Uredba o izmeni Uredbe o izdavanju doplatne poštanske marke „EVROPSKO ATLETSKO PRVENSTVO U DVORANI 2017”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

„EVROPSKO ATLETSKO PRVENSTVO U DVORANI 2017”

Član 1.

U Uredbi o izdavanju doplatne poštanske marke „EVROPSKO ATLETSKO PRVENSTVO U DVORANI 2017” („Službeni glasnik RS”, broj 8/17), u članu 1. stav 1. reči: „od 27. februara do 5. marta 2017. godine” zamenjuju se rečima: „od 3. do 9. aprila 2017. godine”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-1448/2017

U Beogradu, 20. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar