Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

Na osnovu člana 37. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 63/06, 115/06, 101/07, 99/10, 108/13 i 99/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAKNADI TROŠKOVA I

OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA

Član 1.

U Uredbi o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 98/07 – prečišćen tekst i 84/14) u članu 9. stav 1. reči: „5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike Srbije, prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan polaska na službeno putovanje” zamenjuju se rečima: „150 dinara”.

Stav 2. briše se.

Član 2.

U članu 19. stav 1. reči: „kad se državnom službeniku i namešteniku naknađuju troškovi smeštaja u iznosu koji je jednak iznosu dnevnice” brišu se.

U stavu 4. posle reči: „državni sekretar” briše se zapeta, a reči: „generalni sekretar ili pomoćnik ministra u Ministarstvu spoljnih poslova” zamenjuju se rečima: „ili generalni sekretar”.

Član 3.

U članu 20. stav 1. reči: „koji je utvrđen u Spisku dnevnica po stranim državama (u daljem tekstu: utvrđena dnevnica)” zamenjuju se rečima: „od 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvu”.

Stav 2. briše se.

Član 4.

Čl. 21, 22. i 25. i njihovi nazivi brišu se.

Član 5.

U članu 30. stav 3. reči: „u kojoj nije utvrđena dnevnica za tu državu” brišu se, a reči: „valutu u kojoj je utvrđena dnevnica za tu državu” zamenjuju se rečju: „evro”.

Član 6.

U članu 44. stav 1. reči: „u privredi Republike Srbije” zamenjuju se rečima: „u Republici Srbiji”.

Član 7.

U članu 47. reči: „četiri putovanja” zamenjuju se rečima: „jedno putovanje”.

Član 8.

U članu 48. stav 1. menja se i glasi:

„Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi za odvojeni život od porodice ako zbog toga što je privremeno premešten u drugo mesto rada koje je više od 50 km udaljeno i od mesta njegovog prebivališta i od prethodnog mesta rada živi odvojeno od porodice – dok traje privremeni premeštaj.”

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Državnom službeniku i namešteniku koji je trajno premešten u drugo mesto rada koje je više od 50 km udaljeno i od mesta njegovog prebivališta i od prethodnog mesta rada, a nema rešeno stambeno pitanje u novom mestu rada, naknađuju se troškovi za odvojeni život od porodice najduže godinu dana od dana trajnog premeštaja.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 9.

U članu 49. reči: „u privredi Republike Srbije” zamenjuju se rečima: „u Republici Srbiji”.

Član 10.

U postupku za ostvarivanje prava iz ove uredbe započetom pre stupanja na snagu ove uredbe primeniće se materijalna rešenja sadržana u ovoj uredbi, osim ako je do stupanja na snagu ove uredbe doneto prvostepeno rešenje, u kom slučaju se u daljem postupku primenjuje materijalno pravo sadržano u propisu koji je važio do stupanja na snagu ove uredbe.

Državni službenik i nameštenik kome je do stupanja na snagu ove uredbe priznato pravo na naknadu troškova za odvojeni život od porodice u skladu sa ranije važećim propisom, to pravo ostvaruje do isteka perioda na koji mu je to pravo priznato, a najduže godinu dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 11.

Do stupanja na snagu propisa kojima će se urediti prava po osnovu rada u organima lokalne samouprave, izabrana, postavljena i imenovana lica i zaposleni u organima lokalne samouprave pravo na naknadu troškova uređeno ovom uredbom ostvaruju shodnom primenom odredaba ove uredbe.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-10654/2015-1

U Beogradu, 6. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar