Uredba o izmeni Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje dizel goriva za prolećne radove u poljoprivredi u 2012. godini

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REGRESIRANJE DIZEL GORIVA ZA PROLEĆNE RADOVE U POLJOPRIVREDI U 2012. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje dizel goriva za prolećne radove u poljoprivredi u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, broj 17/12 – u daljem tekstu: Uredba), u članu 2. stav 2. reči: „do 15. aprila 2012 godine” zamenjuju se rečima: „do 15. maja 2012 godine”.

Član 2.

Ministarstvo raspisuje javni poziv za prodaju još 7.000.000 litara dizel goriva D-2 putem bonova na način i pod uslovima propisanim Uredbom.

Član 3.

Bonovi iz člana 2. ove uredbe štampaju se na zaštićenoj hartiji sa vodenim znakom i fluorescentnim vlaknicama.

Bon je pravougaonog oblika veličine 9,5 x 4,6 cm.

Bonovi za dizel gorivo D-2 štampaju se u apoenima od 5, 10, 20 i 50 litara.

Osnovna boja apoena i teksta je crna, a tonska podloga je zelena.

Bon sadrži sledeći tekst:

1) u prvom redu su reči: „Republika Srbija”;

2) u drugom redu su reči: „Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede”;

3) u trećem redu je reč: „Bon – dizel D-2”. U centralnom delu bona je naznačena količina goriva, a ispod naznačene količine goriva u zagradi su reči: „60 dinara po litru”;

4) u četvrtom redu su reči: „Prolećni radovi u poljoprivredi u 2012. godini”.

Bon je numerisan crvenom fluorescentnom numeracijom sa 7 cifara, u gornjem desnom delu bona.

Zaštitni elementi bona su: zaštićena hartija, fluorescentna numeracija, mikro-tekst, gijoš i rozeta u tonskoj podlozi bona, sigurnosni hologram, nevidljiva boja (vidljiva pod UV svetlom) i izrada bona pod najvišim bezbednosnim standardima u skladu sa standardom CWA.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, aprila 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK,

Ostavite komentar