Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Možeš i ti“

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „MOŽEŠ I TI”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „Možeš i ti” od 24. do 29. decembra 2007. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 1.000.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Možeš i ti”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana usmeravaju se Humanitarnoj organizaciji „Ana i Vlade Divac”, Beograd, za finansiranje kupovine i adaptacije seoskih kuća za izbegličke porodice koje su odlučile da se integrišu u Republici Srbiji, prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke uređuje se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8341/2007

U Beogradu, 13. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Božidar Đelić

Ostavite komentar