Uredba o dopuni Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

Na osnovu člana 44. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA

I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Član 1.

U Uredbi o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika („Službeni glasnik RS”, br. 117/05, 108/08, 109/09, 95/10, 117/12, 84/14, 132/14 i 28/15) u članu 38. stav 2. posle reči: „Kancelariju za evropske integracije” dodaju se zapeta i reči: „Kancelariju za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-13007/2015

U Beogradu, 5. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar