Uredba o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća

Na osnovu člana 40. stav 4. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O MERILIMA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se merila prema kojima se u izbornom postupku, ocenjivanjem stručne osposobljenosti, znanja i veština, utvrđuje rezultat kandidata za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, kao i društava kapitala iz člana 3. stav 2. tač. 1) i 2) Zakona o javnim preduzećima (u daljem tekstu: javno preduzeće).

II. MERILA ZA UTVRĐIVANJE REZULTATA KANDIDATA

Član 2.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine kandidata za imenovanje direktora javnog preduzeća (u daljem tekstu: kandidat) ocenjuju se uvidom u podatke iz prijave i dokaze podnete uz prijavu na javni konkurs (u daljem tekstu: podaci), pisanom i usmenom proverom, odnosno na drugi odgovarajući način shodno potrebama rada javnog preduzeća, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća (u daljem tekstu: zakon) i ovom uredbom.

Član 3.

Stručna osposobljenost kandidata ocenjuje se proverom sposobnosti kandidata za praktičnu primenu znanja i veština u obavljanju poslova direktora javnog preduzeća određenih u skladu sa zakonom.

Znanja kandidata ocenjuju se proverom: poznavanja jedne ili više oblasti iz koje je delatnost za čije je obavljanje osnovano javno preduzeće, odnosno poznavanja drugih delatnosti koje obavlja javno preduzeće, poznavanja propisa kojima se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i privrednih društava, propisa kojima se uređuju uslovi i način obavljanja delatnosti od opšteg interesa, poznavanja oblasti korporativnog upravljanja, kao i opštih propisa o radu, znanja jednog ili više stranih jezika, poznavanja rada na računaru, kao i posebnih oblasti znanja.

Veštine kandidata ocenjuju se proverom: veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, veštine rukovođenja, organizacionih sposobnosti, veštine komunikacije u međuljudskim odnosima, veštine strateškog planiranja i upravljanja i veštine upravljanja resursima (materijalnim, finansijskim, kadrovskim i drugim resursima značajnim za rad javnog preduzeća).

Član 4.

Proveru stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata, obavlja komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora (u daljem tekstu: komisija).

Na osnovu usmene i pisane provere stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata, komisija ocenjuje kandidate ocenom od jedan do tri, pri čemu ocene imaju sledeće značenje:

1) ocena jedan (1) – „ne zadovoljava”;

2) ocena dva (2) – „delimično zadovoljava”;

3) ocena tri (3) – „u potpunosti zadovoljava”.

U toku usmene provere stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata u razgovoru sa kandidatom, svaki član komisije ocenjuje svaki odgovor kandidata pojedinačno, ocenom od jedan do tri, u skladu sa stavom 2. ovog člana.

Pitanja za usmenu proveru stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata komisija priprema unapred.

Član 5.

Stručna osposobljenost kandidata proverava se uvidom u podatke i usmeno, u razgovoru sa kandidatom.

Uvidom u podatke ocenjuje se stručna osposobljenost kandidata stečena visokim obrazovanjem i stručna osposobljenost stečena radnim iskustvom.

Pod radnim iskustvom u smislu stava 2. ovog člana, smatra se ukupno radno iskustvo koje je kandidat stekao na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama (u daljem tekstu: visoko obrazovanje), radno iskustvo koje je kandidat stekao na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća, kao i radno iskustvo koje kandidat ima u organizovanju rada i vođenju poslova.

U razgovoru sa kandidatom komisija ocenjuje stručnu osposobljenost kandidata na osnovu njegovih odgovora na pitanja koja se odnose na program poslovanja javnog preduzeća, korporativno upravljanje i unapređenje rada i razvoja javnog preduzeća.

Član 6.

Stručna osposobljenost kandidata stečena visokim obrazovanjem ocenjuje se ocenom dva ili tri, na sledeći način:

1)za visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, magistar nauka), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova – ocena dva (2);

2)za visoko obrazovanje na studijama trećeg stepena (doktor nauka) – ocena tri (3).

Član 7.

Stručna osposobljenost kandidata stečena ukupnim radnim iskustvom na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje, ocenjuje se ocenom od jedan do tri, na sledeći način:

za stečeno radno iskustvo od pet do 10 godina – ocena jedan (1);

za stečeno radno iskustvo od 10 do 15 godina – ocena dva (2);

za stečeno radno iskustvo preko 15 godina – ocena tri (3).

Stručna osposobljenost kandidata stečena radnim iskustvom na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća (u daljem tekstu: poslovi), ocenjuje se ocenom od jedan do tri, na sledeći način:

za radno iskustvo stečeno na poslovima u trajanju od tri do pet godina – ocena jedan (1);

za radno iskustvo stečeno na poslovima u trajanju od pet do sedam godina – ocena dva (2);

za radno iskustvo stečeno na poslovima u trajanju preko sedam godina – ocena tri (3).

Stručna osposobljenost kandidata stečena radnim iskustvom koje kandidat ima u organizovanju i vođenju poslova, ocenjuje se ocenom od jedan do tri, na sledeći način:

za stečeno radno iskustvo do tri godine – ocena jedan (1);

za stečeno radno iskustvo od tri do sedam godina – ocena dva (2);

za stečeno radno iskustvo preko sedam godina – ocena tri (3).

Član 8.

Znanja iz člana 3. stav 2. ove uredbe, osim znanja stranih jezika i poznavanja rada na računaru, proverava komisija u razgovoru sa kandidatom.

Član 9.

Provera znanja stranih jezika vrši se usmenim ili pisanim putem.

Proveru znanja stranih jezika vrši stručno lice u razgovoru sa kandidatom ili proverom odgovora na testu, koji stručno lice sastavlja.

Stručno lice iz stava 2. ovog člana dostavlja komisiji pisani nalaz o rezultatima razgovora ili testa, sa kvalifikacijom znanja kandidata oznakom „ne zadovoljava”, „delimično zadovoljava” ili „u potpunosti zadovoljava”.

Član 10.

Poznavanje rada na računaru proverava se simulacijom, odnosno praktičnim radom na računaru, u standardnim programima za obradu teksta, elektronsku komunikaciju i pretraživanje interneta, odnosno drugim programima koji se uobičajeno koriste u vršenju redovnih poslova direktora javnog preduzeća.

Proveru poznavanja rada na računaru vrši stručno lice koje komisiji, dostavlja nalaz sa kvalifikacijom, shodno odredbi člana 9. stav 3. ove uredbe.

Član 11.

Veštine iz člana 3. stav 3. ove uredbe, proveravaju se pisanim putem, preko standardizovanih testova.

Proveru veština iz stava 1. ovog člana vrši stručno lice koje komisiji, dostavlja nalaz sa kvalifikacijom, shodno odredbi člana 9. stav 3. ove uredbe.

Veštinu komunikacije u međuljudskim odnosima, proverava u razgovoru sa kandidatom komisija.

Član 12.

Komisija utvrđuje i brojčano iskazuje rezultat svakog kandidata, izračunavanjem njegove prosečne ocene, prema merilima propisanim ovom uredbom.

Ako dva ili više kandidata imaju jednak rezultat, primenjuju se prema navedenom redosledu sledeća merila:

1)duže radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova (pri čemu se računaju godine i puni meseci radnog iskustva);

2)duže radno iskustvo na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća (pri čemu se računaju godine i puni meseci radnog iskustva);

3) viši stepen visokog obrazovanja.

U slučaju da dva ili više kandidata nakon primene merila iz stava 2. ovog člana imaju jednak rezultat, prednost ima kandidat za kojeg komisija u ponovnom razgovoru utvrdi da najbolje ispunjava zahteve za obavljanje poslova direktora javnog preduzeća.

III. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Izborni postupci za imenovanje direktora javnih preduzeća koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ove uredbe, okončaće se u skladu sa propisima po kojima su započeti.

Član 14.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija („Službeni glasnik RS”, broj 102/13).

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj: 110-6624/2016

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić s.r.

Ostavite komentar