Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Nedelja solidarnosti”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 , 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „NEDELJA SOLIDARNOSTI”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „Nedelja solidarnosti” od 14. do 21. septembra 2012. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u sedmodnevnom tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Nedelja solidarnosti”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana usmeravaju se Crvenom krstu Srbije, Beograd, ul. Simina br. 19, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

O b r a z l o ž e nj e

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), kojim je propisano da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Zakonom o Crvenom krstu Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) uređeno je da je Crveni krst Srbije humanitarna, nezavisna, neprofitna dobrovoljna organizacija koja vrši javna ovlašćenja utvrđena zakonom i obavlja druge poslove od javnog interesa u skladu sa odgovarajućim propisima i pri njihovom vršenju ima položaj organizacije koja pomaže nadležnim državnim organima u humanitarnoj oblasti.

Crveni krst Srbije sprovodi programe i aktivnosti koji proizlaze iz zadataka Međunarodnog pokreta (razvija solidarnost među ljudima i organizuje različite vidove međusobne pomoći građana, zastupa Osnovne principe Međunarodnog pokreta, donosi plan za delovanje u nesrećama, sprovodi programe pomoći deci, hendikepiranim, starim i nemoćnim licima, sprovodi akcije zaštite životne okoline i dr.).

Zakonom je utvrđeno da Crveni krst Srbije svake godine u periodu od 14. do 21. septembra, obeležava posebnu manifestaciju „Nedelja solidarnosti”, kada se u korist ove organizacije obavezno naplaćuje, pored propisanih iznosa na cene karata za različite namene, i iznos na svaku poštansku pošiljku u unutrašnjem poštanskom saobraćaju (osim na pošiljke novina i časopisa). Ostvarena sredstva koriste se za realizaciju programom utvrđenih ciljeva i zadataka.

U tom smislu, Ministarstvo zdravlja u čijoj je nadležnosti Zakon o Crvenom krstu Srbije, iniciralo je izdavanje doplatne poštanske marke „Nedelja solidarnosti” u 2012. godini.

Sredstva prikupljena od prodaje pomenute doplatne poštanske marke koristiće se za finansiranje delatnosti Crvenog krsta Srbije za realizaciju Programa „Jačanje kapaciteta Crvenog krsta Srbije za delovanje u nesrećama”. Ovaj program ima za cilj da jača kapacitete Crvenog krsta Srbije obezbeđivanjem minimuma magacinskih zaliha najčešće traženih artikala pomoći, kao i standardizacijom lične opreme članova jedinica Crvenog krsta Srbije za odgovor na nesreće. Utvrđeno je da su najčešće vrste nesreća koje pogađaju Republiku Srbiju poplave, klizišta i zemljotresi, što je opredelilo karakteristične potrebe u vrstama i količinama artikala koji se kao pomoć hitno distribuiraju na ugrožena područja.

Jačanje kapaciteta Crvenog krsta Srbije u nesrećama, neophodno je kako bi ova organizacija bila spremna da hitno i adekvatno pritekne u pomoć ugroženima usled velikih nesreća kao i da pruži neophodnu podršku službama i delovima integrisanog sistema zaštite i spasavanja u Republici Srbiji, te da opravda Zakonom utvrđen položaj organizacije koja pomaže državnim organima u humanitarnoj oblasti, ispunjavanjem zadataka posebno u slučajevima masovnih nesreća sa velikim brojem lica i porodica kojima je neophodno hitno zbrinjavanje.

Crveni krst Srbije u proteklih nekoliko godina razvijao je kapacitete za hitan odgovor na nesreće do određenog nivoa. Tom razvoju je veliku podršku pružao Međunarodni Crveni krst. S obzirom na činjenicu da se međunarodni donatori povlače sa teritorije Republike Srbije, Crveni krst Srbije u narednom periodu treba da obezbedi deo razvoja sopstvenih kapaciteta iz domaćih izvora.

Predlaže se da se doplatna poštanska marka „Nedelja solidarnosti” u 2012. godini izdaje u tiražu od 750.000 komada. Na taj način, pri vrednosti marke od 10 dinara i prodaji celokupnog tiraža mogao bi da se ostvari prihod od 7.500.000 dinara.

Na Program korišćenja sredstava ostvarenih od doplatne poštanske marke saglasnost daje Vlada.

III. REŠENJA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. Uredbe predviđa se da se plaća doplatna poštanska marka „Nedelja solidarnosti” u periodu od 14. do 21. septembra 2012. godine, i to u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini 45% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja iznosi 22 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. Uredbe predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Nedelja solidarnosti”.

Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke usmeravaju se Crvenom krstu Srbije, Beograd, ul. Simina br. 19, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. Uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. Uredbe predviđeno je stupanje na snagu ove uredbe narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU UREDBE U ROKU KRAĆEM OD OSAM DANA

Predlaže se da Uredba stupi na snagu u roku kraćem od osam dana, s obzirom da je neophodno da se preduzmu odgovarajuće prethodne aktivnosti, odnosno štampanje i distribucija predmetne doplatne poštanske marke, kako bi se obezbedilo da realizacija, odnosno izdavanja iste otpočne u roku predviđenom ovom uredbom.

V. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar