Uredba o izmenama Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini

Na osnovu člana 64. stav 4. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13 i 105/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12- US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI

Član 1.

U Uredbi o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 70/14 i 19/15), u članu 5. tačka 3) posle reči: „površina” dodaju se zapeta i reč: „udeo”.

Član 2.

Obrazac NEP-JS – Podaci o nepokretnosti u javnoj svojini i korisniku, odnosno nosiocu prava korišćenja, koji je odštampan uz Uredbu o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 70/14 i 19/15) i čini njen sastavni deo, zamenjuje se novim obrascem NEP-JS – Podaci o nepokretnosti u javnoj svojini i korisniku, odnosno nosiocu prava korišćenja, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe je član 64. stav 4. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13 i 105/14), kojim je utvrđeno da će Vlada uredbom propisati sadržinu i način vođenja evidencije nepokretnosti u javnoj svojini koje koriste organi Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, a koji su dužni da vode posebnu evidenciju o stanju, vrednosti i kretanju sredstava u javnoj svojini, rokove dostavljanja podataka i način vođenja jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini. Zakonski osnov je i član 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Republika Srbija i ostali nosioci prava javne svojine u velikom broju slučajeva stiču pravo javne svojine na nepokretnostima u opredeljenom delu poseda – susvojina ili na neopredeljenom delu poseda – zajednička svojina.

Saglasno članu 15. Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini, Republička direkcija za imovinu Republike Srbije je izradila aplikativni softver „Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini” u kome je za Republiku Srbiju, kao jednog od titulara javne svojine, predviđena mogućnost evidentiranja podatka o udelu prava svojine na nepokretnosti (celo, susvojina sa naznakom obima udela i zajednička svojina), dok za ostale titulare javne svojine takva mogućnost nije predviđena.

U cilju dobijanja tačnih i potpunih podataka o nepokretnostima u javnoj svojini, te imajući u vidu da predstoji implementacija aplikativnog softvera, potrebno je izvršiti dopunu navedene uredbe u delu u kojem je propisana sadržina podataka o pojedinačnoj nepokretnosti koja je predmet evidencije, tako što se dodaje podatak o vlasničkom udelu na nepokretnosti. U tom smislu vrši se i dopuna tačke 3) obrasca NEP-JS i daje se mogućnost izbora upisa (celo, susvojina sa naznakom obima udela i zajednička svojina).

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. ove uredbe predviđeno je da se u članu 5. tačka 3) dodaje podatak o udelu na nepokretnosti.

Članom 2. ove uredbe propisano je da se obrazac NEP-JS, koji je sastavni deo Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 70/14 i 19/15), zamenjuje obrascem NEP-JS koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Članom 3. propisano je da ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti sredstva iz budžeta Republike Srbije.

PREGLED ODREDBE KOJA SE MENJA

Član 5.

Posebna evidencija nepokretnosti iz čl. 3. i 4. ove uredbe sadrži podatke o:

1) nosiocu prava javne svojine;

2) korisniku, odnosno nosiocu prava korišćenja na nepokretnosti: naziv, sedište, adresa, matični broj, delatnost;

3) nepokretnosti: vrsta nepokretnosti, mesto i adresa gde se nepokretnost nalazi, površina, UDEO, spratnost objekta, struktura i broj posebnog dela objekta, katastarska parcela, list nepokretnosti, katastarska opština;

4) ispravi o svojini, osnovu korišćenja i vrednosti nepokretnosti iz člana 4. ove uredbe;

5) vrsti i razlozima promene podataka.

Ostavite komentar