Uredba o izmeni Uredbe o izdavanju doplatne poštanske marke „KROV 2017”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

„KROV 2017”

Član 1.

U Uredbi o izdavanju doplatne poštanske marke „KROV 2017” („Službeni glasnik RS”, broj 8/17), u članu 1. stav 1. reči: „od 6. do 21. marta 2017. godine” zamenjuju se rečima: „od 10. do 26. aprila 2017. godine”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:110-1443/2017

U Beogradu, 20. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić, s.r.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), kojim je propisano da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Vlada je na sednici od 3. februara 2017. godine usvojila Uredbu o izdavanju doplatne poštanske marke „KROV 2017” („Službeni glasnik RS”, broj 8/17) kojom je utvrđena prodaja istoimene doplatne poštanske marke radi obezbeđenja finansijskih sredstava za kupovinu do 10 seoskih domaćinstava u cilju doprinosa rešavanju stambenih problema najugroženijih porodica izbeglica i interno raseljenih lica koje su devedesetih godina pristigle u Republiku Srbiju i koje nemaju ekonomskih mogućnosti da to pitanje reše. Uredbom je, pored ostalog, predviđeno da se doplatna poštanska marka izdaje u periodu od 6. do 21. marta 2017. godine i da se plaća na sve poštanske pošiljke, izuzev novina i časopisa, u apoenu u visini od 10 dinara.

Preduzimajući mere na smanjenju sive ekonomije u zemlji Vlada je 2017. godinu proglasila za godinu borbe protiv sive ekonomije i pokrenula edukativnu kampanju radi podizanja svesti građana i privrede o značaju suzbijanja ove pojave kao i njihovom uključivanju u stvaranje boljeg društva. U tom kontekstu Vlada je donela zaključak kojim je predviđena nagradna igra za građane Republike Srbije pod nazivom „Uzmi račun i pobedi”, a koja podrazumeva mogućnost učešća građana slanjem po 10 fiskalnih računa/slipova u kovertama koje se dobijaju u poštama bez nadoknade i za čije slanje se ne plaćaju poštanske usluge, tj. poštanske marke, i koja traje do kraja marta ove godine.

Kako se period trajanja nagradne igre poklapa sa periodom kada je predviđena i prodaja doplatne poštanske marke „KROV 2017”, potrebno je da se rok prodaje ove marke pomeri, kako se ista ne bi naplaćivala na svaku pošiljku koja se šalje za nagradnu igru u apoenu od po 10 dinara, i na taj način ispuni uslov da slanje koverata sa fiskalnim računima za nagradnu igru „Uzmi račun i pobedi” bude bez plaćanja poštanskih maraka.

Predlaže se da se ista prodaje u periodu od 10. do 26. aprila 2017. godine.

III. REŠENJA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. ove uredbe predviđeno je da u Uredbi o izdavanju doplatne poštanske marke „KROV 2017” („Službeni glasnik RS”, broj 8/17), u članu 1. stav 1. reči: „od 6. do 21. marta 2017. godine” zamenjuju se rečima: „od 10. do 26. aprila 2017. godine”.

U članu 2. ove uredbe predviđeno je stupanje na snagu ove uredbe.

IV. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU UREDBE U ROKU KRAĆEM OD OSAM DANA

Predlaže se da ova uredba stupi na snagu u roku kraćem od osam dana iz razloga što je neophodno da se što pre promeni period prodaje doplatne poštanske marke „KROV 2017”, kako se ista ne bi naplaćivala u periodu trajanja nagradne igre „Uzmi račun i pobedi” na svaku pošiljku koja se šalje za ovu nagradnu igru u apoenu od po 10 dinara, i na taj način ispuni uslov da slanje koverata sa fiskalnim računima za ovu nagradnu igru bude bez plaćanja poštanskih maraka.

V.SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Sredstva za sprovođenje ove uredbe planirana su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) u okviru Razdela 46 – Komesarijat za izbeglice i migracije, Program 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, Funkcija 070 – Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom mestu, Programska aktivnost 0013 – Podrška prisilnim migrantima i unapređenje sistema upravljanja migracijama, u ukupnom iznosu od 15.000.000 dinara, i to: Ekonomska klasifikacija 421 – Stalni troškovi, u iznosu od 2.700.000 dinara, ekonomska klasifikacija 423 – Usluge po ugovoru, u iznosu od 500.000 dinara i ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, u visini od 11.800.000 dinara.

Ostavite komentar