Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Narodna biblioteka Srbije na vračarskom platou 1973-2013”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

„NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE NA VRAČARSKOM PLATOU 1973-2013”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „Narodna biblioteka Srbije na vračarskom platou 1973-2013” od 18. novembra do 12. decembra 2013. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 2.520.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje nedeljno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Narodna biblioteka Srbije na vračarskom platou 1973-2013”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana namenjuju se Narodnoj biblioteci Srbije, Beograd, Skerlićeva br. 1, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), kojim je propisano da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Dana 6. aprila 1973. godine na vračarskom platou u Beogradu počela je sa radom nova zgrada Narodne biblioteke Srbije (u daljem tekstu: NBS), u Skerlićevoj br. 1. Povodom obeležavanja 40 godina od ovog događaja Ministarstvo kulture i informisanja dostavilo je na predlog NBS inicijativu za izdavanje doplatne poštanske marke pod nazivom „Narodna biblioteka Srbije na vračarskom platou 1973-2013”.

Narodna biblioteka Srbije je osnovana 28. februara 1832. godine u Beogradu odlukom kneza Miloša Obrenovića kao prva ustanova kulture u Srbiji i bila je smeštena u današnjoj ulici kralja Petra u blizini Saborne crkve. Istorijski put NBS od osnivanja do danas odražavao je i pratio istoriju same države. Od osnivanja pa sve do 1972. godine kada je završena izgradnja zgrade u Skerlićevoj br. 1. NBS je menjala lokacije, pri čemu su u više navrata njeni fondovi (među kojima je bilo knjiga neprocenjive vrednosti iz perioda srednjeg veka) u ogromnoj meri bili uništavani usled bombardovanja (u oba svetska rata), kao i zbog neodgovarajućih smeštaja. Angažovanjem zaposlenih, društva i pojedinaca obnavljani su fondovi ove važne institucije.

Danas je NBS matična biblioteka i centar bibliotečko informacionog sistema Republike Srbije. Prikupljanje i čuvanje štampane građe sa teritorije naše zemlje kao i dela objavljenih u inostranstvu koja pripadaju ili se bave našom kulturom je jedan od osnovnih zadataka kojim se ona bavi. Fond biblioteke raspolaže sa preko pet miliona primeraka raznog bibliotečkog materijala, a pored toga postoji 1,5 miliona jedinica digitalizovane građe, 35.000 naučnih inostranih elektronskih časopisa, 20.000 elektronskih knjiga, dok Elektronski katalog biblioteke sadrži 2,5 miliona zapisa.

Elektronske resurse NBS dnevno koristi oko 20.000 virtuelnih korisnika i 700 do 1.000 fizičkih korisnika čitaonice. Radi unapređenja rada NBS posle 2.000-te godine počelo je i uvođenje nove informacione tehnologije sa računarskom opremom za potpuni prelazak na Virtuelnu biblioteku Srbije.

Zgrada biblioteke podeljena je na tri velike celine, i to: korisnički deo sa čitaonicom i kafeterijom, službeni deo sa knjižarom i podzemni magacinski prostor za smeštaj građe.

Magacini NBS se prostiru na 16.000 kvadratnih metara, čine dve trećine ukupnog prostora biblioteke, u četiri su nivoa i po površini su najveći te vrste u ovom delu Evrope.

Tokom vremena, sa rastom fondova NBS, smeštajni kapaciteti biblioteke su popunjavani da su danas gotovo iscrpljeni. Pored knjižnog fonda i fonda periodike tu su i zbirke legata (biblioteke znamenitih ličnosti, među kojima je biblioteka Miloša Crnjanskog, Milana Rakića, Tihomira Đorđevića, Ljubice Cuce Sokić i drugih, kartografski fond, fond stare i retke knjige (knjige štampane do 1867. godine), fond rukopisa i arhivalija, plakata, fotodokumenata i razglednica, minijaturne knjige, štampanih muzikalija, gramofonskih ploča, audio i video kaseta, CD-a, CD-ROM-ova i DVD izdanja, grafika i gravira, dokumentacionog materijala, knjiga i periodike na Brajevom pismu i deo biblioteke nekadašnjeg kraljevskog doma Obrenovića i Karađorđevića.

Za prevazilaženje ovog problema NBS je planirala opremanje magacina sistemom mobilnih kompakt polica ukupne raspoložive dužine oko dva kilometra, čime bi se uštedelo 35-40% trenutnih kapaciteta. Na ovaj način bi se ublažio problem koji preti da dovede do dugoročnog obustavljanja osnovne zakonom poverene funkcije NBS -prikupljanje i čuvanje bibliotekačke građe.

U tom smislu Ministarstvo kulture i informisanja je na predlog NBS iniciralo da se nedostajuća sredstva za nabavku navedenih kompakt-polica obezbede izdavanjem doplatne poštanske marke.

Radi obezbeđenja ukupnog iznosa sredstva od oko 25.200.000 dinara potrebnih za nabavku i montažu pet kompleta kompakt-polica za NBS, kao i za troškove poštanske usluge i štampanje maraka, predlaže se da se doplatna poštanska marka „Narodna biblioteka Srbije na vračarskom platou 1973-2013” izdaje u periodu od 18. novembra do 12. decembra 2013. godine, u tiražu od 2.520.000 komada. Pri visini apoena od 10 dinara i realizacijom ukupnog tiraža doplatnih poštanskih marki omogućilo bi se ostvarenje bruto prihoda od 25.200.000 dinara.

Na Program korišćenja sredstava koji donosi korisnik sredstava, saglasnost daje Vlada.

III. REŠENJA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. Uredbe predviđa se da se plaća doplatna poštanska marka „Narodna biblioteka Srbije na vračarskom platou 1973-2013” u periodu od 18. novembra do 12. decembra 2013. godine, i to u tiražu od 2.520.000 komada, u apoenu u visini od 45% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja iznosi 22 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. Uredbe predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje nedeljno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Narodna biblioteka Srbije na vračarskom platou 1973-2013”. Sredstva od ove doplatne poštanske marke namenjuju se Narodnoj biblioteci Srbije, Beograd, Skerlićeva br. 1.

Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. Uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. Uredbe predviđeno je stupanje na snagu ove uredbe osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar