Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa podizanja nivoa poljoprivrednih kapaciteta u Republici Srbiji kroz Projekat angažovanja asistenata poljoprivrednih savetodavaca u saradnji sa poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama za 2011. i 2012. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa Zakonom o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), Zakonom o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10 i 101/10), članom 7. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/10 i 78/11) i članom 7. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA PODIZANjA NIVOA POLjOPRIVREDNIH KAPACITETA U REPUBLICI SRBIJI KROZ PROJEKAT ANGAŽOVANjA ASISTENATA POLjOPRIVREDNIH SAVETODAVACA U SARADNjI SA POLjOPRIVREDNIM SAVETODAVNIM I STRUČNIM SLUŽBAMA

ZA 2011. I 2012. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa podizanja nivoa poljoprivrednih kapaciteta u Republici Srbiji kroz Projekat angažovanja asistenata poljoprivrednih savetodavaca u saradnji sa poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama za 2011. i 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 74/11, 82/11 i 4/12), u Programu podizanja nivoa poljoprivrednih kapaciteta u Republici Srbiji kroz Projekat angažovanja asistenata poljoprivrednih savetodavaca u saradnji sa poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama za 2011. i 2012. godinu, glava II. PODRUČJA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE NA KOJIMA SE PROGRAM SPROVODI, na kraju tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „kao i prema potrebama određenih studijskih programa za obavljanje poslova utvrđenih ovim projektom.”

Član 2.

U glavi III. NAČIN SPROVOĐENjA I KONTROLA SPROVOĐENjA PROJEKTA ANGAŽOVANjA ASISTENATA POLjOPRIVREDNIH SAVETODAVACA U SARADNjI SA POLjOPRIVREDNIM SAVETODAVNIM I STRUČNIM SLUŽBAMA ZA 2011. I 2012. GODINU, u Odeljku 1. Način sprovođenja Projekta, stav 4. menja se i glasi:

„Ministarstvo je sprovelo obuku diplomiranih inženjera poljoprivrede iz stava 2. ovog odeljka, u periodu od 17. do 29. septembra 2011. godine.”

Posle stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6, koji glase:

„Pored sprovedenih obuka iz st. 3. i 4. ovog odeljka, Ministarstvo će u periodu od 23. do 29. aprila 2012. godine, sprovesti obuku nezaposlenih diplomiranih inženjera poljoprivrede i nezaposlenih diplomiranih inženjera tehnologije, i to:

1) nezaposlenih diplomiranih inženjera poljoprivrede koji su stekli visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, iz oblasti stočarstva ili proizvodnje bilja ili agroekonomije ili zaštite bilja ili ratarstva ili ratarstva i povrtarstva ili vinogradarstva i voćarstva ili cvećarstva ili poljoprivrednih melioracija ili poljoprivredne tehnike i koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije;

2) nezaposlenih diplomiranih inženjera tehnologije, koji su stekli visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, iz oblasti tehnologije biljnih proizvoda ili animalnih proizvoda ili kontrole kvaliteta ili konzervisanje hrane ili ugljenohidratne hrane ili prehrambene tehnologije ili biohemijskog inženjerstva ili prehrambenog inženjerstva i koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije.

Ministarstvo će i ubuduće, u toku 2012. godine, sprovoditi obuke nezaposlenih diplomiranih inženjera poljoprivrede i nezaposlenih diplomiranih inženjera tehnologije iz stava 5. ovog odeljka, u skladu sa potrebama popunjavanja broja asistenata savetodavaca u okviru svake PSSS.”

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 7. i 8.

Posle dosadašnjeg stava 7. koji postaje stav 9. dodaje se novi stav 10, koji glasi:

„Posle sprovedene obuke diplomirani inženjer poljoprivrede i diplomirani inženjer tehnologije iz st. 5. i 6. ovog odeljka, kao polaznik obuke koji položi test, stiče mogućnost da bude angažovan kao asistent poljoprivrednog savetodavca na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima koji zaključuju sa PSSS, radi obavljanja poslova iz stava 9. ovog odeljka.”

Dosadašnji st. 8-13. postaju st. 11-16.

Član 3.

U glavi IV. RASPORED I NAČIN KORIŠĆENjA SREDSTAVA, Tabela 2. Raspodela finansijskih sredstava menja se i glasi:

„Tabela 2. Raspodela finansijskih sredstava

Na 2000 ljudi, 500 van mesta boravka Maksimalan bruto iznos Savetodavni poslovi – fiksni deo naknade za asistente savetodavce 1.796.209.200 Savetodavni poslovi – stimulativni deo naknade za asistente savetodavce 380.520.000 Režijski troškovi – troškovi putovanja 126.923.520 Medijska promocija i oglašavanje 6.000.000 Kontrola sprovođenja programa 19.000.000 Usluge komunikacije 30.600.000 Štampani, promotivni i identifikacioni materijal 12.000.000 Ostali tekući poslovi 23.160.000 9. Stimulacija mentora 40.368.000 UKUPNO 2.434.780.720”

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, aprila 2012. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4827012.0062.25.doc/1

Ostavite komentar