Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke Kralj Aleksandar I Karađorđević 1934 – 2009

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „KRALj ALEKSANDAR

I KARAĐORĐEVIĆ 1934-2009.”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „Kralj Aleksandar I Karađorđević 1934-2009.” od 8. do 13. juna 2009. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 650.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Kralj Aleksandar I Karađorđević 1934-2009.”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana usmeravaju se Zadužbini kralja Petra I Karađorđevića, Topola, za konzervatorsko-restauratorske radove na Prvoj srpskoj kasarni u Topoli, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 28. maja 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), kojim je propisano da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

U Republici Srbiji se u 2009. godini obeležava 75 godina od smrti kralja Aleksandra I Karađorđevića.

Rođen je 1888. godine na Cetinju, a ubijen je u Marseju u Francuskoj 9. oktobra 1934. godine, i sahranjen je u sarkofagu koji se nalazi u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu u Topoli. Njegove otac, kralj Petar I Karađorđević predao mu je vlast 1914. godine, usled starosti i narušenog zdravlja, čime je dobio titulu Regenta. Učestvovao je u Prvom i Drugom balkanskom ratu dok je u Prvom svetskom ratu kao vrhovni komandant srpske vojske izvršio završne operacije proboja Solunskog fronta 1918. godine. Proglašen je za kralja Srba, Hrvata i Slovenaca, dok je 1929. proglašen za kralja Jugoslavije.

Povodom obeležavanja ovog istorijskog događaja, Ministarstvo rada i socijalne politike, u čijoj nadležnosti je i obeležavanje značajnih istorijskih godišnjica vezanih za oslobodilačke ratove, među kojima spada i obeležavanje godišnjica smrti istaknutih ličnosti, kao i staranje o vojnim memorijalima, iniciralo je, na predlog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac i Zadužbine kralja Petra I Karađorđevića iz Topole, izdavanje doplatne poštanske marke „Kralj Aleksandar I Karađorđević 1934-2009.”, u cilju obezbeđenja sredstava za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na vojnom memorijalu – Prvoj srpskoj kasarni u Topoli.

Ovaj jedinstveni spratni objekat, poznat pod nazivom Karađorđeva kasarna, sagrađen je sredinom XIX veka i svojevremeno je služio, u gornjem delu za smeštaj oficira, vojske i opreme, dok je donji deo služio kao konjušnica. Međutim, tokom proteklih decenija korišćen je za različite namene koje nisu bile u skladu sa njegovim istorijskim značajem i vrednošću, tako da je isti 1980. godine otkupljen od strane Zadužbine kralja Petra I Karađorđevića. Danas je ovaj objekat, kao i drugi objekti Zadužbine, u vlasništvu Republike Srbije, s tim što je Vlada ustupila pravo trajnog korišćenja svih muzejskih objekata u Topoli i na Oplencu Zadužbini kralja Petra I Karađorđevića. Zadužbina je inače, osnovana testamentom kralja Petra I Karađorđevića iz 1914. godine, kao posebno pravno lice, a obnovila je rad na osnovu Rešenja Ministarstva kulture od 8. februara 1993. godine i upisana je u Registar zadužbina koje vodi ovo ministarstvo. Ciljevi Zadužbine su: zaštita, restauracija, konzervacija i prezentacija Crkve svetog Đorđa na Oplencu i njene zaštićene okoline.

Vlada je donela Odluku kojom je Karađorđeva Topola sa Oplencem utvrđena za prostorno kulturno-istorijsku celinu („Službeni glasnik RS”, broj 88/06) s obzirom da svojim kulturno-istorijskim i arhitektonskim vrednostima, kao i prirodnim vrednostima brda Oplenac sa Zadužbinskim kompleksom kralja Petra I, predstavlja jedinstven nacionalni simbol Srbije koji svedoči o istorijskim događajima i znamenitim ličnostima čiji je uticaj bio od presudnog značaja za tok srpske istorije XIX i XX veka.

Imajući u vidu da je zgrada Karađorđeve kasarne, smeštena u starom centralnom jezgru Topole nasuprot Karađorđevog grada (pri čemu su: crkva, kula, konak i spomenik Karađorđu, zajedno sa mauzolejom na Oplencu, utvrđeni za spomenike kulture od izuzetnog značaja) danas u veoma lošem stanju, s obzirom da preko 40 godina nisu vršene značajnije popravke, i da je neophodno obezbediti nedostajuća sredstava za preduzimanje kompleksnih radova kako bi se objekat sačuvao od uništenja, priveo nameni da služi za istorijsko muzejske postavke i svedočenju o periodu obnove srpske državnosti i postao dostupan mnogobrojnim posetiocima ovog kraja, predloženo je da se izdaje doplatna poštanska marka „Kralj Aleksandar I Karađorđević 1934-2009.”.

Doplatna poštanska marka bi se izdavala u tiražu od 650.000 komada u periodu od 8. do 13. juna 2009. godine, u apoenu u vrednosti od 10 dinara, pri čemu bi bilo moguće ostvariti bruto prihod od 6.500.000 dinara. Ova sredstva bi se koristila za konzervatorsko-restauratorske radove na objektu Karađorđeve kasarne, koji bi se vršili prema projektu nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac.

Na Program korišćenja sredstava koji donosi korisnik sredstava, saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

III REŠENjA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. Uredbe predviđa se da se plaća doplatna poštanska marka „Kralj Aleksandar I Karađorđević 1934-2009.” u periodu od 8. do 13. juna 2009. godine, i to u tiražu od 650.000 komada, u apoenu u visini od 45% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja iznosi 22 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. Uredbe predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Kralj Aleksandar I Karađorđević 1934-2009.”, a korisnik sredstava je Zadužbina kralja Petra I Karađorđevića, Topola (račun broj: 150-903-48 Kredi banka A.D. Kragujevac).

Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. Uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. Uredbe predviđeno je stupanje na snagu ove uredbe osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar