Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti „DRŽAVNA TAJNA” i „STROGO POVERLjIVO”

Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, broj 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 68/12 – US i 72/12), uz prethodno pribavljeno mišljenje Saveta za nacionalnu bezbednost,

Vlada donosi

U R E D B U

o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti „DRŽAVNA TAJNA” i „STROGO POVERLJIVO”

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se bliži kriterijumi za određivanje tajnih podataka stepena tajnosti „DRŽAVNA TAJNA” i „STROGO POVERLJIVO”.

Član 2.

Tajni podatak iz člana 1. ove uredbe određuje se i označava stepenom tajnosti „DRŽAVNA TAJNA” ili stepenom tajnosti „STROGO POVERLJIVO” u zavisnosti od procene ozbiljnosti nastanka moguće štete po interese Republike Srbije u slučaju njegovog otkrivanja neovlašćenom licu, njegove zloupotrebe ili uništavanja.

Za potrebe određivanja tajnih podataka stepena tajnosti iz stava 1. ovog člana, procena ozbiljnosti nastanka moguće štete po interese Republike Srbije kreće se u rasponu od neotklonjive teške štete do teške štete za teritorijalni integritet i suverenost Republike Srbije, zaštitu ustavnog poretka, ljudskih i manjinskih prava i sloboda, nacionalnu i javnu bezbednost, odbranu, unutrašnje i spoljne poslove.

Član 3.

Tajni podatak iz člana 1. ove uredbe može se odrediti i označiti stepenom tajnosti „DRŽAVNA TAJNA” ako bi njegovim otkrivanjem neovlašćenom licu, njegovom zloupotrebom ili uništavanjem nastala neotklonjiva teška šteta po interese Republike Srbije, koja za posledicu može imati:

1) neposredno i izuzetno ozbiljno ugrožavanje teritorijalnog integriteta i suverenosti Republike Srbije;

2) neposredno i izuzetno ozbiljno ugrožavanje ustavnog poretka i demokratskih principa Republike Srbije;

3) masovan gubitak ljudskih života ili izuzetno ozbiljnu pretnju po život ili zdravlje ljudi ili imovinu velikog obima;

4) izuzetno ozbiljnu i dugoročnu štetu po ekonomske interese Republike Srbije;

5) izuzetno ozbiljno ugrožavanje nacionalne i javne bezbednosti, odbrane ili aktivnosti bezbednosnih i obaveštajnih službi;

6) izuzetno ozbiljno ugrožavanje interesa krivičnog gonjenja, suzbijanja krivičnih dela i funkcionisanja pravosuđa;

7) izuzetno ozbiljno ugrožavanje operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije i drugih snaga odbrane Republike Srbije;

8) izuzetno ozbiljno ugrožavanje međunarodnog položaja Republike Srbije i saradnje sa drugim državama, međunarodnim organizacijama i drugim međunarodnim subjektima.

Član 4.

Tajni podatak iz člana 1. ove uredbe može se odrediti i označiti stepenom tajnosti „STROGO POVERLJIVO”ako bi njegovim otkrivanjem neovlašćenom licu, njegovom zloupotrebom ili uništavanjem nastala teška šteta po interese Republike Srbije, koja za posledicu može imati:

1) izuzetno ozbiljno ugrožavanje teritorijalnog integriteta i suverenosti Republike Srbije;

2) izuzetno ozbiljno ugrožavanje ustavnog poretka i demokratskih principa Republike Srbije;

3) gubitak ljudskih života u većem broju ili pretnju po život ili zdravlje ljudi ili neko drugo važno dobro većeg broja lica;

4) tešku štetu po srednjoročne ekonomske interese Republike Srbije;

5) ozbiljno ugrožavanje aktivnosti bezbednosnih i obaveštajnih službi;

6) ozbiljno ugrožavanje interesa krivičnog gonjenja, suzbijanja krivičnih dela i funkcionisanja pravosuđa;

7) ozbiljno ugrožavanje operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije i drugih snaga odbrane Republike Srbije;

8) ozbiljno ugrožavanje međunarodnog položaja Republike Srbije i saradnje sa drugim državama, međunarodnim organizacijama i drugim međunarodnim subjektima;

9) ozbiljno pogoršanje situacije koje izaziva međunarodne tenzije.

Član 5.

Ovlašćeno lice organa javne vlasti, u skladu sa zakonom koji uređuje tajnost podataka, a na osnovu kriterijuma iz čl. 3. i 4. ove uredbe, donosi odlukuo određivanju stepena tajnosti podatkau organu javne vlasti, uz prethodne procene moguće štete po interes Republike Srbije.

Odluka iz stava 1. ovog člana se preispituje u skladu sa periodičnom procenom tajnosti.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu.

05 Broj: 110-4119/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar