Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Novi krov”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „NOVI KROV”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „NOVI KROV” od 10. do 23. februara 2014. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 1.500.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje sedmodnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „NOVI KROV”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana namenjuju se Komesarijatu za izbeglice i migracije, Beograd, Narodnih heroja 4, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), kojim je propisano da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Komesarijat za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat) dostavio je inicijativu da se u 2014. godini izdaje doplatna poštanska marka pod nazivom „NOVI KROV” čijom realizacijom bi se Komesarijatu obezbedila finansijska sredstva za finansiranje kupovine seoskih domaćinstava za porodice izbeglica i interno raseljenih lica u Republici Srbiji.

Republika Srbija je država sa najvećim brojem izbeglica i interno raseljenih lica u Evropi. Vlada je 2002. godine usvojila Nacionalnu strategiju za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica kojom je dat okvir za sprovođenje inicijativa i aktivnosti u vezi poboljšanja položaja izbeglih lica, koja su usled ratova, progona i diskriminacije stizala na teritoriju Republike Srbije, kao i interno raseljenih lica.

U proteklih nekoliko godina Vlada, jedinice lokalne samouprave, nevladine organizacije i međunarodne institucije uložile su značajne napore radi olakšavanja integracije izbeglica i poboljšanja životnih uslova za interno raseljena lica. U tom cilju pristupilo se sprovođenju različitih projekata: izgradnja stanova, otkup kuća sa okućnicom, pomoć u započetoj gradnji i stanovanjem u sistemu socijalne zaštite (socijalne institucije i socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima).

Problem izbeglica i interno raseljenih lica kao ozbiljan i hitan za rešavanje, takođe je izdvojen i u Strategiji za smanjenje siromaštva gde su obezbeđenje stambenih resursa i zatvaranja kolektivnih centara kao i sprovođenje mera usmerenih na zapošljavanje, opredeljeni kao osnovni preduslovi za smanjenje siromaštva ovih lica.

Radi što bržeg rešavanja položaja socio-ekonomski najugroženijih porodica izbeglica i interno raseljenih lica sa prebivalištem, odnosno boravištem u opštinama koje nemaju sredstava i mogućnosti da reše njihov egzistencijalni problem, Komesarijat je u 2005. godini u saradnji sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju započeo Projekat kupovine seoskih domaćinstava tako da su kupljena 364 seoska domaćinstva. Uključivanjem Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice i Fondacije „Ana i Vlade Divac” kupljeno je još 90 seoskih domaćinstava. Od tog broja, 10 seoskih domaćinstava je kupljeno od sredstava ostvarenih po osnovu prodaje doplatne poštanske marke „Možeš i ti”, dok je do novembra 2009. godine realizovana kupovina još 66 seoskih domaćinstava. Na osnovu inicijative Komesarijata nastavljeno je obezbeđivanje sredstava za kupovinu seoskih domaćinstava putem izdavanja doplatne poštanske marke. U 2010. godini izdata je doplatna poštanska marka pod nazivom „Krov”, čijom realizacijom su obezbeđena sredstava za kupovinu 8 seoskih domaćinstava, u 2011. godini izdata je doplatna poštanska marka „Korak napred”, čijom realizacijom su obezbeđena sredstava za kupovinu 7 seoskih domaćinstava, dok je u 2013. godini izdata doplatna poštanska marka „Ključ”, čijom realizacijom su obezbeđena sredstava za kupovinu još 15 seoskih domaćinstava.

Iako se svakodnevno rešavaju problemi porodica izbeglica i interno raseljenih lica, ostaje još mnogo ugroženih porodica koje nemaju ekonomskih mogućnosti da reše stambeno pitanje, pri čemu problem dobija na težini s obzirom na to da Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice nema mogućnost da finansira projekte namenjene stambenom zbrinjavanju izbeglica i da ovaj vid stambenog zbrinjavanja neće biti podržan sredstvima Predpristupnih fondova Evropske unije.

U cilju nastavljanja zbrinjavanja ovih porodica i u 2014. godini, odnosno pružanja podrške u rešavanju stambenih potreba najugroženijim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju prebivalište, odnosno boravište u opštinama koje nemaju sredstava i mogućnosti da reše problem njihovog trajnog zbrinjavanja, Komesarijat je predložio izdavanje doplatne poštanske marke „NOVI KROV” u periodu od 10. do 23. februara 2014. godine u tiražu od 1.500.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara. Pri prodaji ukupnog tiraža bilo bi moguće da se ostvari bruto iznos od 15.000.000 dinara. Od ostvarenih sredstava planira se kupovina do 15 seoskih domaćinstava.

Na Program korišćenja sredstava koji donosi korisnik sredstava, saglasnost daje Vlada.

III REŠENJA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. ove uredbe predviđa se da se plaća doplatna poštanska marka „NOVI KROV” u periodu od 10. do 23. februara 2014. godine, i to u tiražu od 1.500.000 komada, u apoenu u visini od 45% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja iznosi 22 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. ove uredbe predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje sedmodnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „NOVI KROV”. Korisnik sredstava od prodate doplatne poštanske marke je Komesarijat za izbeglice i migracije, Beograd, ul. Narodnih heroja br. 4.

Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. ove Uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. ove Uredbe predviđeno je da ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU UREDBE PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA

Predlaže se da ova uredba stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja s obzirom da je neophodno da se preduzmu odgovarajuće prethodne aktivnosti, odnosno štampanje i distribucija predmetne doplatne poštanske marke, kako bi se obezbedilo da realizacija, odnosno izdavanje iste otpočne u roku predviđenom ovom uredbom.

V. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar