta otvorenih kod korisnika sredstava i visine isplaćenih zarada u skladu sa izveštajem iz člana 26. stav 1. tačka 4) ove uredbe;

4) pregled blokada po tekućim računima korisnika sredstava, ako ih je bilo;

5) upozorenje o odstupanjima u izvršenju ugovornih obaveza od strane korisnika sredstava i kritičnim rokovima za izvršenje aktivnosti dodatne kontrole;

6) informacije o problemima sa kojima se investitor, odnosno korisnik sredstava susreće pri realizaciji investicionog projekta, a na osnovu izveštaja koje Ministarstvu dostavlja Agencija i

7) druge informacije od značaja za očuvanje finansijskih, razvojnih i bilateralno-ekonomskih interesa Republike Srbije koji mogu biti ugroženi postupanjem korisnika sredstava.

Na zahtev Ministarstva, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja dostavlja izveštaje o broju novozaposlenih radnika i vrsti radnog angažovanja kod korisnika sredstava na dan dostavljanja zahteva za isplatu rate dodeljenih sredstava, u roku od 10 dana od dana prijema zahteva, kada je isplata rata utvrđena u skladu sa članom 24. stav 2. tačka 2) ove uredbe kada je isplata rata utvrđena u skladu sa članom 24. stav 2. tačka 1) ove uredbe i ako se radi o isplati poslednje rate.

Na zahtev, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja dostavlja Ministarstvu izveštaje o broju radnika i vrsti radnog angažovanja zaposlenih kod korisnika sredstava o roku za sprovođenje investicionog projekta, kao i u periodu iz člana 10. stav 1. tačka 2) ove uredbe.

Ministarstvo vrši kontrolu ispunjenja obaveza korisnika iz člana 10. stav 2. ove uredbe, a na osnovu izveštaja korisnika sredstava iz člana 26. stav 1. tačka 4) ove uredbe i dugih informacija i podataka koje prikupi u postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza i praćenja projekata.

Na zahtev Ministarstva, Agencija za privatizaciju vrši kontrolu visine ulaganja predviđenog investicionim projektom, nakon podnošenja zahteva za isplatu drugog dela dodeljenih sredstava, i dostavlja izveštaj o izvršenoj kontroli Ministarstvu, u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za vršenje kontrole, pri čemu ovaj rok može biti duži ako za to postoje objektivni razlozi. Na zahtev Ministarstva, Agencija za privatizaciju sprovodi kontrolu i nakon isteka roka za realizaciju investicionog projekta, u skladu sa članom 10. stav 1. tačka 1) ove uredbe i Ugovorom.

Izveštaje i podatke iz st. 3 – 6. ovog člana Ministarstvo obrađuje, priprema i dostavlja Komisiji na razmatranje i odlučivanje.

Agencija za privredne registre obaveštava Ministarstvo u slučaju registracije promena kod korisnika sredstava. Način i postupak kontrole visine ulaganja u osnovna sredstva iz stava 6. ovog člana sadržan je u Prilogu koji čini sastavni deo ove uredbe.

Kontrola iz ovog člana shodno se primenjuje i kod ulaganja od posebnog značaja.

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje podzakonskog akta

Član 28.

Podzakonski akt iz člana 17. stav 1. ove uredbe Ministar će doneti u roku od petnaest dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Prestanak važenja Uredbe

Član 29.

Po zahtevima za refundaciju troškova uloženih u infrastrukturu koji su podneti do dana stupanja na snagu ove uredbe, i zaključenim ugovorima o refundiranju sredstava uloženih u infrastrukturu, rešavaće se na način i po postupku utvrđenom u Uredbi o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Službeni glasnik RS”, broj 55/14, 65/14), do isteka ugovora o refundaciji troškova uloženih u infrastrukturu.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Službeni glasnik RS”, broj 55/14, 65/14), osim odredaba čl. 26. – 29. koje će se primenjivati do rokova iz stava 1. ovog člana.

Stupanje na snagu

Član 30.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

P R E D S E D N I K

Prilog

NAČIN I POSTUPAK KONTROLE VISINE ULAGANJA

1. KONTROLA VISINE ULAGANJA

1.1. U skladu sa odredbama člana 27. stav 6. ove uredbe Agencija za privatizaciju vrši kontrolu visine ulaganja kod korisnika sredstava predviđenu investicionim projektom na osnovu koga je zaključen Ugovor o dodeli sredstava iz člana 22. odnosno člana 23. ove uredbe.

Kontrola iz stava 1. ovog priloga ne obuhvata kontrolu poslovanja korisnika sredstava, niti investitora.

Agencija za privatizaciju vrši kontrolu ulaganja na bazi izvršenih transakcija u procesu investiranja, a na osnovu dokumentacije koju joj dostavljaju Ministarstvo, Agencija i korisnik sredstava. Korisnik sredstava je odgovoran za istinitost i kompletnost dostavljenih podataka i dokumentacije, dok Agencija za privatizaciju nije nadležna da ceni verodostojnost i kompletnost dostavljenih podataka i dokumentacije.

1.2. Korisnike sredstava kod kojih je potrebno izvršiti kontrolu visine ulaganja određuje Ministarstvo, i Agenciji za privatizaciju dostavljaju zahtev za vršenje kontrole visine ulaganja najkasnije do 10. u mesecu.

Uz zahtev iz stava 1.2 ovog priloga, Agenciji za privatizaciju dostavlja se: ugovor iz člana 22. odnosno člana 23. ove uredbe, uključujući i izmene i dopune tog ugovora za investicioni projekat (Prijavu za dodelu sredstava za direktne investicije odnosno investicioni projekat koji se kvalifikovao za dodelu sredstava za ulaganja od posebnog značaja za Republiku Srbiju), relevantne izveštaje iz člana 26. ove uredbe, i drugu relevatnu dokumentaciju kojom raspolaže.

1.3. Na osnovu zahteva iz tačke 1.2 ovog priloga, ako se analizom dostavljene dokumentacije ukaže potreba, Agencija za privatizaciju može dostaviti korisniku sredstava pisani zahtev sa spiskom neophodne dodatne dokumentacije sa utvrđenim rokom za njeno dostavljanje, koju je korisnik sredstava dužan da pripremi i dostavi Agenciji za privatizaciju u ostavljenom roku, o čemu obaveštava Ministarstvo.

1.4 Na osnovu zahteva iz tačke 1.2 Agencija za privatizaciju dostavlja korisniku sredstava dopis kojim se zakazuje terenska kontrola u sedištu korisnika sredstava, sa spiskom dokumentacije koji je potrebno pripremiti, o čemu obaveštava Ministarstvo.

1.5. Agencija za privatizaciju vrši kontrolu visine investicija i kod ulaganja od posebnog značaja na zahtev Ministarstva, uz shodnu primenu odredaba ovog priloga.

2. IZVEŠTAJ O VISINI ULAGANJA PREDVIĐENOG INVESTICIONIM PROJEKTOM

2.1. Na osnovu nalaza izvršene kontrole, a na osnovu dokumentacije iz tačke 3. ovog priloga, Agencija za privatizaciju sačinjava izveštaj o visini ulaganja predviđenog investicionim projektom (u daljem tekstu: Izveštaj o visini ulaganja).

2.2. Izveštaj o visini ulaganja sadrži:

1)uvodni deo – osnovne podatke o korisniku: vrednost, oblik i rok izvršenja investicionog projekta, revizorski izveštaj/e, izveštaj/e ovlašćenog procenitelja koji su korišćeni u postupku kontrole, a može da sadrži i druge podatke,

2)dostavljenu dokumentaciju, kao i eventualno naknadno dostavljenu dokumentaciju na osnovu koje je izvršena kontrola visine ulaganja, u skladu sa tačkom 3. ovog priloga,

3)podatke o dokumentaciji koja nije dostavljena na zahtev Agencije za privatizaciju, ako je bilo takve dokumentacije,

4)nalaz o visini ulaganja, na osnovu analize dokumentacije koja je predmet kontrole visine ulaganja, u skladu sa tačkom 3. ovog priloga,

5)navođenje opravdanih razloga za dostavljanje Izveštaja o visini ulaganja po isteku roka od 30 dana od dana prijema kompletnog zahteva.

2.3. Agencija za privatizaciju dostavlja Ministarstvu Izveštaj o visini ulaganja u roku od 30 dana od dana prijema kompletnog zahteva za vršenje kontrole visine ulaganja iz tačke 1.2. ovog priloga, na dalju nadležnost. Ovaj rok može biti duži od 30 dana, ako postoje opravdani razlozi (kašnjenje korisnika sredstava u dostavljanju relevantne dokumentacije neophodne za sačinjavanje izveštaja (naročito isprave), obimnost dostavljene dokumentacije i druge objektivne okolnosti).

3. DOKUMENTACIJA NA OSNOVU KOJE SE VRŠI KONTROLA VISINE ULAGANJA

3.1. Kontrola visine ulaganja predviđenog investicionim projektom vrši se na osnovu sledeće dokumentacije:

3.1.1. U zavisnosti od predmeta investiranja proverava se sledeće:

a) za dokazivanje da imovinu stečenu direktnom investicijom koristi isključivo korisnik sredstava:

1)izjava odgovornog lica korisnika sredstava da imovinu stečenu direktnom investiciojom koristi isključivo korisnik sredstava,

2)dokaz da je imovina evidentirana u poslovnim knjigama korisnika sredstava,

3)kod postrojenja, mašina i opreme – izveštaj stručne službe korisnika sredstava o ostvarenoj proizvodnji.

b) za dokazivanje trajanja zakupa: ugovor o zakupu.

v) za materijalna sredstva:

A) Za zemljište:

1)sticanje uz naknadu (ugovor o kupoprodaji, dokaz o plaćanju, porez na prenos apsolutnih prava, izvod iz katastra, odnosno zemljišnih knjiga), dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava,

2)sticanje bez naknade (pravni osnov za sticanje bez naknade – ugovor, izveštaj o proceni vrednosti po kojoj je sredstvo uneto u poslovne knjige korisnika sredstava, dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava),

3)zakup zemljišta (ugovor o zakupu, dokaz o uplati nadoknade za zakup, dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava).

B) Za zgrade i proizvodne pogone:

– Za greenfield investicije:

1)građevinska dozvola ako je predviđena za konkretnu vrstu građevinskih radova,

2) prijava radova po građevinskoj dozvoli,

3)upotrebna dozvola za objekte, odnosno grupu objekata za koje je izdata građevinska dozvola,

4)dokaz da je objekat upisan u list nepokretnosti kao vlasništvo korisnika sredstava,

5)ugovor o građenju,

6)uredno sačinjene i overene privremene situacije i okončana situacija sa dokazima o plaćanju,

7)zapisnik o prijemu izvršenih radova (zapisnik komisije za tehnički prijem radova),

8)dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava.

– Za brownfield investicije:

Koje ne obuhvataju rekonstrukciju postojećih objekata:

1)ugovor o kupoprodaji za objekat, odnosno vlasnički list ili upotrebna dozvola za objekat, odnosno ugovor o zakupu objekta,

2)dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava,

3)dokaz o plaćanju.

Koje podrazumevaju rekonstrukciju/adaptaciju postojećih objekata:

1)dozvola za rekonstrukciju/adaptaciju,

2) prijava radova prema izdatoj dozvoli za rekonstrukciju/adaptaciju,

3)upotrebna dozvola,

4)ugovor o rekonstrukciji/adaptaciji,

5)uredno sačinjene i overene privremene situacije i okončana situacija sa dokazima o plaćanju,

6)zapisnik o prijemu izvršenih radova (zapisnik komisije za tehnički prijem radova),

7)dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava.

V) Postrojenja, mašine, oprema:

– Nova oprema:

1)fakture dobavljača; carinska dokumentacija ako se radi o uvezenoj opremi i dokazi o plaćanju dobavljaču,

2)dokaz da je korisnik sredstava postao vlasnik sredstva,

3)zapisnik o prijemu sredstava kod korisnika sredstava,

4)dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava.

– Polovna oprema:

1)fakture dobavljača; carinska dokumentacija ukoliko se radi o uvezenoj opremi i dokazi o plaćanju dobavljaču,

2)ukoliko se unosi sopstveno sredstvo – dokaz o vlasništvu, ugovor o unosu opreme na ime izvršenja obaveze iz ugovora,

3)procena vrednosti unetih sredstava od strane ovlašćenog procenitelja (sudskog veštaka),

4)dokaz da je korisnik sredstava postao vlasnik sredstva,

5)zapisnik o prijemu sredstava kod korisnika sredstava,

6)dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava.

G) Za nematerijalna sredstva:

1)pravni osnov za sticanje,

2)fakture dobavljača,

3)izvršena plaćanja,

4)zapisnik o prijemu sredstava kod korisnika sredstava,

5)dokaz da je nematerijalno sredstvo evidentirano u poslovnim knjigama korisnika sredstava,

6)pregled obračunate amortizacije od nabavke,

7)potvrda ovlašćenog procenitelja (sudskog veštaka) da je nematerijalno sredstvo nabavljeno po tržišnim uslovima,

8)izjava korisnika sredstava i investitora pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da nematerijalno sredstvo nije nabavljeno od lica koja su sa njima povezana,

9)izjava odgovornog lica korisnika sredstava da nematerijalna sredstva koristi isključivo korisnik sredstava.

g) Usluge koje mogu biti predmet međunarodne trgovine:

1)ugovor o zakupu,

2)dokaz o uplati nadoknade za zakup.

Ostavite komentar