Uredba o izmeni Uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune

Na osnovu člana 27. stav 6. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09 i 72/09 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

           

Vlada donosi

 

 

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O STAVLjANjU POD KONTROLU KORIŠĆENjA I PROMETA DIVLjE FLORE I FAUNE

 

Član 1.

  U Uredbi o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune  („Službeni glasnik RS”,br. 31/05, 45/05 – ispravka, 22/07,38/08 i 9/10), u članu 2. stav 2. Prilog I zamenjuje se novim Prilogom I, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

 

Član 2.

            Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.  

           

 Broj: 110-00-90/2011-03

U Beogradu, 9. septembra 2011. godine

 

 

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar