Uredba o dopuni Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje podataka značajnih za odbranu zemlje koji se moraju čuvati kao državna ili službena tajna i o utvrđivanju zadataka i poslova od posebnog značaja za odbranu zemlje koje treba štititi primenom posebnih mera bezbednosti

Na osnovu člana 67. stav 3. i člana 80. Zakona o odbrani („Službeni list SRJ”, br. 43/94, 11/95, 28/96, 44/99 i 3/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 116/07-dr. zakon), a u vezi sa članom 123. Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS”, broj 116/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANjE PODATAKA ZNAČAJNIH ZA ODBRANU ZEMLjE KOJI SE MORAJU ČUVATI KAO DRŽAVNA ILI SLUŽBENA TAJNA I O UTVRĐIVANjU ZADATAKA I POSLOVA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ODBRANU ZEMLjE KOJE TREBA ŠTITITI PRIMENOM POSEBNIH MERA BEZBEDNOSTI

Član 1.

U Uredbi o kriterijumima za utvrđivanje podataka značajnih za odbranu zemlje koji se moraju čuvati kao državna ili službena tajna i o utvrđivanju zadataka i poslova od posebnog značaja za odbranu zemlje koje treba štititi primenom posebnih mera bezbednosti („Službeni list SRJ”, broj 54/94) posle člana 13. dodaje se član 13a, koji glasi:

„Član 13a

Privredno društvo, odnosno preduzeće koje ima odobrenje za istraživanje, odnosno eksploataciju mineralnih sirovina, podatke iz člana 13. stav 1. tačka 6) ove uredbe može staviti na uvid licu ovlašćenom za procenu kapitala, odnosno imovine (u daljem tekstu: ovlašćeni procenitelj) u tom privrednom društvu, odnosno preduzeću, na osnovu saglasnosti Vlade koja se daje uz prethodno pribavljeno mišljenje Saveta za nacionalnu bezbednost.

Ovlašćeni procenitelj dužan je da podatke iz stava 1. ovog člana koristi samo u svrhe za koje su mu ti podaci stavljeni na uvid i ne može ih koristiti u druge svrhe niti ih saopštavati trećim licima. ”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-6760/2009

U Beogradu, 22. oktobra 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić, s.r.

Ostavite komentar