Uredba o utvrđivanju Programa mera za dugoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2010. i 2011. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 54/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA MERA ZA DUGOROČNO KREDITIRANjE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U 2010. I 2011. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program mera za dugoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2010. i 2011. godini (u daljem tekstu: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Mere za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje odnose se na poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i sprovode se prema Programu.

Član 3.

Program sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) preko podračuna Ministarstva – Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici, banaka i Ministarstva finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava).

Međusobna prava i obaveze subjekata iz stava 1. ovog člana uređuju se ugovorom koji zaključuju ministar nadležan za poslove poljoprivrede sa ovlašćenim licima Uprave i banaka.

Član 4.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su sa podračuna Ministarstva – Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici po osnovu kredita odobrenih po Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 70/04 i 83/04), Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2005. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 139/04, 10/05, 51/05 i 60/05), Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 3/06), Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 73/07 i 113/07) i Uredbi o utvrđivanju Programa mera za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2009. godini („Službeni glasnik RS”, br. 18/09, 21/09, 43/09, 49/09 i 77/09) osim sredstava utvrđenih članom 1. Uredbe o dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 70/04), a koja će Fond za razvoj Republike Srbije i banke uplaćivati u korist računa Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici i to narednog dana od dana uplate.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

05 Broj

U Beogradu, 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

PROGRAMMERA ZA DUGOROČNO KREDITIRANjE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U 2010. I 2011. GODINI

 

I. OSNOVNI CILjEVI MERA

Mere za dugoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2010. i 2011. godini sprovodiće se tako što će se sredstva koristiti za dugoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava – fizičkih i pravnih lica.

Kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava po Programu sprovodiće se preko banaka kao administratora u delu sredstava koje obezbeđuje Republika Srbija – Ministarstvo.

Sredstva za ostvarivanje mera za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje po Programu obezbeđena su na podračunu Ministarstva – Fond za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici (u daljem tekstu: Fond) obrazovanog za ovu namenu i koristiće se u skladu sa Programom i Odlukom o obrazovanju Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici („Službeni glasnik RS”, broj 115/05).

Ministarstvo u saradnji sa Upravom prati ostvarivanje Programa, administrira i kontroliše plasmane sa računa Fonda.

Dugoročni krediti za poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju odobravaju se poljoprivrednim gazdinstvima – pravnim i fizičkim licima.

II. PLANIRANI RASPORED SREDSTAVA

 

Namena Iznos u dinarima Dugoročni krediti – podračun Ministarstva 3.500.000.000

 

III. KORIŠĆENjE SREDSTAVA

Mere za dugoročno kreditiranje poljoprivredno-prehrambene proizvodnje u 2010. i 2011. godini sprovode se radi unapređenja uslova na tržištu kredita koje odobravaju banke korisnicima kredita namenjenih podsticaju razvoja poljoprivredno-prehrambene proizvodnje.

Dugoročni krediti iz sredstava koja obezbeđuje Ministarstvo odobravaju se poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima (privredna društva, preduzetnici, zemljoradničke zadruge i naučnoistraživačke organizacije) upisanim u Registar preko banaka kod kojih imaju otvorene namenske tekuće račune.

Sredstva za učešće u skladu sa Programom odobravaju se korisnicima kredita po odobrenim dugoročnim kreditima banaka ukoliko su krediti namenjeni poljoprivrednoj, odnosno prehrambenoj proizvodnji (za investicije u nova osnovna sredstva i objekte u primarnoj, prehrambenoj proizvodnji osim kupovine zemljišta).

Ministarstvo za ove namene obezbeđuje 40% sredstava, a banke obezbeđuju 60% sredstava iz potencijala banke, u ukupnim izvorima finansiranja po svakom odobrenom zahtevu.

Ministarstvo u saradnji sa Upravom odobrava ostvarivanje sredstava iz Programa, administrira i kontroliše plasmane sredstava iz ovog poglavlja.

Zahtev za odobrenje sredstava o dugoročnom kreditiranju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje podnosi korisnik kredita preko banke koja odobrava kredit. Uz zahtev banka podnosi Ministarstvu original ugovora o odobrenom dugoročnom kreditu parafiran od ugovornih strana.

Ministarstvo i Uprava utvrđuju ispunjenost uslova propisanih Programom i o tome se elektronskim putem obaveštava banka i prebacuju sredstva po odobrenim zahtevima sa podračuna Ministarstva – Fonda na račun banaka.

Dugoročni krediti odobravaće se pod sledećim uslovima:

1) rok otplate glavnice kredita je pet godina posle isteka grejs perioda, osim za izgradnju objekta, podizanje zasada vinove loze i zasada jezgrastih voćnih vrsta gde je rok otplate osam godina:

– korisnik kredita otplaćuje u prve tri godine deo kredita dobijen od banke, osim za izgradnju objekta i podizanje višegodišnjih zasada gde je rok otplate prvih pet godina,

– korisnik kredita sredstva dobijena od Ministarstva otplaćuje posle isteka perioda otplate kredita iz stava 7. ovog poglavlja, a najkasnije pet godina, osim za izgradnju objekta i podizanje višegodišnjih zasada gde je rok otplate osam godina.

Rokovi otplate kredita detaljnije se uređuju ugovorom o kreditu.

Ukupan rok otplate glavnice kredita ne može biti duži od pet, odnosno osam godina posle isteka grejs perioda;

2) efektivna kamatna stopa za deo kredita koji finansira banka, banka određuje u skladu sa aktima poslovne politike, a maksimalno šestomesečni EURIBOR + 10% na godišnjem nivou ili 12,5% na godišnjem nivou, u zavisnosti od toga koja je stopa veća.

Kamatna stopa se ne obračunava na deo kredita koji se finansira iz sredstava Ministarstva na ime učešća i ne naplaćuje se interkalarna kamata.

Visina i obračun kamatne stope na deo kredita koji odobrava banka preciznije se uređuju ugovorom o kreditu, a u okvirima uspostavljenim Programom;

3) naplata kredita – banka vrši naplatu celokupnog kredita u skladu sa planovima otplate koji čini sastavni deo ugovora o kreditu, s tim što se povraćaj dela sredstava datih iz sredstava Ministarstva na ime dugoročnog kredita uplaćuje na poseban račun Fonda (840-1305721-19);

4) primena valutne klauzule utvrđivanje iznosa kredita i otplatnih anuiteta/rata u evrima, sa obavezom korisnika da dospele anuitete plaća u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije koji važi na dan plaćanja;

5) odloženi rok vraćanja glavnice iznosi do 12 meseci osim kada se krediti odobravaju za podizanje višegodišnjih zasada gde odloženi rok plaćanja iznosi do tri godine – za vreme odloženog roka vraćanja glavnice kredita obračunava se i naplaćuje kamata i provizija na sredstva banke;

6) otplata kredita vrši se u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim, devetomesečnim ili godišnjim anuitetima/ratama izraženim u evrima prema planu otplate koji se prilaže uz ugovor o kreditu i čini njegov sastavni deo, uplatom dinarske protivvrednosti svake rate obračunate po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije koji važi na dan plaćanja, u roku od pet dana od isteka dospeća rate – prevremena otplata kredita nije dozvoljena godinu dana od dana puštanja kredita u tečaj.

O iznosu izvršene otplate kredita banka obaveštava Upravu, najkasnije sedam dana po uplati rate ili konačne otplate.

Dozvoljena je delimična prevremena otplata kredita, u srazmernom iznosu otplate duga i prema banci i prema Ministarstvu;

7) najmanji iznos sredstava po ugovoru o kreditu je 5.000 evra, a najveći 300.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije;

8) sredstva obezbeđenja kredita – za obezbeđenje naplate dospelih potraživanja po ugovorima o kreditu, korisnik kredita je dužan da u korist banke i Ministarstva zasnuje i preda instrumente obezbeđenja i naplate potraživanja, u skladu sa poslovnom politikom banke, pri čemu se hipoteka prvog reda na nepokretnostima u vlasništvu korisnika kredita ili drugog lica zasnovana na osnovu ugovora i hipotekarne izjave overene kod suda uzima u srazmeri od 1:1,2 (odnos ukupnog iznosa kredita sa redovnom kamatom prema tržišnoj vrednosti stvari koju procenjuje nadležna poreska uprava ili sudski veštak odgovarajuće struke). Ukoliko realni instrument obezbeđenja prevazilazi po vrednosti navedenu srazmeru, isti će se prihvatiti ukoliko je ponuđen od strane korisnika kredita.

Dugoročni kredit ne može ostvariti:

1) poljoprivredno gazdinstvo – fizičko i pravno lice koje ima dugoročni kredit u tečaju po Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 70/04 i 83/04), Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2005. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 139/04, 10/05, 51/05 i 60/05), Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 3/06), Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 73/07 i 113/07) i Uredbi o utvrđivanju Programa mera za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2009. godini („Službeni glasnik RS”, br. 18/09, 21/09, 43/09, 49/09 i 77/09), o čemu će dati pisanu izjavu pri podnošenju zahteva za kredit ili koje nije izmirilo sve obaveze po kratkoročnom kreditu odobrenom u po navedenim uredbama;

2) povezano lice u smislu člana 34. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 125/04), ukoliko je neko od njih koristilo dugoročni kredit u 2004, 2005, 2006, 2007. i 2009. godini;

3) ako se utvrdi da uslovi iz tač. 1) i 2) ovog stava nisu ispunjeni Ministarstvo će tražiti povraćaj celokupnog iznosa kredita sa obračunatom redovnom i zateznom kamatom na ceo iznos kredita (sredstva banke i Ministarstva).

Poljoprivredno gazdinstvo korisnika kredita koji ne bude redovno izmirivao obaveze po odobrenom kreditu staviće se u pasivan status od strane Ministarstva.

Korisnik kredita može da ostvari učešće u kreditu iz Programa samo po jednom kreditu.

Uslovi i način odobravanja dugoročnih kredita, kao i prava i obaveze Ministarstva, banaka i Uprave regulisaće se posebnim ugovorom.

IV. DINAMIKA TROŠENjA SREDSTAVA

Dinamika trošenja sredstava predviđenih Programom vršiće se u skladu sa dinamikom podnošenja zahteva za kredite iz Programa.

V. IZVEŠTAJ O ODOBRAVANjU I KORIŠĆENjU SREDSTAVA

Ministarstvo će Vladi podneti godišnji izveštaj o odobravanju i korišćenju sredstava po Programu.

4827010.0061.8.Doc/1

OBRAZLOŽENjE

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 54/09) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je od 2004. godine započelo sa podrškom izgradnji tržišta kredita. Ova mera se nastavlja i u 2010. i 2011. godini na ime dugoročnih kredita koje odobravaju poslovne banke, a namenjeni su korisnicima iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.

Cilj mere je nastavak razvoja tržišta kredita pri čemu se obezbeđuju povoljniji uslovi korišćenja u odnosu na tržišne uslove.

Efekat mere se očekuje kod ulaganja u nabavku nove mehanizacije i zgradnju infrastrukturnih objekata ( dugoročni – za unapređivanje razvoja i konkurentnosti poljoprivrede).

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom utvrđuje se Program mera za dugoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2010. i 2011. godini (u daljem tekstu: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Mere za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje odnose se na poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar i sprovode se prema Programu.

Međusobna prava i obaveze subjekata uređuju se ugovorom koji zaključuju ministar nadležan za poslove poljoprivrede sa ovlašćenim licima Uprave i banaka.

Program sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) preko podračuna Ministarstva – Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici, banaka i Ministarstva finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava).

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su sa podračuna Ministarstva – Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici („Službeni glasnik RS”, broj 115/05), po osnovu vraćanja prethodno odobrenih kredita.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Finansijska sredstva na računu Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje obezbeđena su po osnovu vraćanja kredita koji su odobravani u ranijim godinama, a trenutno raspoloživ iznos sredstava na računu Fonda iznosi 5.500.000.000 dinara. U toku 2010. godine očekuje se dodatni priliv u iznosu koji neće biti veći od 500.000.000 dinara. Iz navedenih sredstava finansiraće se dugoročni krediti predviđeni ovom uredbom i to u iznosu od 3.500.000.000 dinara, dok će se preostali iznos sredstava koristiti za druge namene.

IV.STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Pošto je neophodno da se što pre zaključe ugovori sa poslovnim bankama kako bi bio obezbeđen kontinuitet u kreditiranju, a imajući u vidu i godišnju dinamiku u poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji stekli su se uslovi za ranije stupanja na snagu ove uredbe, a u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, prema kome zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

Ostavite komentar