Uredba o izmeni Uredbe o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava

Na osnovu člana 18. stav 6. Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS,” br. 72/09 i 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O VISINI I USLOVIMA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Član 1.

U Uredbi o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11 i 86/11), u članu 2a stav 1. u tabeli reči: „televizijskih aparata CRT 35 din/kg” zamenjuju se rečima: „televizijskih aparata CRT 80 din/kg”, a reči: „ostalih televizijskih aparata 80 din/kg” zamenjuju rečima: „ostalih televizijskih aparata 35 din/kg”.

Član 2.

Član 3. stav 1. menja se i glasi:

„Visina podsticajnih sredstava iz čl. 2, 2a, 2b i 2v obe uredbe usklađuje se godišnje sa Indeksom potrošačkih cena prema podacima republičke organizacije nadležne za poslove statistike. ”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj:

U Beogradu, 19. aprila 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar