Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju kratkoročnih državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu

Na osnovu člana 26. stav 1. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br.61/05 i 107/09), Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OPŠTIM USLOVIMA ZA EMISIJU I PRODAJU KRATKOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA PRIMARNOM TRŽIŠTU

Član 1.

U Uredbi o opštim uslovima za emisiju i prodaju kratkoročnih državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS”, br.6/09 i 8/09-ispravka), u članu 2. tačka 17) reč: „Trezor” zamenjuje se rečima: „Uprava za javni dug”.

U tački 19) reč: „Trezor” zamenjuje se rečima: „Uprava za javni dug”.

Član 2.

Član 4. menja se i glasi:

„U postupku emitovanja i primarne prodaje državnih hartija Uprava za javni dug organizuje aktivnosti u vezi sa emitovanjem i primarnom prodajom državnih hartija u ime i za račun Republike Srbije i objavljuje informacije o rezultatima prodaje. U tom cilju uvodi se i organizuje primarno tržište zasnovano na sistemu aukcija radi prodaje državnih hartija.”

Član 3.

U članu 5. stav 1. tačka 1) reč: „Trezor” zamenjuje se rečima: „Uprava za javni dug”.

Član 4.

U članu 7. stav 1. reči: „podnosi Trezoru” zamenjuju se rečima: „podnosi Upravi za javni dug”.

U stavu 2. tačka 9) reči: „direktor Trezora” zamenjuju se rečima: „direktor Uprave za javni dug”.

U stavu 3. reči: „podnosi Trezoru” zamenjuju se rečima: „podnosi Upravi za javni dug”.

Član 5.

U članu 8. stav 1. reč: „Trezor” zamenjuje se rečima: „Uprava za javni dug”.

U stavu 2. reči: „direktoru Trezora” zamenjuju se rečima: „direktoru Uprave za javni dug”.

Član 6.

U članu 9. st. 1. i 2. reči: „Direktor Trezora” zamenjuju se rečima: „Direktor Uprave za javni dug”.

U stavu 3. reč: „Trezor” zamenjuje se rečima: „Uprava za javni dug”.

U stavu 5. reč: „Trezora” zamenjuje se rečima: „Uprave za javni dug”.

Član 7.

U članu 13. stav 1. reči: „Direktor Trezora” zamenjuju se rečima: „Direktor Uprave za javni dug”.

U stavu 2. reči: „direktor Trezora” zamenjuju se rečima: „direktor Uprave za javni dug”.

U stavu 4. reči: „Direktor Trezora” zamenjuju se rečima: „Direktor Uprave za javni dug”.

U stavu 5. reč: „Trezor” zamenjuje se rečima: „Upravu za javni dug”.

Član 8.

U članu 14. st. 1. i 2. reč: „Trezora” zamenjuje se rečima: „Uprave za javni dug”.

Član 9.

U članu 15. stav 1. reč: „Trezoru” zamenjuje se rečima: „Upravi za javni dug”.

Član 10.

U članu 16. tačka 1) reč: „Trezora” zamenjuje se rečima: „Uprave za javni dug”.

Član 11.

U članu 17. reči: „direktoru Trezora” zamenjuju se rečima: „direktoru Uprave za javni dug”.

Član 12.

U članu 18. stav 1. reči: „direktor Trezora” zamenjuju se rečima: „direktor Uprave za javni dug”.

U stavu 2. reč: „Trezor” zamenjuje se rečima: „Uprava za javni dug”.

Član 13.

U članu 19. tač. 3) i 4) reč: „Trezor” zamenjuje se rečima: „Upravu za javni dug”.

Član 14.

U članu 20. stav 1. reč: „Trezor” zamenjuje se rečima: „Uprava za javni dug”.

U stavu 2. reč: „Trezor” zamenjuje se rečima: „Upravu za javni dug”.

Član 15.

U članu 21. stav 1. reč: „Trezora” zamenjuje se rečima: „Uprave za javni dug”.

U st. 3. i 4. reč: „Trezor” zamenjuje se rečima: „Uprava za javni dug”.

Član 16.

U članu 23. stav 1. reči: „Trezor je dužan” zamenjuju se rečima: „Uprava za javni dug je dužna”.

U stavu 2. reči: „i internet stranici Trezora” brišu se.

Član 17.

U članu 24. stav 1. reči: „i Trezora” brišu se.

U stavu 2. reči: „Trezor je dužan” zamenjuju se rečima: „Uprava za javni dug je dužna”.

Član 18.

U članu 26. stav 2. tačka 4) reč: „Trezora” zamenjuje se rečima: „Uprave za javni dug”.

Član 19.

U članu 27. stav 1. reč: „Trezor” zamenjuje se rečima: „Uprava za javni dug”.

U stavu 6. procenat: „15%” zamenjuje se procentom: „30%”.

Član 20.

U članu 28. reč: „Trezor” zamenjuje se rečima: „Uprava za javni dug”.

Član 21.

U članu 29. stav 2. reč: „Trezora” zamenjuje se rečima: „Uprave za javni dug”.

Član 22.

U članu 30. st. 1. i 4. reč: „Trezora” zamenjuje se rečima: „Uprave za javni dug”.

Član 23.

U članu 35. stav 1. menja se i glasi:

„Uprava za javni dug objavljuje izveštaj o rezultatima aukcije na internet stranici Ministarstva finansija i putem aukcijske platforme Trezora.”

Član 24.

U članu 36. stav 1. menja se i glasi:

„Trezor i Uprava za javni dug ne odgovaraju za štetu nastalu ovlašćenim učesnicima, njegovim klijentima ili trećim licima, izuzev ukoliko je ista prouzrokovana usled nemara ili namerno prouzrokovane greške zaposlenog u Trezoru ili Upravi za javni dug.”

U stavu 2. uvodna rečenica menja se i glasi:

„Trezor i Uprava za javni dug ne odgovaraju za:”.

Tačka 6) menja se i glasi:

„6) druge probleme, greške ili nepravilnosti u trgovanju preko aukcijske platforme Trezora, a koji su uzrokovani radnjama trećih lica, neočekivanim okolnostima ili događajima na koje Trezor i Uprava za javni dug nisu mogli uticati, odnosno koji su van kontrole Trezora i Uprave za javni dug.”

Član 25.

U članu 38. stav 1. tačka 2) reč: „Trezor” zamenjuje se rečima: „Upravu za javni dug”.

U stavu 2. uvodna rečenica menja se i glasi:

„U slučaju nastanka problema za vreme održavanja aukcije, otkrivenog od strane Trezora ili Uprave za javni dug, odnosno od strane bilo kog ovlašćenog učesnika, Uprava za javni dug može da odluči sledeće:”

Stav 3. menja se i glasi:

„Uprava za javni dug može odlučiti o produženju vremena za primanje ponuda ukoliko ovlašćeni učesnik utvrdi problem u pristupu aukcijskoj platformi Trezora i o tome najmanje pet minuta pre isteka vremena za primanje ponuda obavesti Upravu za javni dug.”

U stavu 4. reči: „Trezor je dužan” zamenjuju se rečima: „Uprava za javni dug je dužna”.

Stav 5. menja se i glasi:

„Ukoliko se uspešno okončanje aukcije državnih hartija ne može osigurati  produženjem vremena za podnošenje ponuda,  Uprava za javni dug može odlučiti da se aukcija izvede na paralelnom sistemu. U tom slučaju učesnici na aukciji mogu svoje ponude doneti u Upravu za javni dug, ili ih poslati putem faksa. Uprava za javni dug je dužna da o ovoj odluci obavesti sve učesnike.”

U stavu 6. reč: „Trezor” zamenjuje se rečima: „Uprava za javni dug”.

Član 26.

U članu 39. stav 1. reč: „Trezor” zamenjuje se rečima: „Uprava za javni dug”.

Stav 4. menja se i glasi:

„Uprava za javni dug objavljuje javni poziv za otkup državnih hartija iz stava 1. ovog člana, na veb stranici Ministarstva finansija i putem aukcijske platforme Trezora, tri dana pre dana otkupa.”

Član 27.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 13. maja 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju kratkoročnih državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu, sadržan je u članu 26. stav 1. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 107/09), kojim je propisano da Vlada uređuje opšte uslove za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu i bliže elemente primarnog tržišta državnih hartija od vrednosti.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Razlozi za donošenje Uredbe o izmenama i dopunama uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju kratkoročnih državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu sadržani su u potrebi da se Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju kratkoročnih državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS”, br. 6/09 i 8/09-ispravka), uskladi sa Zakonom o javnom dugu u delu koji se odnosi na državne hartije od vrednosti, a koji sada obavlja Uprava za javni dug.

Takođe, postoji potreba da se izmeni maksimalna vrednost državnih hartija koje može da kupi jedno pravno ili fizičko lice po konkurentnim nalozima i da ona iznosi 30% umesto dosadašnjih 15%, a što bi uticalo da se dobije povoljnija cena i bolji uslovi za Republiku Srbiju.

III. SADRŽINA UREDBE – OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. do 18. vrši se terminološko usklađivanje s obzirom da osnivanjem Uprave za javni dug, poslove emitovanja državnih zapisa, Uprava za javni dug preuzima od Uprave za trezor u skladu sa odredbama Zakona o javnom dugu.

Članom 19. određeno je da maksimalna vrednost državnih hartija koje može da kupi jedno pravno ili fizičko lice po konkurentnim nalozima iznosi 30%, umesto dosadašnjih 15%.

Članom 20. do 26. vrši se terminološko usklađivanje s obzirom da osnivanjem Uprave za javni dug, poslove emitovanja državnih zapisa, Uprava za javni dug preuzima od Uprave za trezor u skladu sa odredbama Zakona o javnom dugu.

Članom 27. određuje se da ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Razlozi za stupanje na snagu ove uredbe narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, proizilaze iz činjenica da je neophodno da se što pre započne emitovanje državnih zapisa čija bi maksimalna vrednost državnih hartija koje može da kupi jedno pravno ili fizičko lice po konkurentnim nalozima, u fazi aukcije iznosila 30% od ukupnog obima emisije.

Ostavite komentar