Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Evropsko prvenstvo u vaterpolu 2010“

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71-05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

„EVROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU 2010”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „Evropsko prvenstvo u vaterpolu 2010” od 19. do 24. aprila 2010. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Evropsko prvenstvo u vaterpolu 2010”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana usmeravaju se Vaterpolo savezu Srbije, Beograd, ul. Smetanina br. 2, za finansiranje seniorske reprezentacije Srbije u vaterpolu za pripremu i učešće na Evropskom prvenstvu u vaterpolu 2010. godine, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Služebnom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, __________ 2010. godine

VLADA

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar