Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Borba protiv raka“

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

„BORBA PROTIV RAKA”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „Borba protiv raka” od 8. do 31. marta 2010. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 2.500.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje sedmodnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Borba protiv raka”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana usmeravaju se Društvu Srbije za borbu protiv raka, u visini 75% prikupljenih sredstava i Savezu društava Vojvodine za borbu protiv raka, u visini 25% prikupljenih sredstava, a koristiće se prema programu koji donose korisnici tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 18. februara 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), kojim je propisano da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada Republike Srbije.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Društvo Srbije za borbu protiv raka i Savez društava Vojvodine za borbu protiv raka u 2010. godini imaju kao globalni cilj edukaciju stanovništva o malignim bolestima i podršku obolelima od malignih bolesti, u skladu sa zdravstvenom politikom Republike Srbije.

U Srbiji se broj obolelih od raka svake godine povećava tako da se naša zemlja, po nekim vrstama ove bolesti, nalazi na samom vrhu u Evropi. Ovakvo stanje neminovno zahteva u oblasti zdravstvene politike kontinuirano angažovanje na podizanju svesti građana o zdravlju i odgovornosti za sopstveno zdravlje, jačanju zdravstvenog vaspitanja i širenju znanja o faktorima rizika za nastanak oboljenja. Značaj preventivnih mera i aktivnosti ogleda se u pružanju preduslova za jačanje zdravstvenog potencijala nacije. U skladu sa zdravstvenom politikom Republike, a radi ostvarenja navedenih aktivnosti, Društvo Srbije za borbu protiv raka i Savez društava Vojvodine za borbu protiv raka, preduzimaju niz konkretnih mera i aktivnosti na sprovođenju programa prevencije, ranog otkrivanja oboljenja i pomoć obolelima. Društva za borbu protiv raka su humanitarne neprofitne društvene organizacije sa socijalno humanitarnim ciljevima. Preko 90% sredstva koja su ovim društvima neophodna za sprovođenje planiranih aktivnosti obezbeđuju se po osnovu prihoda ostvarenih tradicionalnim izdavanjem doplatne poštanske marke „Borba protiv raka”.

Ministarstvo zdravlja je dostavilo inicijativu kojom je predložilo da se u 2010. godini izdaje doplatna marka „Borba protiv raka”.

Programom aktivnosti Društva za 2010. godinu predviđeno je proširenje mreže Društva sa dva nova odbora, i to u Gornjem Milanovcu i Čačku. Pored poslova vezanih za podršku Nacionalnom programu skrininga za rak grlića materice i Programa edukacije za lekare primarne zdravstvene zaštite vezanog za Nacionalni program skrininga za rak dojke, koji su ustanovljeni u 2009. godini, u ovoj godini su planirane i aktivnosti podrške sprovođenju akcionog plana Nacionalne strategije za palijativno zbrinjavanje onkoloških bolesnika.

Programom su predviđena sredstva u ukupnom bruto iznosu od 24.737.975 dinara, pri čemu je Ministarstvo zdravlja opredelilo da se iznos od 75% usmeri Društvu Srbije za borbu protiv raka, a iznos od 25% Savezu društava Vojvodine za borbu protiv raka. Radi obezbeđenja sredstava za ostvarenje programom planiranih aktivnosti, predlaže se da se doplatna poštanska marka „Borba protiv raka”, izdaje u periodu od 8. do 31. marta 2010. godine, u tiražu od 2.500.000 komada, što bi pri visini apoena od 10 dinara, i realizacijom ukupnog tiraža, omogućilo ostvarenje bruto prihoda od 25.000.000 dinara.

Na Program korišćenja sredstava, koji donosi korisnik sredstava, saglasnost daje Vlada.

III. REŠENjA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. Uredbe predviđa se da se plaća doplatna poštanska marka „Borba protiv raka” u periodu od 8. do 31. marta 2010. godine, i to u tiražu od 2.500.000 komada, u apoenu u visini od 45% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja iznosi 22 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. Uredbe predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje sedmodnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Borba protiv raka”.

Sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke se preko Ministarstva zdravlja usmeravaju Društvu Srbije za borbu protiv raka, u visini 75% ostvarenih sredstava i Savezu društava Vojvodine za borbu protiv raka, u visini 25% ostvarenih sredstava.

Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. Uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. Uredbe predviđeno je stupanje na snagu ove uredbe osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar