Uredba o dopuni Uredbe o podsticanju zapošljavanja

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O PODSTICANjU ZAPOŠLjAVANjA

Član 1.

U Uredbi o podsticanju zapošljavanja („Službeni glasnik RS”, broj 32/11), u članu 4. stav 2. menja se glasi:

„Obrazac zahteva za subvencionisanje poreza i doprinosa propisuje ministar finansija u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, 2011. godine

VLADA

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje Uredbe o podsticanju zapošljavanja, sadržan je u članu 123. Ustava Republike Srbije kojim je propisano da Vlada donosi uredbe i druge opšte akte radi izvršavanja zakona, a u vezi sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Razlozi za donošenje Uredbe o dopuni Uredbe o podsticanju zapošljavanja su sadržani u potrebi za pravnim osnovom radi propisivanja obrasca zahteva za subvencionisanje poreza.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINIH ODREDABA UREDBE

Članom 1. Predloga uredbe predložena je dopuna stava 2. u članu 4. Uredbe o podsticanju zapošljavanja („Službeni glasnik RS“ broj 32/11).

Članom 2. Predloga uredbe definisano je da uredba stupa narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE STUPANjE NA SNAGU

UREDBE NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Razlozi za stupanje na snagu ove uredbe narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, proizlaze iz činjenice da je neophodno, u što kraćem roku ostvariti cilj, a to je podsticanje zapošljavanja nezaposlenih lica, čime se omogućava povoljniji ambijent i efikasnije funkcionisanje tržišta rada.

VI. PREGLED ODREDABA KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

„Član 4.

Obračun poreza i doprinosa vrši poslodavac i zajedno ga sa zahtevom za subvencionisanje poreza i doprinosa predaje Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi.

Obrazac zahteva za subvencionisanje POREZA I doprinosa propisuje ministar finansija u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Poreska uprava, u saradnji sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje, kontroliše obračun poreza i doprinosa za novozaposlena lica, koji dostavlja Ministarstvu finansija.

Ministarsvo finansija će, iz sredstava namenjenih za transfer Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, preneti sredstva Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje u visini obračunatih doprinosa.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje izvršiće uplatu sredstava preko uplatnih računa za doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, za svakog poslodavca pojedinačno, sa pozivom na PIB tog poslodavca.“

Ostavite komentar