Uredba o primeni propisa o državnoj pomoći na podsticaje iz zakona o regionalnom razvoju

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik RS”, broj 51/09), a u vezi sa članom 45. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O PRIMENI PROPISA O DRŽAVNOJ POMOĆI NA PODSTICAJE IZ ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU

Član 1.

Prilikom opredeljivanja podsticaja koji su predviđeni u članu 45. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) određuje se vrsta državne pomoći koja se podsticajem dodeljuje.

Na podsticaj se primenjuju propisi o vrsti državne pomoći koja se dodeljuje i drugi propisi o državnoj pomoći koji su potrebni za primenu propisa o vrsti državne pomoći koja se dodeljuje.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 6. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar