Uredba o utvrđivanju Dugoročnog programa rada poljoprivredne službe na unapređenju poljoprivredne proizvodnje za period od 2009. do 2013. godine

Na osnovu člana 5. stav 2. Zakona o poljoprivrednoj službi („Službeni glasnik RS”, broj 61/91) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU DUGOROČNOG PROGRAMA RADA POLjOPRIVREDNE SLUŽBE NA UNAPREĐENjU POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE ZA PERIOD OD 2009. DO 2013. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Dugoročni program rada poljoprivredne službe na unapređenju poljoprivredne proizvodnje za period od 2009. do 2013. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Programom iz člana 1. ove uredbe utvrđuju se savetodavni poslovi koje će poljoprivredne službe obavljati radi unapređenja poljoprivredne proizvodnje i rada savetodavaca.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4427009.0015.91.Doc/1

DUGOROČNI PROGRAM

RADA POLjOPRIVREDNE SLUŽBE NA UNAPREĐENjU POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE ZA PERIOD OD 2009. DO 2013. GODINE

Dugoročnim programom rada poljoprivredne službe na unapređenju poljoprivredne proizvodnje za period od 2009. do 2013. godine ( u daljem tekstu: Program) utvrđuju se sledeći savetodavni poslovi:

1) Savetodavne aktivnosti radi podizanja opšteg znanja poljoprivrednih proizvođača u primeni odgovarajuće tehnologije gajenja biljaka i životinja, menadžmentu proizvodnje, standarda i regulativa Evropske unije na odabranim i drugim poljoprivrednim gazdinstvima

Rad sa odabranim poljoprivrednim gazdinstvima je aktivnost savetodavaca koja ima za cilj podizanje nivoa znanja poljoprivrednih proizvođača i povećanje profitabilnosti i konkurentnosti proizvodnje.

Odabrana poljoprivredna gazdinstva su ogledno-ugledna poljoprivredna gazdinstva odabrana na principu dobrovoljnosti na kojima se preporučuju savremene mere i metode proizvodnje, prati proizvodni ciklus i beleže postignuti rezultati. Ova aktivnost podrazumeva prikupljanje i stvaranje baze podataka o poljoprivrednom gazdinstvu i poljoprivrednoj proizvodnji u funkciji veće, kvalitetnije i profitabilnije proizvodnje i utvrđivanje proizvodne strukture, ukupnih troškova i ekonomskih efekata dominantne proizvodnje gazdinstava metodom bruto marži.

Na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije Autonomne pokrajine Vojvodina, savetodavne poslove obavlja 135 savetodavaca. Svaki savetodavac radi na unapređenju poljoprivredne proizvodnje na 20 gazdinstava iz svoje oblasti i 20 gazdinstava iz druge oblasti u saradnji sa drugim savetodavcem. Programom će se pratiti sledeći broj odabranih poljoprivrednih gazdinstava:

Aktivnost 2009 2010 2011 2012 2013 Broj odabranih poljoprivrednih gazdinstava 4.050 4.725 5.400 6.075 6.750

Na osnovu ostvarenih rezultata pristupilo bi se 2012-2013. godine projektovanju optimalne veličine i strukture proizvodnje na gazdinstvu u svim oblastima poljoprivredne proizvodnje.

2) Edukacija poljoprivrednih proizvođača kroz davanje preporuka i stručnih saveta, organizovanje i održavanje predavanja, seminara, radionica i izdavanje stručnih publikacija, kao i drugi oblici javnog informisanja o novim dostignućima i zakonskim propisima iz oblasti poljoprivrede

Organizovanje i održavanje predavanja, seminara i radionica su metode rada edukativnog tipa sa ciljnim grupama poljoprivrednika.

U cilju dobrog i blagovremenog informisanja poljoprivrednih proizvođača i omogućavanja optimalnog pristupa znanjima iz oblasti poljoprivrede, savetodavci su u obavezi da objavljuju različite oblike stručnih publikacija (biltene, brošure, plakate, novinske članke i sl.).

Širokom krugu poljoprivrednih proizvođača stručnjaci poljoprivrednih službi informacije plasiraju preko sredstava javnog informisanja, odnosno nastupima na radiju i televiziji.

Aktivnosti savetodavaca na ovim poslovima sprovodiće se na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije Autonomne pokrajine Vojvodina, po sledećoj dinamici:

Aktivnost 2009 2010 2011 2012 2013 Predavanja 1.350 1.350 1.485 1.485 1.620 Radionice 1.350 1.350 1.485 1.485 1.620 Seminari 1 1 1 1 1 Stručne publikacije 12 12 12 12 12 Radio nastupi 1.485 1.485 1.620 1.620 1.755 TV nastupi 1.485 1.485 1.620 1.620 1.755

3) Izvođenje demonstracionih ogleda

U cilju uvođenja novih sorti, rasa, hibrida i savremenih tehnologija i integralne proizvodnje savetodavci učestvuju u organizaciji i realizaciji demonstracionih ogleda. Poljoprivrednim proizvođačima se jedanput godišnje kroz manifestaciju „Dani polja” prikazuju postignuti rezultati, tehnologija proizvodnje i drugo.

4) Informisanje poljoprivrednih proizvođača o merama agrarne politike i pomoć poljoprivrednim proizvođačima u korišćenju podsticajnih i kreditnih sredstava

Savetodavci svoje aktivnosti usmeravaju na efikasno informisanje proizvođača o merama agrarne politike koje donosi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstva i subvencija u poljoprivredi.

Savetodavci pružaju i pomoć pri popunjavanju konkursnih obrazaca i raznih upitnika koji prate zahteve za kredite i podsticajna sredstva.

5) Prikupljanje parametara i rad na unapređenju razvoja sela

i seoskog turizma

U cilju unapređenja i stvaranja boljih uslova života na selu, očuvanja i zaštite životne sredine, razvoja seoskog turizma i drugih mogućih potencijala sela savetodavci po potrebi prikupljaju parametre o potrebama ljudi iz ruralnih regiona i njihovim potencijalima.

Prikupljeni podaci i informacije sa određenih ruralnih regiona mogu poslužiti kao osnova za sistemsko planiranje i izradu strategija ruralnog razvoja na lokalnom nivou.

Istovremeno podaci i potencijali određenih područja mogu koristiti domaćim i inostranim investitorima kao osnova za ulaganje.

6) Pomoć u formiranju i radu udruženja, asocijacija i društvenih grupa na selu

Savetodavci će pružati pomoć pri formiranju i registraciji udruženja, asocijacija i društvenih grupa na selu, kao i u njihovom kasnijem radu. Cilj ovih aktivnosti je povećanje ekonomičnosti proizvodnje, poboljšanje kvaliteta proizvoda, obezbeđenje zaštite životne sredine, unapređenje dijaloga između predstavnika udruženja proizvođača i državnih organa i učvršćivanje postojeće strukture udruženja i njihovog koncepta zajedničkog markentiškog nastupa na tržištu.

7) Informisanje poljoprivrednih proizvođača o održivoj poljoprivrednoj proizvodnji i očuvanju životne sredine

Savetodavci se angažuju na implementaciji pojedinih mera neophodnih u održivoj proizvodnji sa maksimalnim smanjenjem primene veštačkih đubriva, pesticida, antibiotika, hormona, zaštiti zemljišta, vodotokova i podzemnih voda od zagađenja i sl. u cilju optimalizacije kvaliteta svih aspekata poljoprivrede i zaštite životne sredine.

8) Edukacija savetodavaca i uvođenje novih programa za povećanje konkurentnosti i profitabilnosti poljoprivrednog gazdinstva

U cilju poboljšanja nivoa znanja savetodavaca i transfera primenjenih istraživanja iz oblasti ratarstva, povrtarstva, voćarstva, vinogradarstva, stočarstva, agroekonomije i agrotehnike Institut za primenu nauke u poljoprivredi će u saradnji sa domaćim i međunarodnim ekspertima:

– edukovati savetodavce za savetodavne metodologije i veštine, kako bi se implementirale nove metode u radu i unapredio savetodavni rad;

– edukovati savetodavce o novim tehnologijama iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje, menadžmenta proizvodnje, standarda i regulativa Evropske unije, seoskog turizma i ruralnog razvoja organizovanjem seminara, radionica, savetovanja, studijskih putovanja;

– organizovati centar za savetodavne materijale (knjige, brošure, bilteni, plakati, posteri, novine, magazini, radio i TV nastupi, video i kompjuterske prezentacije);

– razvijati savetodavne module i pakete (upravljanje poljoprivrednim gazdinstvima – farm menadžment, utvrđivanje proizvodne strukture, ukupnih troškova i ekonomskih efekata dominantne proizvodnje gazdinstva metodom bruto marži);

– razvijati informacioni sistem i unapređivati portal savetodavne službe u cilju interaktivne komunikacije sa savetodavcima i poljoprivrednim proizvođačima;

– implementirati pilot projekat formiranjem mreže vođenja evidencije obračuna troškova na poljoprivrednom gazdinstvu (FADN- FarmAccounting Data Network );

– razvijati program primenjenih istraživanja;

– raditi na proširenom programu STIPS-a;

– koordinirati i kontrolisati rad savetodavaca;

– učestvovati u izradi zakonskih i podzakonskih akata, dokumenata i jednogodišnjih i višegodišnjih programa savetodavnih poslova.

9) Prikupljanje i disiminacija podataka za sistem tržišnih informacija u poljoprivredi Srbije

Sistem tržišnih informacija u poljoprivredi Srbije (STIPS) podrazumeva praćenje i disiminaciju cena poljoprivrednih proizvoda na zelenim, kvantaškim i stočnim pijacama, klanicama i silosima, kao i osnovnih inputa u poljoprivrednoj proizvodnji.

Aktivnosti savetodavaca na ovim poslovima sprovodiće se na teritoriji Republike Srbije po jedinstvenoj metodologiji.

10) Praćenje i izveštavanje o sezonskim poljoprivrednim radovima

Praćenje i izveštavanje o sezonskim poljoprivrednim radovima odnosi se na poljoprivredne radove u toku godine: prolećna setva, žetva, berba, jesenja setva, ubiranje plodova voćaka i vinove loze, kao i procena prinosa.

Broj i strukturu savetodavaca za područja koje poljoprivredne službe pokrivaju određuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

.

4427009.0015.91.Doc

Ostavite komentar