Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH

VODNIH OBJEKATA ZA UREĐENJE VODOTOKA, VODNIH OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA, EROZIJE I BUJICA I VODNIH OBJEKATA ZA ODVODNJAVANJE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje.

Član 2.

Državni program obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8958/2014

U Beogradu, 14. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

DRŽAVNI PROGRAM

OBNOVE OŠTEĆENIH VODNIH OBJEKATA ZA UREĐENJE VODOTOKA, VODNIH OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA, EROZIJE I BUJICA I

VODNIH OBJEKATA ZA ODVODNJAVANJE

1. Oblast u kojoj se sprovode mere i teritorija na kojoj se sprovode mere

Državni program obnove odnosi se na oblast vodoprivrede, i to na obnovu oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje.

Teritorija na kojoj se sprovode mere je teritorija jedinica lokalnih samouprava utvrđenih u skladu sa članom 1. stav 3. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14).

.

2. Analiza zatečenog stanja i nastale štete i sagledavanje mogućih daljih štetnih posledica poplava

Na osnovu izveštaja Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”, Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine” i Javnog vodoprivrednog preduzeća „Beogradvode” o stanju i štetama na vodnim objektima iz odeljka 1. Oblast u kojoj se sprovode mere i teritorija na kojoj se sprovode mere ovog programa nakon prolaska poplavnog talasa u maju 2014. godine i izvršene provere podataka na terenu od strane ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede, preliminarno je utvrđeno da je na teritoriji jedinica lokalne samouprave u nadležnosti:

1) Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” nastupilo oštećenje obloge regulisanog korita sa urušavanjem obale u dužini od 105 km, do proboja i oštećenja nasipa u dužini od 95 km, do proboja nasipa sa urušavanjem obala u dužini od 77,5 km, do zasutosti i oštećenja obale regulisanog/neregulisanog korita u dužini od 88,5 km, do zasutosti prostora za prijem poplavnog talasa i do oštećenja na 7 crpnih stanica različitog obima;

2) Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine” došlo do oštećenja: nasipa u dužini 2,13 km, krune nasipa u dužini 26,57 km, lokaliteta i opreme na dve crpne stanice, obale u dužini od 4,96 km, nasipa na četiri lokaliteta, kanala u dužini od 1,2 km i oštećenja na 3 pomoćna i jednom objektu čuvarnice;

3) Javnog vodoprivrednog preduzeća „Beogradvode” došlo do proboja i oštećenja nasipa u dužini od 2,03 km, do zasutosti i oštećenja obale regulisanog korita u dužini od 0,40 km krune i do oštećenja na 5 crpnih stanica različitog obima.

Usled razornog dejstva voda tokom poplava koje su nastupile u maju 2014. godine na vodnim objektima za uređenje vodotoka, vodnim objektima za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnim objektima za odvodnjavanje nastala su oštećenja zbog kojih u jednom broju opština, odnosno gradova postoji opasnost ponovnog ugrožavanja života ljudi i materijalnih dobara u slučaju porasta vodostaja zbog nefunkcionalnosti oštećenih vodnih objekata.

3. Mere koje treba preduzeti radi obnove, odnosno sanacije posledica poplava

Radi obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje potrebno je preduzeti sledeće mere:

1) hitne intervencije – privremeno zatvaranje proboja nasipa i kritičnih oštećenja na vodnim objektima za uređenje vodotoka, vodnim objektima za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnim objektima za odvodnjavanje sa izradom potrebne dokumentacije;

2) hitne radove na sanaciji vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje sa izradom potrebne dokumentacije.

4. Način i obim sprovođenja mera i kriterijumi za sprovođenje

Mere iz odeljka 3. ovog programa, u cilju otklanjanja opasnosti od ponovnog ugrožavanja života ljudi i materijalnih dobara u slučaju porasta vodostaja zbog nefunkcionalnosti oštećenih vodnih objekata, u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Opšteg plana za odbranu od poplava za period od 2012. do 2018. godine, odeljak 7. Ovlašćenja i dužnosti lica koja koordiniraju odbranu od poplava, tačka 1. podtačka (6) i odeljak 8. Dužnosti, odgovornosti i ovlašćenja lica koja rukovode odbranom od poplava na vodama I reda, tačka 1. podtačka (8) („Službeni glasnik RS”, broj 23/12), delimično su realizovane pre stupanja na snagu Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji.

Postupci javnih nabavki dobara, usluga i radova koji su neophodni za otklanjanje posledica u skladu sa ovim programom sprovode se u skladu sa čl. 12. i 16. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14) (u daljem tekstu: Zakon), i to u obimu koji je predviđen programima poslovanja javnih vodoprivrednih preduzeća iz stava 3. ovog odeljka, a na koji su dobili saglasnost osnivača. Sredstva za realizaciju ugovorenih dobara, usluga i radova iz ovog stava obezbeđuju se u skladu sa članom 5. Zakona.

Ukoliko su sredstva za realizaciju ugovorenih dobara, usluga i radova iz stava 2. ovog odeljka obezbeđena u programima poslovanja javnih vodoprivrednih preduzeća u skladu sa članom 7. stav 2. Zakona, pre potpisivanja i overavanja zahteva za plaćanje od strane javnih preduzeća, ista su dužna da pribave saglasnost Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja.

Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode”, Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine” i Javno vodoprivredno preduzeće „Beogradvode” zaključiće ugovor o izvođenju radova, odnosno o nabavci dobara i usluga sa izvođačem radova, dobavljačem i pružaocem usluga za potrebe obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje.

Javno vodoprivredno preduzeće iz stava 3. ovog odeljka koje je sprovelo javnu nabavku, posle provere ispravnosti dokumentacije, dostavlja Kancelariji za pomoć i obnovu poplavljenih područja potpisan i overen zahtev za plaćanje sa dokumentacijom o realizaciji ugovora (avansnu, privremene i okončanu situaciju, fakture, bankarske garancije, dokumentaciju o sprovedenom postupku javne nabavke i dr.) uz izveštaj stručnog nadzora za ugovore o izvođenju radova.

Po prijemu zahteva za plaćanje Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja vrši proveru usklađenosti situacije sa ugovorenom vrednošću radova, dobara i usluga i preduzima druge potrebne radnje radi provere izvedenih radova i uplaćuje traženi iznos na račun izvođača radova, dobavljača i pružaoca usluga.

U slučaju sumnje u obim izvedenih radova Kancelarija obaveštava ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede koje je nadležno za koordinaciju sprovođenja mera iz odeljka 3. ovog programa, ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva i Državno pravobranilaštvo.

Pregled oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje, po javnim vodoprivrednim preduzećima, na kojima su radi obnove, odnosno sanacije posledica poplava već preduzete mere, odnosno na kojima će se preduzeti mere iz odeljka 3. ovog programa, dat je u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

5. Redosled sprovođenja mera

Radi obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje prvo se izvode hitne intervencije, odnosno vrši se privremeno zatvaranje proboja nasipa i kritičnih oštećenja na vodnim objektima za uređenje vodotoka, vodnim objektima za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnim objektima za odvodnjavanje, a potom se pristupa izvođenju hitnih radova na sanaciji vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje.

6. Rokovi za sprovođenje mera

Hitne intervencije, odnosno privremeno zatvaranje proboja nasipa i kritičnih oštećenja na vodnim objektima za uređenje vodotoka, vodnim objektima za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnim objektima za odvodnjavanje realizovaće se do 30. oktobra 2014. godine.

Hitni radovi na sanaciji vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje realizovaće se do 15. jula 2015. godine.

7. Organi državne uprave nadležni za koordinaciju, odnosno nosioci sprovođenja pojedinih mera

Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede nadležno je za koordinaciju sprovođenja mera iz odeljka 3. ovog programa, a Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode”, Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine” i Javno vodoprivredno preduzeće „Beogradvode” su nosioci sprovođenja tih mera.

Javna vodoprivredna preduzeća iz stava 1. ovog odeljka, u ime i za račun Republike Srbije kao vlasnika vodnih objekata, vršiće investitorska prava na obnovi vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje, kao i sprovođenje postupaka javnih nabavki, u skladu sa Zakonom o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji, koji su neophodni za obnovu vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje na poplavljenim područjima i vršenje stručnog nadzora nad radovima na obnovi tih vodnih objekata.

8. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja

Za sprovođenje ovog programa potrebno je 3.146.952.822 dinara.

Pregled potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje ovog programa po javnim vodoprivrednim preduzećima, nosiocima sprovođenja mera koje treba preduzeti radi obnove, odnosno sanacije posledica poplava, dat je u sledećoj tabeli:

JVP „Srbijavode” JVP „Vode Vojvodine” JVP „Beogradvode” 1.687.054.359 400.330.857 1.059.567.606

Potrebna finansijska sredstva za sprovođenje ovog programa obezbeđuju se u skladu sa Zakonom o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji.

9. Investitor

Investitor obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje je Republika Srbija.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje sadržan je u odredbi člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji kojom je utvrđeno da se otklanjanje posledica na području pogođenom poplavama vrši u skladu sa programima koje donosi Vlada, na predlog Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja i u odredbi člana člana 42. stav 1. Zakona o Vladi kojom je propisano da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

II. Razlozi za donošenje uredbe

Razlozi za donošenje ove uredbe proizilaze iz potrebe da se nastala brojna oštećenja na vodnim objektima za uređenje vodotoka, vodnim objektima za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnim objektima za odvodnjavanje, hitno saniraju, kako bi se otklonila opasnost od ponovljenih poplava u slučaju porasta vodostaja, objekti doveli u prvobitno stanje i obezbedili preduslovi za otklanjanje posledica poplava na drugim objektima (stambenim, infrastrukturnim, …). Obzirom na navedeno neophodno je obezbediti sredstva kako bi nadležna javna vodoprivredna preduzeća „Srbijavode”, „Beogradvode” i „Vode Vojvodine”, realizovala ove hitne radove u što kraćem roku.

III. Objašnjenje pojedinačnih rešenja

Članom 1. ove uredbe utvrđuje se Državni program obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje. Članom 2. ove uredbe utvrđuje se sadržina Državnog program obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje, odnosno utvrđuje se da taj program sadrži oblast u kojoj se sprovode mere i teritoriju na kojoj se sprovode mere, analizu zatečenog stanja i nastale štete i sagledavanje mogućih daljih štetnih posledica poplava, mere koje treba preduzeti radi obnove, odnosno sanacije posledica poplava, način, obim i kriterijume za sprovođenje mera, redosled sprovođenja i rokove za sprovođenje mera, organe državne uprave nadležne za koordinaciju, odnosno nosioce sprovođenja pojedinih mera i aktivnosti, finansijska sredstva potrebna za obnovu, izvori finansiranja i investitor radova na obnovi oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje.

IV. Potrebna finansijska sredstva

Za sprovođenje ove uredbe potrebno je obezbediti sredstva u iznosu od 3.146.952.822 dinara. Naime, za obnovu oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje na teritoriji jedinica lokalne samouprave u nadležnosti Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” potrebno je obezbediti sredstva u iznosu od 1.687.054.359 dinara, za obnovu oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje na teritoriji jedinica lokalne samouprave u nadležnosti Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine” sredstva u iznosu od 400.330.857 i za obnovu oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje na teritoriji jedinica lokalne samouprave u nadležnosti Javnog vodoprivrednog preduzeća „Beogradvode” sredstva u iznosu od 1.059.567.606 dinara. Potrebna finansijska sredstva za sprovođenje ovog programa obezbeđuju se u skladu sa Zakonom o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji.

V. Analiza efekata akta

Uredbom o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje, obezbeđuje se realizija potrebnih radova za vraćanje vodnih objekata u funkcionalno stanje čime se garantuje predviđeni stepen zaštite ljudi i materijalnih dobara na branjenim područjima saglasno godišnjem operativnom planu za odbranu od poplava.

VI. Razlozi zbog kojih se predlaže da akt stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”

Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja, osim ako iz naročito opravdanih razloga nije predviđeno da ranije stupe na snagu.

Da bi se što pre započelo sa neophodnim radovima na obnovi oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje na teritoriji jedinica lokalne samouprave u nadležnosti javnih vodoprivrednih preduzeća i time otklonile okolnosti koje mogu da prouzrokuju štetne posledice po život ljudi i materijalna dobra na poplavljenim područjima članom 3. Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje predlaže se da ova uredba stupi na snagu narednod dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar