Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Korak napred”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „KORAK NAPRED”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „KORAK NAPRED” od 19. do 25. decembra 2011. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „KORAK NAPRED”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana usmeravaju se Komesarijatu za izbeglice, Novi Beograd, ul. Narodnih heroja br. 4, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, decembra 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), kojim je propisano da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Vlada Republike Srbije usvojila je 2002. godine Nacionalnu strategiju za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica kojom je dat okvir za sprovođenje inicijativa i aktivnosti u vezi poboljšanja položaja izbeglih lica, koja su usled ratova, progona i diskriminacije stizala na teritoriju naše zemlje, kao i interno raseljenih lica.

Republika Srbija je država sa najvećim brojem izbeglica i interno raseljenih lica u Evropi. Prema Strategiji, u Republici Srbiji je bilo 700.000 lica, dok se tokom godina njihov broj smanjivao usled procesa integracije, a jedan manji broj izbeglica opredelio za povratak i preseljenje u treće zemlje. Prema proceni, u Republici Srbiji ima oko 300.000 izbeglica i lica koja su u statusu izbeglica ali su se opredelili za integraciju, kao i preko 200.000 interno raseljenih lica. Pomenutom strategijom su povratak i integracija predviđeni kao dva osnovna pravca za rešavanje pitanja izbeglih lica. U okviru integracije, rešavanje stambenog pitanja i zapošljavanja su određeni kao ključni programi koje treba sprovesti.

U proteklih nekoliko godina Vlada, jedinice lokalne samouprave, nevladine organizacije i međunarodne institucije uložile su značajne napore radi olakšavanja integracije izbeglica i poboljšanja životnih uslova za interno raseljena lica. U tom cilju pristupilo se sprovođenju različitih projekata: izgradnja stanova, otkup kuća sa okućnicom, pomoć u započetoj gradnji i stanovanjem u sistemu socijalne zaštite (socijalne institucije i socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima).

Problem izbeglica i interno raseljenih lica kao ozbiljan i hitan za rešavanje, takođe je izdvojen i u Strategiji za smanjenje siromaštva gde su obezbeđenje stambenih resursa i zatvaranja kolektivnih centara, kao i sprovođenje mera usmerenih na zapošljavanje, opredeljeni kao osnovni preduslovi za smanjenje siromaštva ovih lica.

Radi što bržeg rešavanja položaja socijalno i ekonomski najugroženijih porodica izbeglica i interno raseljenih lica sa prebivalištem, odnosno boravištem u opštinama koje nemaju sredstava i mogućnosti da reše njihov egzistencijalni problem, Komesarijat za izbeglice je u 2005. godini u saradnji sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju započeo Projekat kupovine seoskih domaćinstava, tako da su kupljene 364 seoske kuće sa okućnicom. Uključivanjem Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija i humanitarne organizacije „Ana i Vlade Divac” – HOD kupljeno je još 90 seoskih kuća. Od tog broja, deset (10) kuća je kupljeno od sredstava ostvarenih po osnovu prodaje doplatne poštanske marke „Možeš i ti”, dok je do novembra 2009. godine realizovana kupovina još 66 seoskih kuća sa okućnicom. U 2010. godini na osnovu inicijative Komesarijata za izbeglice, nastavljeno je obezbeđivanje sredstava putem izdavanja doplatne poštanske marke pod nazivom „Krov”, što je za rezultat imalo kupovinu još osam (8) seoskih kuća sa okućnicom.

Do sada je sveukupno zbrinuto 757 najugroženijih porodica izbeglica i interno raseljenih lica. Međutim, ostalo je još mnogo ugroženih porodica koje nemaju ekonomskih mogućnosti da reše stambeno pitanje. U cilju nastavljanja zbrinjavanja ovih porodica i u 2011. godini, Komesarijat za izbeglice je predložio da se izdaje doplatna poštanska marka „KORAK NAPRED” u periodu od 19. do 25. decembra 2011. godine u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara. Pri prodaji ukupnog tiraža bilo bi moguće da se ostvari bruto iznos od 7.500.000 dinara. Od ostvarenih sredstava planira se kupovina do deset (10) seoskih domaćinstava.

Na program korišćenja sredstava koji donosi korisnik sredstava, saglasnost daje Vlada.

III. REŠENJA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. Uredbe predviđa se da se plaća doplatna poštanska marka „KORAK NAPRED ” u periodu od 19. do 25. decembra 2011. godine, i to u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 45% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja iznosi 22 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. Uredbe predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „KORAK NAPRED”, a korisnik sredstava je Komesarijat za izbeglice, Novi Beograd, ul. Narodnih heroja br. 4.

Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. Uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. Uredbe predviđeno je stupanje na snagu ove uredbe narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU UREDBE U ROKU KRAĆEM OD

OSAM DANA

Predlaže se da Uredba stupi na snagu u roku kraćem od osam dana, s obzirom na to da je neophodno da se preduzmu odgovarajuće prethodne aktivnosti, odnosno štampanje i distribucija predmetne doplatne poštanske marke, kako bi se obezbedilo da realizacija, odnosno izdavanje iste otpočne u roku koji je predviđen ovom uredbom.

V. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar