Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje dizel goriva za prolećne radove u poljoprivredi u 2012. godini

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REGRESIRANJE DIZEL GORIVA ZA PROLEĆNE RADOVE U POLJOPRIVREDI

U 2012. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja sredstava za regresiranje dizel goriva, i to: dizel goriva D-2, odnosno evrodizela za prolećne radove u poljoprivredi u 2012. godini.

Sredstva za regresiranje iz stava 1. ovog člana ne odnose se na pašnjake, ribnjake, bare i drugo neplodno zemljište.

Maloprodajna cena dizel goriva D-2, odnosno evrodizela iz stava 1. ovog člana regresira se u visini od 60 dinara po litru od cene ugovorene nakon sprovedenog javnog poziva iz člana 2. ove uredbe, do 80.000.000 litara dizel goriva od kojih do 60.000.000 litara dizel goriva D-2 i do 20.000.000 litara evrodizela.

Član 2.

Prodaju dizel goriva D-2, odnosno evrodizela iz člana 1. ove uredbe obavljaće distributer dizel goriva koji je ovlašćen za distribuciju dizel goriva (u daljem tekstu: ovlašćeni distributer) izabran putem javnog poziva koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Ministarstvo), putem bonova „Prolećni radovi u poljoprivredi u 2012. godini”, koje obezbeđuje Ministarstvo.

Bonovi iz stava 1. ovog člana izdaju se sa rokom važenja do 15. aprila 2012. godine.

Ovlašćeni distributer, u smislu ove uredbe, jeste lice koje je registrovano kod Agencije za privredne registre i bavi se prodajom na malo derivata nafte.

Član 3.

Izbor ovlašćenog distributera iz člana 2. ove uredbe vrši se na osnovu najniže ponuđene određene maloprodajne cene dizel goriva D-2 i na osnovu najniže ponuđene odredive maloprodajne cene evrodizela, pod uslovom da može da obezbedi distribuciju na celoj teritoriji Republike Srbije na način utvrđen javnim pozivom.

Ministarstvo zaključuje ugovor sa izabranim ovlašćenim distributerom kojim se bliže regulišu međusobna prava i obaveze.

Član 4.

Pravo na regresiranje dizel goriva D-2, odnosno evrodizela (u daljem tekstu: dizel gorivo) ima fizičko lice-nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: fizičko lice) upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 i 15/12 – u daljem tekstu: Pravilnik) i nalazi se u aktivnom statusu, u količini koja se određuje u zavisnosti od biljne kulture, a po hektaru prijavljenog obradivog zemljišta, u skladu sa Pravilnikom, na dan podnošenja zahteva i to za:

1) žitarice do 40 litara;

2) industrijsko bilje do 40 litara;

3) krmno bilje do 30 litara;

4) povrće do 75 litara;

5) voće i grožđe do 100 litara;

6) aromatično bilje i lekovito bilje do 50 litara;

7) sadni materijal i hortikultura do 100 litara.

Pripadajuća količina dizel goriva po fizičkom licu određuje se množenjem prijavljene površine pod odgovorajućom grupom biljne kulture u Registru i normativa iz stava 1. ovog člana, zaokruženo na pet litara i to tako da se količina do zaključno sa 2,5 litara zaokružuje na nula, a preko 2,5 litara zaokružuje na 5 litara.

Član 5.

Zahtev za ostvarivanje prava za regresiranje dizel goriva podnosi se u dva primerka Ministarstvu finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava) ili preko asistenta savetodavca od 13. marta do 9. aprila 2012. godine na Obrascu – Zahtev za regresiranje dizel goriva za prolećne radove u 2012. godini (u daljem tekstu: zahtev), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Ako fizičko lice podnosi zahtev preko asistenta savetodavca istovremeno, preko tog asistenta savetodavca, može podneti i prijavu za promenu podataka u Registru, u skladu sa Pravilnikom.

Ako fizičko lice podnosi zahtev za bonove ze evrodizel dužan je da uz zahtev dostavi fotokopiju saobraćajne knjižice (dozvole) na svoje ime ili na ime člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva čiji je fizičko lice nosilac, odnosno fotokopiju ugovora o korišćenju mašine sa fotokopijom saobraćajne knjižice (dozvole) za tu mašinu.

Fizičko lice može podneti zahtev na osnovu ove uredbe samo jedanput.

Mesto prijema zahteva preko asistenta savetodavca objavljuje se u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.

Prilikom prijema zahteva, zaposleni Uprave, odnosno asistent savetodavac upisuje na oba primerka zahteva datum i vreme prijema zahteva, overava ih potpisom i jedan primerak zahteva vraća podnosiocu zahteva kao dokaz da je zahtev primljen.

Prilikom prijema prijave za promenu podataka iz stava 2. ovog člana asistent savetodavac je dužan da sa prijavom postupi na isti način, kao i sa podnetim zahtevom.

Asistent savetodavac je dužan da sve primljene zahteve, odnosno prijave za promenu podataka dostavi Upravi najkasnije sledećeg radnog dana ujutru.

Član 6.

Uprava sprovodi postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na regresiranje dizel goriva u 2012. godini.

Uprava vrši upoređivanje podataka iz zahteva sa podacima iz Registra i sačinjava spiskove fizičkih lica po naseljima sa količinom dizel goriva u litrima za svako fizičko lice.

Poljoprivredna stručna i savetodavna služba koja ima angažovane asistente savetodavce (u daljem tekstu: PSSS) vrši raspodelu bonova za svako fizičko lice u skladu sa količinama utvrđenim u spisku iz stava 2. ovog člana, a za ona naselja za koja PSSS nema neophodne kapacitete za raspodelu, ovih bonova vrši Uprava.

Član 7.

Uprava vodi evidenciju o primljenim i izdatim bonovima, vrši distribuciju bonova iz člana 2. ove uredbe preko lica ovlašćenog od strane PSSS.

Ovlašćeno lice PSSS preuzima bonove i specifikaciju po naseljima od Uprave.

Ovlašćeno lice PSSS zadužuje bonovima asistenta savetodavca PSSS na osnovu zapisnika o predatoj količini bonova sa specifikacijom bonova.

Asistent savetodavca predaje bonove fizičkom licu u mestu utvrđenom članom 5. stav 5. ove uredbe uz potvrđivanje prijema bonova potpisivanjem fizičkog lica na odgovarajućem mestu na spisku iz člana 6. stav 2. ove uredbe.

Ovlašćeno lice PSSS je dužno da neraspodeljene bonove vrati gde je i preuzelo bonove Upravi sa potpisanim spiskom iz stava 4. ovog člana, u roku od sedam dana od dana isteka važnosti bona.

Kopiju spiska iz stava 5. ovog člana ovlašćeno lice PSSS dostavlja radi evidencije PSSS koje ga je ovlastilo.

Član 8.

Ovlašćeni distributer iz člana 2. ove uredbe vrši prodaju dizel goriva fizičkim licima u količini primljenih bonova.

Fizičko lice plaća razliku između iznosa koji se regresira iz člana 1. stav 3. ove uredbe do maloprodajne cene utvrđene članom 3. ove uredbe.

Ovlašćeni distributer je dužan da odmah po prijemu bonova, bonove poništi pečatom prodajnog mesta i upiše datum prodaje na bonu, kao i da sačini zbirnu specifikaciju primljenih bonova, u dva primerka, za prodatu količinu goriva na osnovu bonova.

Poništene bonove sa zbirnom specifikacijom ovlašćeni distributer je dužan da dostavi Ministarstvu u roku od 4 dana i to: za period prodaje od 1. do 15. u mesecu i za period prodaje od 16. do poslednjeg dana u mesecu.

Član 9.

Sredstva potrebna za realizaciju ove uredbe u iznosu od 2.000.000.000 dinara obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 101/11), u okviru Razdela 19, – Glava 19.10 – Uprava za agrarna plaćanja, Funkcija 420- Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, kao i po osnovu refakcije u skladu sa propisom kojim se uređuju akcize.

Sredstva za regresiranje maloprodajne cene dizel goriva u visini utvrđenoj u članu 1. ove uredbe prenose se na račun ovlašćenog distributera iz člana 2. ove uredbe, u visini isporučenih količina dizel goriva po regresiranoj ceni, a na osnovu specifikacije iz člana 8. stav 4. ove uredbe u roku od devet dana od dana prijema specifikacije.

Član 10.

Bonovi iz člana 2. ove uredbe štampaju se na zaštićenoj hartiji sa vodenim znakom i fluorescentnim vlaknicama.

Bon je pravougaonog oblika veličine 9,5 x 4,6 cm.

Bonovi za dizel gorivo D-2 i evrodizel štampaju se u apoenima od 5, 10, 20 i 50 litara.

Osnovna boja apoena i teksta je crna, a tonska podloga je: plava za dizel gorivo D-2, odnosno crvena za evrodizel.

Bon sadrži sledeći tekst:

1) u prvom redu su reči: „Republika Srbija”;

2) u drugom redu su reči: „Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede”;

3) u trećem redu je reč: „Bon – dizel D-2” odnosno „Bon – evrodizel”. U centralnom delu bona je naznačena količina goriva, a ispod naznačene količine goriva u zagradi su reči: „60 dinara po litru”;

4) u četvrtom redu su reči: „Prolećni radovi u poljoprivredi u 2012. godini”.

Bon je numerisan crvenom fluorescentnom numeracijom sa 7 cifara, u gornjem desnom delu bona.

Zaštitni elementi bona su: zaštićena hartija, flourescentna numeracija, mikro-tekst, gijoš i rozeta u tonskoj podlozi bona, sigurnosni hologram, nevidljiva boja (vidljiva pod UV svetlom) i izrada bona pod najvišim bezbednosnim standardima u skladu sa standardom CWA.

Član 11.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) odbije da proda dizel gorivo, odnosno evrodizel kupcu iz člana 4. ove uredbe po ceni utvrđenoj ugovorom iz člana 3. ove uredbe koja se regresira u visini od 60 dinara po litru ( član 1.);

2) postupi suprotno odredbama člana 8. ove uredbe;

Novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj ovlašćeno lice PSSS i asistent savetodavca ako postupi suprotno odredbi člana 7. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice-nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva iz člana 4. ove uredbe ako ne obavi prolećne radove za kulture na površinama navedenim u Registru u skladu sa podnetim zahtevom.

Član 12.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe obavlja Ministarstvo.

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, ______________ 2012. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE-ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4827012.0060.4.doc/1

ZAHTEV

ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRESIRANJE DIZEL GORIVA ZA PROLEĆNE RADOVE U 2012. GODINI

Podnosim zahtev za ostvarivanje prava na regresiranje dizel goriva za prolećne radove u poljoprivredi u 2012. godini do količini utvrđene članom 4. Uredbe o uslovima i načinu korišćenja srestava za regresiranje dizel goriva za prolećne radove u poljoprivredi u 2012. godini, na osnovu podataka o površinama i kulturama iz Registra poljoprivrednih gazdinstava na dan podnošenja zahteva i to za površine i kulture iznosi ukupno ________________ litara, od čega Dizel D-2 ___________litara i evrodizela __________ litara.

Ime i prezime _____________________________________________

JMBG | | | | | | | | | | | | | | |

BPG | | | | | | | | | | | | | |

Kontakt telefon __________________________________________

Izjavljujem pod prekršajnom i materijalnom odgovornošću da ću primljene količine dizel goriva iskoristiti za prolećne radove u poljoprivredi prema površinama i kulturama u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Datum prijema zahteva __. __. 2012. godine Vreme prijema: __,__časova

Potpis ovlašćenog lica za prijem zahteva Potpis podnosioca zahteva

____________________________________ __________________________

———————————————————————————————————————

ZAHTEV

ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRESIRANJE DIZEL GORIVA ZA PROLEĆNE RADOVE U 2012. GODINI

Podnosim zahtev za ostvarivanje prava na regresiranje dizel goriva za prolećne radove u poljoprivredi u 2012. godini do količini utvrđene članom 4. Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje dizel goriva za prolećne radove u poljoprivredi u 2012. godini, na osnovu podataka o površinama i kulturama iz Registra poljoprivrednih gazdinstava na dan podnošenja zahteva i to za površine i kulture iznosi ukupno ________________ litara, od čega Dizel D-2 ___________litara i evrodizela __________ litara.

Ime i prezime _____________________________________________

JMBG | | | | | | | | | | | | | | |

BPG | | | | | | | | | | | | | |

Kontakt telefon __________________________________________

Izjavljujem pod prekršajnom i materijalnom odgovornošću da ću primljene količine dizel goriva iskoristiti za prolećne radove u poljoprivredi prema površinama i kulturama u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Datum prijema zahteva __. __. 2012. godine Vreme prijema: __,__časova

Potpis ovlašćenog lica za prijem zahteva Potpis podnosioca zahteva

Ostavite komentar