Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje

Na osnovu člana 3. stav 2, a u vezi sa članom 32. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH VODNIH OBJEKATA ZA UREĐENJE VODOTOKA, VODNIH OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA, EROZIJE

I BUJICA I VODNIH OBJEKATA ZA ODVODNJAVANJE

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje („Službeni glasnik RS”, br. 86/14, 103/14, 69/15, 75/15, 109/15 i 33/16) u Državnom programu obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje, odeljak 8. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja u stavu 1. broj: „4.376.895.662” zamenjuje se brojem: „4.377.650.045”.

U stavu 2, u tabeli, broj: „2.814.996.071” zamenjuje se brojem: „2.815.750.454”.

U Prilogu 1. Pregled oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozija i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje, u delu tabele koja se odnosi na Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode” u koloni pod nazivom redni broj C.1 broj: „32.738.712” zamenjuje se brojem: „29.212.500” i dodaje se novi red C.2 i tekst koji glasi: „Nabavka mobilne pumpe, sa integrisanim agregatom osvetljenjem i kompresorom”, a u koloni pod rednim brojem 9 – HITNI RADOVI NA SANACIJI VODNIH OBJEKATA dinara dodaje se broj: „4.280.595”. Na kraju tabele u redu koji je označen sa UKUPNO slova „A+B+C+C.1+D” zamenjuju se slovima „A+B+C+C.1+C.2+D”, a broj: „1.719.793.071” zamenjuje se brojem: „1.720.547.454”.

U tabeli na kraju Priloga 1. koji se odnosi na ukupno potrebna sredstva za realizaciju Državnog programa obnove, broj: „2.814.996.071” zamenjuje se brojem: „2.815.750.454”, a broj: „4.376.895.662” zamenjuje se brojem: „4.377.650.045”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-9016/2016

U Beogradu, septembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar