Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita

Na osnovu člana 100. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14),

Vlada donosi

UREDBU

o izmenama i dopunama Uredbe o programu i načinu polaganja

državnog stručnog ispita

Član

U Uredbi o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita („Službeni glasnik RS”, br. 16/09 i 84/14), u članu 6. stav 1. tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 6), koja glasi:

„6) Upravni postupak i upravni spor.”

U stavu 2. tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 5), koja glasi:

„5) Upravni postupak.”

Član

U Prilogu 1. – Program državnog stručnog ispita, u delu kojim se utvrđuje Program državnog stručnog ispita za državne službenike sa visokim obrazovanjem, u ispitnom predmetu Osnovi sistema Evropske unije, posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Nacionalna dokumenta kojima se uređuje proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Faze u procesu pristupanja. Korišćenje međunarodne pomoći.”

U ispitnom predmetu Sistem državne uprave, posle reči: „Javnost rada i odnosi sa građanima.” dodaju se reči: „Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.”, posle reči: „Slobodan pristup informacijama od javnog značaja.” dodaju se reči: „Prikupljanje i obrada podataka o ličnosti, prava lica i zaštita prava lica čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, ograničenje zaštite podataka o ličnosti, postupak pred nadležnim organima za zaštitu podataka o ličnosti, iznošenje podataka iz Republike Srbije.”, a posle reči: „Zaštitnik građana.” dodaju se reči: „Principi dobre uprave. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Opšta zabrana diskriminacije. Oblici diskriminacije. Posebni slučajevi diskriminacije.”.

U ispitnom predmetu Kancelarijsko poslovanje, posle reči: „otvaranje pošiljke koja predstavlja državnu, vojnu ili službenu tajnu;” dodaju se reči: „postupanje sa aktima i predmetima koji sadrže tajne podatke i oznaku stepena tajnosti;”.

Posle naslova i sadržine ispitnog predmeta Kancelarijsko poslovanje dodaju se naslov i tekst sadržine ispitnog predmeta koji glase:

„Upravni postupak i upravni spor

Pojam upravnog postupka. Pojam upravne stvari. Vrste upravnog postupka: opšti i posebni upravni postupak.

Osnovna načela upravnog postupka: načelo zakonitosti i predvidivosti, načelo srazmernosti, načelo zaštite prava stranaka i ostvarivanje javnog interesa, načelo pomoći stranci, načelo delotvornosti i ekonomičnosti postupka, načelo istine i slobodne ocene dokaza, pravo stranke na izjašnjenje, načelo samostalnosti, pravo na žalbu i prigovor, načelo pravnosnažnosti rešenja, načelo pristupa informacijama i zaštite podataka.

Upravno postupanje. Upravni akt: pojam i vrste, početak pravnih dejstava upravnog akta. Garantni akt: pojam garantnog akta, nedonošenje upravnog akta saglasno garantnom aktu, zaštita interesa. Upravni ugovor: upravni ugovor i njegova dozvoljenost, izmena upravnog ugovora zbog promenjenih okolnosti, pravo organa da raskine ugovor, prigovor stranke zbog neispunjenja ugovornih obaveza. Upravne radnje: pojam upravne radnje, prigovor protiv upravne radnje, izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija. Pružanje javnih usluga: pojam pružanja javnih usluga, prigovor pružaocu javnih usluga.

Osnovna pravila postupka. Učesnici u upravnom postupku. Nadležnost organa: stvarna nadležnost, mesna nadležnost, mesna nadležnost više organa, obaveznost pravila o stvarnoj i mesnoj nadležnosti, posebna ograničenja nadležnosti, sukob nadležnosti. Ovlašćeno službeno lice: ovlašćeno službeno lice i delegacija ovlašćenja, izuzeće ovlašćenog službenog lica, odlučivanje o izuzeću ovlašćenog službenog lica. Saradnja i službena pomoć: jedinstveno upravno mesto, međunarodna pravna pomoć. Stranka u upravnom postupku i njeno zastupanje: stranka u upravnom postupku, obustavljanje postupka zbog prestanka postojanja stranke, procesna sposobnost i zastupanje stranke, procesna sposobnost, zakonski zastupnik i ovlašćeni predstavnik stranke, privremeni zastupnik, pojam punomoćnika i odnos sa strankama, obim punomoćja, prestanak punomoćja, zajednički predstavnik i zajednički punomoćnik stranaka, stručni pomagač, prevođenje i tumači. Opštenje organa i stranaka. Način opštenja. Podnesci: oblik i sadržina podneska, neuredan podnesak, predaja podneska, evidentiranje i potvrda o prijemu podneska, podnošenje podneska nenadležnom organu. Zapisnici: sastavljanje i sadržina zapisnika. Razgledanje spisa i obaveštavanje o toku postupka: pravo na razgledanje spisa i obaveštavanje, zahtev za razgledanje spisa i obaveštavanje o toku postupka. Obaveštavanje: pojam i način obaveštavanja, mesta na kojima se vrši obaveštavanje, obaveštavanje u posebnim slučajevima, punomoćnik za prijem obaveštenja. Postupci obaveštavanja: obaveštavanje elektronskim putem, obaveštavanje putem pošte, način dostavljanja, dostavljanje pravnom licu, vreme dostavljanja, lično dostavljanje, posredno dostavljanje, dostavnica, javno dostavljanje. Rokovi: određivanje i produženje rokova, računanje rokova, održanje roka, vraćanje u pređašnje stanje, razlozi i predlog za vraćanje u pređašnje stanje, rokovi i nadležnost za vraćanje u pređašnje stanje. Troškovi postupka: pojam, redovni troškovi postupka, prethodni troškovi postupka, odlučivanje o troškovima postupka, naknada troškova i nagrade drugim učesnicima postupka, oslobađanje od plaćanja troškova.

Prvostepeni postupak: pokretanje postupka i zahtevi stranaka, način pokretanja postupka, trenutak pokretanja postupka, odbacivanje zahteva stranke, zahtev da se prizna svojstvo stranke, pokretanje postupka i javno saopštenje i spajanje upravnih stvari u jedan postupak, izmena zahteva, odustanak od zahteva i posledice odustanka, poravnanje. Prekid postupka. Obustavljanje postupka. Tok postupka do donošenja rešenja: način utvrđivanja činjenice u postupku, neposredno odlučivanje, privremene mere, ispitni postupak, prethodno pitanje, usmena rasprava. Dokazivanje: dokazivanje činjenica, izvođenje dokaza pred zamenjenim organom, isprave, svedoci, veštačenje, tumači, uviđaj, izjava stranke, obezbeđenje dokaza.

Rešenje i zaključak. Pojam rešenja. Rešenje kolegijalnog organa. Zajedničko rešenje. Delimično, dopunsko i privremeno rešenje. Oblici i delovi rešenja: delovi i sadržina rešenja, rešenje u vidu zabeleške na spisu, usmeno rešenje. Ispravljanje grešaka u rešenju. Rok za izdavanje rešenja. Zaključak.

Pravna sredstva. Prigovor: pravo na prigovor i rok za izjavljivanje prigovora, izjavljivanje prigovora i postupanje po prigovoru, odlučivanje o prigovoru, ovlašćenje organa u postupku po žalbi protiv rešenja o prigovoru. Žalba: pravo na žalbu, rok za žalbu, odloženo dejstvo žalbe i odstupanja od odloženog dejstva žalbe, odricanje od prava na žalbu, odustanak od žalbe, razlozi zbog kojih rešenje može da se pobija, sadržina žalbe, predavanje žalbe prvostepenom organu, predavanje žalbe drugostepenom organu. Postupanje prvostepenog organa po žalbi: odbacivanje žalbe, poništavanje pobijanog rešenja od strane prvostepenog organa, dostavljanje žalbe na odgovor, udovoljavanje žalbenom zahtevu, prosleđivanje žalbe drugostepenom organu. Postupanje drugostepenog organa po žalbi: odlučivanje o žalbi, granice ispitivanja pobijanog rešenja, izmena pobijanog rešenja u korist i na štetu žalioca, odbijanje žalbe, poništavanje pobijanog rešenja i odlučivanje o žalbenom zahtevu ili upravnoj stvari, izmena pobijanog rešenja, žalba kad prvostepeni organ nije izdao rešenje u zakonom određenom roku, rok za odlučivanje o žalbi. Posebni slučajevi ukidanja i menjanja rešenja. Ponavljanje postupka. Poništavanje konačnog rešenja. Ukidanje rešenja. Poništavanje, ukidanje i menjanje pravnosnažnog rešenja na preporuku Zaštitnika građana. Pravne posledice poništavanja i ukidanja rešenja. Izvršenje: izvršnost rešenja, upravno izvršenje, postupak izvršenja, izvršenje radi obezbeđenja.

Odgovornost ovlašćenog službenog lica. Vođenje evidencija o rešavanju u upravnim stvarima.

Pojam i predmet upravnog spora. Nadležnost i sastav suda: Upravni sud i Vrhovni kasacioni sud. Stranke u upravnom sporu: tužilac, tuženi, zainteresovano lice. Predmet upravnog spora: konačni upravni akt, ćutanje uprave, povraćaj oduzetih stvari i naknada štete. Pokretanje spora: tužba, opšti rok za podnošenje tužbe, rok za podnošenje tužbe zbog ćutanja uprave, predaja tužbe, sadržina tužbe, odloženo dejstvo tužbe, razlozi za pokretanje upravnog spora. Prethodni postupak: odbacivanje tužbe zbog njene neurednosti, odbacivanje tužbe iz drugih zakonskih razloga, pravo na prigovor protiv odbacivanja tužbe, poništenje upravnog akta u prethodnom postupku, udovoljavanje tužbenom zahtevu od strane tuženog, odgovor na tužbu i rešavanje spora bez spisa, obaveza dostavljanja isprava, odustanak tužioca od tužbe. Utvrđivanje činjenica: utvrđivanje činjenica na raspravi, naročiti slučajevi održavanja rasprave, javnost rasprave, zakazivanje rasprave, rukovođenje raspravom i zapisnik, izostanak stranaka sa rasprave, tok rasprave. Sudske odluke: presuda, rešenje. Vanredna pravna sredstva: zahtev za preispitivanje sudske odluke, ponavljanje postupka. Izvršenje presude.”.

U delu kojim se utvrđuje Program državnog stručnog ispita za državne službenike sa srednjim obrazovanjem, u ispitnom predmetu Osnovi sistema državne uprave i ustavnog uređenja, posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Principi dobre uprave. Zaštitnik građana. Slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Zaštita podataka o ličnosti. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Opšta zabrana diskriminacije i slučajevi diskriminacije. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti.”

U ispitnom predmetu Osnovi sistema Evropske unije, posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Nacionalna dokumenta kojima se uređuje proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Faze u procesu pristupanja. Korišćenje međunarodne pomoći.”

U ispitnom predmetu Kancelarijsko poslovanje posle reči: „otvaranje pošiljke koja predstavlja državnu, vojnu ili službenu tajnu;” dodaju se reči: „postupanje sa aktima i predmetima koji sadrže tajne podatke i oznaku stepena tajnosti;”.

Posle naslova i sadržine ispitnog predmeta Kancelarijsko poslovanje dodaju se naslov i tekst sadržine ispitnog predmeta koji glase:

„Upravni postupak

Pojam upravnog postupka. Pojam upravne stvari. Vrste upravnog postupka: opšti i posebni upravni postupak. Osnovna načela upravnog postupka.

Upravno postupanje. Upravni akt. Garantni akt. Upravni ugovor. Upravne radnje. Pružanje javnih usluga.

Osnovna pravila postupka. Učesnici u upravnom postupku. Nadležnost organa. Ovlašćeno službeno lice. Saradnja i službena pomoć. Stranka u upravnom postupku i njeno zastupanje. Opštenje organa i stranaka. Način opštenja. Podnesci. Zapisnici. Razgledanje spisa i obaveštavanje o toku postupka. Obaveštavanje. Rokovi. Troškovi postupka.

Prvostepeni postupak: pokretanje postupka i zahtevi stranaka, način pokretanja postupka, trenutak pokretanja postupka, odbacivanje zahteva stranke, zahtev da se prizna svojstvo stranke, pokretanje postupka i javno saopštenje i spajanje upravnih stvari u jedan postupak, izmena zahteva, odustanak od zahteva i posledice odustanka, poravnanje. Prekid postupka. Obustavljanje postupka. Tok postupka do donošenja rešenja: način utvrđivanja činjenice u postupku, neposredno odlučivanje, privremene mere, ispitni postupak, prethodno pitanje, usmena rasprava. Dokazivanje: dokazivanje činjenica, izvođenje dokaza pred zamenjenim organom, isprave, svedoci, veštačenje, tumači, uviđaj, izjava stranke, obezbeđenje dokaza.

Pojam rešenja. Rešenje kolegijalnog organa. Zajedničko rešenje. Delimično, dopunsko i privremeno rešenje. Oblici i delovi rešenja. Ispravljanje grešaka u rešenju. Rok za izdavanje rešenja. Zaključak.

Pravna sredstva. Prigovor. Žalba. Postupanje prvostepenog organa po žalbi. Postupanje drugostepenog organa po žalbi. Posebni slučajevi ukidanja i menjanja rešenja. Ponavljanje postupka. Poništavanje konačnog rešenja. Ukidanje rešenja. Poništavanje, ukidanje i menjanje pravnosnažnog rešenja na preporuku Zaštitnika građana. Pravne posledice poništavanja i ukidanja rešenja. Izvršenje.

Odgovornost ovlašćenog službenog lica. Vođenje evidencija o rešavanju u upravnim stvarima.”.

Član

Kandidat koji je započeo polaganje državnog stručnog ispita prema programu državnog stručnog ispita, koji je važio do početka primene ove uredbe, okončaće polaganje ispita prema tom programu.

Član

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. juna 2017. godine.

05 Broj: 110-8060/2016

U Beogradu, 29. septembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar